26 december 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Publicatie Centrale Raad voor het bedrijfsleven:
Om het bedrag van het inkomensverlies voor de Belgische Staat als gevolg van deze fraude te ramen, hebben de onderzoekers op de niet aangegeven inkomsten de marginale belastingvoet toegepast en hebben ze verondersteld dat deze inkomsten zonder fiscale fraude bijgevolg tegen 45% zouden zijn belast. De toepassing van dit tarief is geresulteerd in een bedrag van ongeveer 20 miljard euro (45% van 45 miljard) inkomstenverlies voor de Belgische Staat als gevolg van belastingfraude die voortvloeit uit zowel geoorloofde als ongeoorloofde activiteiten. (…) De methode die is gebaseerd op het verschil tussen het theoretische en het effectieve btw-tarief bracht aan het licht dat het verlies aan belastingontvangsten als gevolg van fiscale fraude die verband houdt met geoorloofde activiteiten zowat 16 miljard euro bedraagt. Voor 2008 bedroeg het theoretische btw tarief (gewogen gemiddelde tarieven die werden meegedeeld door de Europese Commissie) 16,77% en het effectieve tarief (verhouding tussen de geïnde btw en het eindverbruik zoals het in de nationale boekhouding is opgenomen) 14,12%. Er was dus een verschil van 2,65 procentpunten, wat neerkomt op 18,8% (2,65/14,12) verlies aan btw-ontvangsten. Door te veronderstellen dat de ondergrondse economie in België ongeveer 14% van de toegevoegde waarde (dus circa 48 miljard euro4) vertegenwoordigt en door de gemiddelde belastingvoet van 50% toe te passen, kwamen de onderzoekers uit op 24 miljard
euro inkomstenverlies als gevolg van fi scale en sociale fraude. Aangezien het aandeel van de sociale heffingen in de totale belastingen gemiddeld 1/3 bedraagt, gaat het om 16 miljard euro verlies aan fiscale ontvangsten en 8 miljard euro verlies aan socialezekerheids-inkomsten.
Volgens de auteurs kan de hoge fiscale fraude in België in vergelijking met de andere Europese landen in niet onbelangrijke mate worden verklaard door het feit dat de belastingcontroles weinig druk uitoefenen op de Belgische belastingplichtigen. Ze wijzen erop dat de belastingadministratie in ons land intensievere, doelgerichtere en meer ontradende fiscale controles zou kunnen uitvoeren en bijgevolg fiscale fraude beter zou kunnen voorkomen en bestrijden als meer middelen ter beschikking worden gesteld. In Frankrijk bv. hebben de belastingdiensten toegang tot het FICOBA-bestand, dat alle (bank-, post-, spaar- en andere) rekeningen van individuen en vennootschappen inventariseert en er informatie over verstrekt. Dit bestand werkt ontradend: de belastingplichtigen (ondernemingen en particulieren) aarzelen om te frauderen uit schrik gemakkelijk bij de kraag te worden gevat.

Communautair dossier

Brusselnieuws.be: Amper de helft van de agenten in de politiezone Watermaal-Bosvoorde, Ukkel en Oudergem spreekt Nederlands. Dat blijkt uit cijfers die politieraadslid Jos Bertrand (SP.A) opvroeg. In Oudergem hebben slechts 19 agenten van de 46 een Selor-attest dat hun tweetaligheid aantoont. In Watermaal-Bosvoorde zijn dat er amper 12 op de 37 en Ukkel doet het nog slechter met 22 op de 98 agenten. Volgens de voorzitter van de politiezone zou het in andere zones nog slechter gesteld zijn met de tweetaligheid van de agenten.
Enkele lezersreacties
sven d. ik kreeg ooit eens onder mijn voeten omdat ik mijn (dringende noodhulpvraag) eerste in het Nederlands DURFDE stellen, terwijl ik daarna op aanvraag van die persoon mijn vraag ook in het frans kon stellen...
Niels K. Ik heb onlangs een telefoontje naar zone Zuid geriskeerd. De dame aan de lijn kon mij niet helpen in het Nederlands, niemand anders was aanwezig om mij in het Nederlands te woord te staan...
Benjamin U. Oproep aan alle Nederlandstaligen die al eens geconfronteerd geweest zijn met eentalige politie-agenten: schrijf een brief naar de voorzitters van de Franstalige partijen. Vraag hen waarom ze, als ze toch zoveel belang hechten aan het voortbestaan van dit land, aan de communautaire vrede en aan het begrip tussen de gemeenschappen, ze er na al die jaren nog steeds niet in slagen tweetalige jongeren af te leveren. Verder is het ook belangrijk zo veel mogelijk de vice-gouverneur aan te schrijven met klachten hierover, al was het maar om ervoor te zorgen dat de statistieken de realiteit weergeven.

DM (14/10) Brussel heeft geld tekort wegens diefstal door de Franstalige gemeenschap:
In de Lambermontakkoorden werd afgesproken om 5 miljard toen nog Belgische frank over te hevelen naar het onderwijs in Brussel, 4 miljard voor het Franstalig onderwijs, 1 miljard voor het Nederlandstalig. Dat laatste miljard is integraal naar de Vlaamse Gemeenschapscommisie gegaan, die daarmee een systematisch renovatieplan voor de scholen kon uitwerken, en die een onderwijscentrum specifiek voor de Brusselse onderwijsproblematiek op poten heeft gezet. Aan Franstalige kant is hun 4 miljard bij de Franse Gemeenschap blijven zitten en slechts een klein deeltje ervan is in Brussel aangewend waarvoor het bedoeld was, het onderwijs. Dixit Jean-Luc Vanraes. Vanraes (Open Vld) Brussels minister van Financiën en Begroting en in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Een lezer reageerde op Mia Doornaert haar scheldtirade in dS 20/12:
Heb me eveneens fel geërgerd aan haar laatste publicatie, die slechts bevestigt wat ik recent al eens aanhaalde: surtout touchez pas au pouvoir belge.
1) Er is natuurlijk wel een fundamentele bocht genomen bij de laatste verkiezingen: de 3 klassieke Vlaamse partijën moeten nu voor het eerst sinds 1830 een Vlaams-nationale partij laten voorgaan, en dan nog een die met een zo goed als blanco blad kan beginnen.
De VU is nooit zover geraakt, en was ten andere al serieus verbrand toen ze nog kleiner was dan de traditionele partijën.
Dat het Vlaams Blok racistische trekken heeft/had kwam goed van pas om haar Vlaamsgezindheid middels het cordon sanitaire buiten het politieke spel te houden.
Spirit heeft nooit het juiste profiel gehad om van betekenis te worden, en is dus verdwenen.
NVA is door het oog van de naald gekropen.
Met de NVA kan het Belgisch establishment de VB truc niet herhalen, en dus zijn alle andere middelen geoorloofd om dit "fel storende element" te wraken en in een slecht daglicht te plaatsen. Voorbeelden genoeg, Coene, Cortebeek, Leysen, Hooghe, Eyskens, De Croo sr., en vele anderen.
2) De E.U. stelt stringente financiele regels op voor zijn lidstaten: iemand van hogere rang komt zich moeien met B. financiën. Vervelend is dat.
3) Nu het IMF zich roert over de B. financiële toestand, in het bijzonder de opgebouwde staatsschuld, en ook S&P zijn duit in het zakje doet, wordt het B. establishment van buitenuit ontbloot. Dat is zéér ongewenst, en komt bovendien op een zeer slecht moment.
Als B.D.W. daar dan nog over durft te praten in Der Spiegel is de jacht op de boodschapper direct open.
De hoge openbare schuld kan men de NVA jammer genoeg niet aanwrijven, dus wordt op de man gespeeld.
Dat leidt meteen ook de aandacht af van diegenen die wèl verantwoordelijk zijn voor die hoge staatsschuld, en dat is mooi meegenomen.
4) Zet diezelfde extremist in hetzelfde interview dan ook nog eens het koningshuis in zijn franstalige context. Schande!
Dat niets nog loopt zoals het B. establishment het gewoon was, ligt aan de basis van de giftige artikels die M.D. nu schrijft. Probeer u in te leven in haar wereld. Er is voor het eerst acuut gevaar voor alle " gestelde lichamen"
D.S. dient hier als klankbord van het B. establishment, en geeft zijn kritische lezers zo weinig mogelijk kans tot wederwoord, zoals je zelf al herhaalde malen ondervond.
Hebben de B. krokodillen daarmee al wat bereikt? Niet dat ik kan waarnemen in de meest recente peilingen.
Mia Doornaert wordt zo stilaan de karikatuur van haar eigen zelve. Haar stukje dat niet meer is dan een scheldtirade draagt als titel ‘Geen stijl’. Schitterende keuze, met dank aan de redactie van dS !

Binnenland

DT: De Belgische overheid moet volgend jaar 23,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of 85,4 miljard euro ontlenen om haar financiële verplichtingen na te komen. Daardoor is ons land kwetsbaar voor een rentestijging. Alleen Griekenland en Italië hebben een nog grotere financieringsbehoefte, blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse bank Goldman Sachs en De Tijd. Er zijn twee redenen waarom België evenveel moet lenen als de PIGS-landen (Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje). Ons land heeft een hoge overheidsschuld en moet daarom veel vervallende schulden herfinancieren. Voorts is de looptijd van de Belgische schuld iets korter dan het Europese gemiddelde. Daardoor vervalt elk jaar een relatief groot deel van de schuld. De grote financieringsbehoefte maakt België relatief kwetsbaar voor een rentestijging. Als de rente in 2011 met 1 procentpunt stijgt, nemen de rentelasten toe met 854 miljoen euro of ruim 0,2 procent van het bbp.

Waals weekblad
Krant zou het minst gemist worden
Welk soort media zou u het meest missen als dat verdween, was een vraag in een onderzoek voor de Franstalige overheid in België. 87% antwoordde: de tv, 82% de radio, 76% internet en 46% de dagbladpers. Dat meldt 7sur7. De kranten hier verloren in 10 jaar 20% van hun aanhang, maar fuseren doen ze niet graag. Wel praten de media met de overheid over subsidie.
Stadion Standard wordt vergroot: Het stadion van Standard Liège krijgt er 9.000 plaatsen bij en kan dan 35.000 voetbalfans ontvangen. Voor 2014 moet de uitbreiding gereed zijn, is afgesproken tussen de stad, Wallonië en een aantal financieel-economische semi-overheidsorganisaties. De kosten belopen 50 miljoen euro. Zou Belgacom (CEO Bellens) daar opnieuw bij zijn?

Mop van de week

The Banking Crisis simply explained...

Young Paddy bought a donkey from a farmer for £100. The farmer agreed to deliver the donkey the next day.

The next day he drove up and said, 'Sorry son, but I have some bad news. The donkey's died.' Paddy replied, 'Well then just give me my money back.'
The farmer said, 'Can't do that. I've already spent it.' Paddy said, 'OK, then, just bring me the dead donkey.'
The farmer asked, 'What are you going to do with him?' Paddy said, 'I'm going to raffle him off.'
The farmer said, 'You can't raffle a dead donkey!' Paddy said, 'Sure I can. Watch me.. I just won't tell anybody he's dead.'
A month later, the farmer met up with Paddy and asked, 'What happened with that dead donkey?'
Paddy said, 'I raffled him off. I sold 500 tickets at two pounds a piece and made a profit of £898'.
The farmer said, Didn't anyone complain?' Paddy said, 'Just the guy who won.So I gave him his two pounds back.'
Paddy now works for the Royal Bank of Scotland.
Ik voel het nog elke dag … :-)

Tot ziens,
Pjotr

17 december 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

De intriges van de ratingbureau’s zijn schandelijk
‘Als er niet snel een regering komt in België, kunnen we de kredietwaardigheid van het land binnen zes maanden verlagen.’ dixit Standard & Poor’s (S&P). Dergelijke tussenkomst is gewoon schandelijk. Lezer J.M. merkte op:
1. Het débâcle van de financiële crisis van een paar jaar geleden werd in grote mate toegeschreven aan de Amerikaanse ratingbureaus (S&P, Moody's, Fitch). Ze waren rechter en beklaagde, ze waren alleen uit op snel gewin ten koste van argeloze banken en andere financiële instellingen zoals pensioenfondsen en consoorten: kortom, ze werden afgeschilderd als ongeloofwaardige partijen. Onze politiekers verweten zelfs Dexia en KBC dat ze zelf de ratings van hun bedenkelijke financiële producten hadden moeten bepalen in plaats van te luisteren naar die Amerikaanse fumisten die hen met hun CDO's en andere hoogrentende rommelkredieten om de oren sloegen. Vandaag worden dezelfde onkundigen(?) door dezelfde politiekers gebruikt en misbruikt om ons onder druk te zetten om zo snel mogelijk een regering te vormen.
2. Bij mijn weten is het nog nooit gebeurd dat een ratingbureau een dergelijke waarschuwing (lees dreigement) de wereld instuurt (voorwaarde + timing). Wat en wie zit daarachter?
3. Bovendien is de timing perfect voor de onheilsprofeten van het Belgische establishment.
3. The point is niet dat we snel een regering moeten hebben maar dat in het Belgische huishouden snel orde op zaken moet worden gesteld. Dat je daarovoor een goede regering nodig hebt is nogal wiedes, maar eerder een gevolgtrekking dan een voorwaarde. Persoonlijk zie ik het niet zitten dat je met zeven partijen een slagkrachtige regering kan maken. Nieuwe verkiezingen kunnen een uitkomst bieden als zowel PS als NVA genoeg vooruitgang boeken om slechts met vier aan tafel te moeten zitten.
4. De werkelijke reden van het advies (?) van S&P is natuurlijk het rapport van het IMF: de stijgende vergrijzing van de bevolking met de daaruit voortvloeiende pensioenlasten, de automatische indexkoppeling, de werkloze 55-plussers, de overheidsschuld, het gebrekkig werkend financiëel instrument van onze vriend Reynders, het waterhoofd van de meeste administraties en van de politieke instellingen. Natuurlijk speelt ook in deze het gebrek aan moed mee van de ontslagnemende regering die heel wat meer zou kunnen doen om de financiële wereld te kalmeren.

Staatsveiligheid
In welk land kan een minister in het parlement ongestraft zeggen dat zijn belangrijkste inlichtingendienst op apegapen ligt en dat dat nog eventjes kan duren? Juist. België. (zie verder in rubriek Binnenland)

Van vlaktaks en manke taks
Laten we de Belgische manke taks vervangen door een vlakke taks met veel lagere tarieven, maar vooral met veel minder achterpoortjes en aftrekken en met een veel strengere afdwinging. Zo verlaag je wel de tarieven, maar je verhoogt ook de belastbare basis. En daardoor haalt de overheid per saldo evenveel binnen, maar zijn de lasten van de vennootschapsbelasting eerlijker verdeeld. De vrijbuiters en de cynische mastodonten betalen een groter en dus eerlijker deel en de kmo’s, nog altijd de steunpilaar voor innovatie en werkgelegenheid, een stuk minder. Dat stimuleert ondernemerschap, innovatie, werkgelegenheid en welvaart. En allicht trekken de lagere tarieven ook meer buitenlandse investeerders aan. (zie verder in rubriek Binnenland)

Communautair dossier

dS (15/12) Communautair opbod bedreigt welvaart
Vier PS-kopstukken, allen ministers, dienen Bart De Wever in dS van repliek: ze zien – ook in Wallonië – voldoende redenen om België niet ‘de zieke man van Europa' te noemen.
Vele lezers zullen ongetwijfeld begrip hebben voor de argumenten van de Franstaligen die in een uitgebreid artike aal bod komen (klik hier).
Juist lijkt mij dat indertijd de Franstalige bourgeoisie alle Belgische socio-economische hefbomen in handen had. Ze overheerste de Vlaamse bevolking evenveel als de Brusselse en Waalse bevolking. De Belgische Werkliedenpartij, de voorloper van de PS, die in 1885 opgericht werd, vocht tegen die allesoverheersende klasse voor de rechten van de Vlaamse en Waalse arbeiders. Zo was het de socialist Jules Destrée die in 1898 voor de Gelijkheidswet stemde, de wet voor de gelijkheid van de Nederlandse taal. (noot: na 68 jaar zou het tijd worden). Maar waarom Wallonië ondanks meer troeven in de voorbij eeuw vandaag niet op hetzelfde peil staat als Vlaanderen wordt niets geschreven. Waarom de socialisten uit mekaar gegaan zijn? Geen woord.
Het is een feit: in 10 jaar tijd is Wallonië veel veranderd. Wallonië is in volle groei en lijkt in niets meer op het Wallonië van toen. Dit jaar daalde de werkloosheid er voor de achtste maand op rij; is de uitvoer sinds 2002 met 50 procent gestegen; en ontwikkelen de kmo's zich steeds verder (+3,8% in 2010). Neen, Walen en Brusselaars hebben geen schrik om hun lot in handen te nemen. We hebben geen schrik om de verantwoordelijkheid te nemen voor nieuwe bevoegdheden. We hebben geen schrik voor nieuwe bevoegdheden, omdat we de bevoegdheden die we nu al hebben, goed beheren. De PS, Walen en Brusselaars, durven veranderen. Wij willen – nu! – werken aan een nieuw België. Een België dat moderner en efficiënter is, met drie autonome regio's die op voet van gelijkheid staan met elkaar. Wij zeggen dan ook ‘ja' tegen meer verantwoordelijkheid en een significante verhoging van de fiscale autonomie van de regio's, zonder dat dat tot moordende fiscale concurrentie leidt. Dat Wallonië met zijn Marshalplan nu reeds de concurrentie vervalst is hen en de Vlaamse media ontgaan.
Wij zeggen ook ‘ja' tegen een definitieve oplossing voor BHV, maar wij vragen een structurele herfinanciering van Brussel, gebaseerd op haar noden en op de rijkdom die de stad ten voordele van de andere regio's genereert. Hier verwijzen ze naar de transfers vanuit Brussel naar Wallonië en vergeten de input vanuit Vlaanderen.
Wij vragen ook dat de rechten van de Franstaligen in de gemeenten van de Rand (niet enkel de zes faciliteitengemeenten?) behouden blijven. De Franstaligen hebben al belangrijke stappen gezet (dewelke?). Dat is het paradoxale en dramatische van heel deze situatie: alle elementen om een zesde staatshervorming te realiseren, liggen op tafel. Het zou een van de belangrijkste staatshervormingen van ons land zijn. Nochtans vragen sommigen nog meer. Maar wie democratie zegt, zegt ook compromis. Kan de N-VA wel een compromis aanvaarden?
We vragen meer autonomie voor de regio's, maar ijveren ook voor genoeg middelen voor de federale staat, zodat die de sociale zekerheid, de pensioenen, de gezondheidszorg e.d. voor ALLE Belgen – Vlamingen, Brusselaars en Walen – kan blijven betalen. De federale staat mag niet verstikt worden, en mag niet ten prooi vallen aan speculanten.
We moeten dan ook eerlijk zijn tegen de bevolking, ook tegen de Vlamingen: het communautaire opbod en niet de PS, de Walen of Brusselaars, bedreigt vandaag de Belgische welvaart. Alleen de partijen die de moed hebben om dat opbod een halt toe te roepen, zullen ons land terug de weg van economische heropleving en welvaart voor allen doen inslaan.
Auteurs: RUDY DEMOTTE, PAUL MAGNETTE, JEAN-CLAUDE MARCOURT, CHARLES PICQUÉ

Het zespuntenplan van Vande Lanotte
DT pieter blomme
Vande Lanotte legde de Vlaamse partijen sp.a, Groen, CD&V en N-VA gisterennamiddag een zespuntenplan voor dat de basis moeten vormen van een nieuwe financieringswet. De tekst is een compromis op basis van de verzuchtingen van Franstaligen en Vlamingen.
Vande Lanotte formuleerde zijn zespuntenplan op basis van een nota van fiscaal expert Michel Maus (VUB), die de voorbije dagen raakpunten heeft gezocht tussen de verschillende voorstellen voor een nieuwe financieringswet. Maus kwam tot het besluit dat de uitwerking van een nieuwe financieringswet veel te lang zou aanslepen en dat het beter is op basis van het geleverde werk enkele principes op een rijtje te zetten. De bedoeling is dat de belastbare basis federaal blijft. De gewesten krijgen tariefautonomie, mits behoud van de progressiviteit. Wie veel verdient, betaalt dus meer belastingen. De gewesten krijgen ook de mogelijkheid belastingkortingen toe te kennen in de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn. De regio’s kunnen dat bijvoorbeeld doen voor energiebesparende investeringen. Voorts stelt de bemiddelaar voor de zogenaamde elasticiteitsbonus te verdelen tussen de federale overheid en de gewesten. De bonus waarover de federale overheid nu beschikt omdat de personenbelasting op korte termijn sneller toeneemt dan de economische groei wordt dus gedeeltelijk overgeheveld naar de gewesten. Maar dat gebeurt pas vanaf 2016. De bonus die federaal blijft, wordt gebruikt voor schuldafbouw.
En ook over de techniek om fiscale autonomie toe te kennen, stelt Vande Lanotte een compromis voor. Het gaat om een combinatie van de zogenaamde split rate (waar de Vlamingen voorstander van zijn) en van een belastingkrediet (een Franstalig voorstel). Het laatste principe luidt dat een groep van experts een en ander technisch zal uitwerken.
Als dat geen scheve dromedaris wordt dan weet ik het ook niet meer. De grendels lijken mij niet op hun plaats wanneer men echt wil responsabiliseren.

Binnenland

België zoals het is: de Staatsveiligheid
DT Lars BOVÉ
Sinds 1 september is een nieuwe wet van kracht die de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst een pak meer bevoegdheden geeft. Ze mogen bijvoorbeeld bankrekeningen inkijken, telefoongesprekken afluisteren, in computers binnenbreken en huizen doorzoeken.
De nieuwe wet creëert ook een nieuwe toezichtscommissie. De nieuwe commissie bestaat uit drie magistraten. Maar bijna drie maanden nadat de wet in werking is getreden, zijn die nog altijd niet benoemd. Over die benoeming liggen de PS en de MR al wekenlang overhoop.
‘Want we kunnen nu nog minder doen dan vroeger’, benadrukt Alain Winants, de baas van de Staatsveiligheid. ‘De nieuwe wet bepaalt dat we de toezichtscommissie ook nodig hebben voor simpele ‘observatieposten’, bijvoorbeeld iemand onopgemerkt filmen. Zelfs dat kunnen we dus niet meer doen. In de kamercommissie Justitie kregen de parlementsleden alleen maar bevestiging van het pijnlijke euvel. Je zou dan denken dat er snel een oplossing zou zijn gevonden voor zo'n beschamende vertoning. Meer neen, hoor. De minister liet zijn staatssecretaris Carl Devlies uitleggen dat er nog helemaal niets is opgelost.

Van vlaktaks en manke taks
Door Koen Schoors, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent.
Ierland wordt gered door het Europese reddingsfonds, maar heeft een vlaktaks van amper 12,5 procent. Lijkt dat niet een beetje op een longkankerpatiënt die rookt aan het infuus? In België is het toptarief 34 procent. Toch bijna driemaal zoveel, zucht de Belgische bedrijfswereld. Maar dit hoge tarief verbergt een andere Belgische werkelijkheid. Laten we kijken naar de periode 2001-2008, dan zit België in die periode altijd tussen 3 en 3,7 procent van het BBP. Het gewraakte Ierland laat voor diezelfde periode vergelijkbare of hogere inkomsten uit vennootschapsbelastingen noteren als percentage van het bbp, met uitzondering van 2008 toen de val was ingezet. Een interessante paradox. België hanteert hogere belastingvoeten dan Ierland, maar boekt geen hogere belastinginkomsten, wel integendeel. De notionele intrestaftrek speelt daarbij een belangrijke rol. Belastingen ontduiken door geld heen en weer te pompen moet illegaal worden. En misschien moeten we diegenen die later bedrijven adviseren hoe de wet te omzeilen, maar beter niet de pen van de wet in handen geven.

DT Fientje Moerman (Open VLD): Ik heb het over het onderzoeksbeleid. Als dat nog bestaat tenminste, want het is niet meer terug te vinden in de titulatuur van een minister van deze Vlaamse regering: alles verzuipt in het grote containerbegrip ‘innovatie’. En daar is Vlaanderen nog ambitieuzer: niet in 2020, maar al in 2014 zal de overheid 1 procent van het bruto binnenlands product besteden aan Onderzoek en Innovatie, staat in het Vlaams regeerakkoord 2009-2014. (…) Cru gesteld: als we zo voortdoen, valt er in 2020 niet veel meer te innoveren, want er zal niet voldoende fundamenteel onderzoek zijn om op voort te bouwen. Even erg is ook het niet uitbetalen van 5 procent van het geld dat het Vlaams Parlement voor 2010 al had goedgekeurd aan het FWO en een aantal onderzoekscentra. Een sinterklaasgeschenk van de bevoegde minister, mevrouw Ingrid Lieten (sp.a).
Nog erger is het feit dat dezelfde operatie ‘inhouding 5 procent’ ook de onderzoeksfondsen van de universiteiten treft; fondsen die al drie jaar op hetzelfde bedrag bleven en dus in reële termen gedaald zijn. Een cadeau van minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). De noodkreet over het nijpende professorentekort komt ook niet uit de lucht vallen, dat probleem wordt in het parlement al meer dan een jaar aangeklaagd. (…)Zelfs landen met grote tekorten en dito besparingen kiezen ervoor om evenveel of zelfs meer te gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O). In Frankrijk. In de VS (civiel onderzoek). In Noorwegen. In Duitsland. Toegegeven, niet in het Italië van Silvio Berlusconi.

Buitenland

Knack Karl van den Broeck: Wie de Amerikaanse diplomatieke telexen doorzoekt die door Wikileaks op het internet zijn gegooid, komt België of Vlaanderen maar weinig tegen. Toch loont het de moeite om eens ‘Flemish’ in te tikken in Cablesearch.org, een zoekmachine die door de vereniging van onderzoeksjournalisten speciaal werd ontworpen om de Wikileaks op te dweilen. Zo zult u stuiten op een merkwaardige neerslag van een gesprek dat de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, Craig R. Stapleton, op 24 oktober 2005 had met Michel ‘Rocards uitgangspunt is de ontstaansgeschiedenis van de Franse natiestaat. De geschiedenis van andere Europese natiestaten is die van taalkundige gemeenschappen die opkomen voor hun handelsbelangen. Frankrijk creëerde zichzelf door vijf culturen – de Bretonse, de Occitaanse, de Elzasiaanse, de Corsicaanse en de Vlaamse – te vernietigen. “We zijn de enige Europese natie die een militaire creatie is van een niet-homogene staat. Dat maakt Frankrijk vandaag zo moeilijk te besturen. Dit verklaart onze problemen met hervormingen, onze traagheid”, zei hij.’

Mop van de week

Het Automatisch antwoordapparaat van de
opa's en oma's van tegenwoordig:
Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar U kunt een bericht achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes:
- Bent je een van onze kinderen: toets 1.
- Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2.
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3.
- Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4.
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5.
- Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6.
- Als er voor aanstaande zondag een taart gebakken moet worden: toets 7.
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8.
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9.
- Als U een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw boodschap in na de pieptoon.
We bellen U terug zodra we tijd hebben...opa

A la pause déjeuner lors d'une réunion des grands pontes d'EDF, au moment de boire le champagne, un des directeurs dit :
" Savez-vous qu'à l'origine, la forme des coupes à champagne est la reproduction du galbe du sein de Mademoiselle de Maintenon ? "
Tout ce beau monde s'esbaudit devant tant d'érudition de la part de ce directeur, quand après un blanc, une des directrices demande :
" Et pour les flûtes ? "
Un ange passe dans l'assemblée, puis tout le monde éclate de rire en regardant la malheureuse rouge de honte.

Tot ziens,
Pjotr

08 december 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Elke Vlaming is jaarlijks voor 920 euro solidair met de Walen. (cijfer voor 2007)

Er gaan stemmen op om het toegelaten alcoholgehalte opnieuw naar 0.8 pro mille te brengen want er blijken meer ongevallen te gebeuren sinds de verlaging naar 0.5 pro mille.
Mogelijke verklaring : meer mannen laten hun vrouw rijden wanneer ze iets gedronken hebben. Opgelet, dit is alleen een mogelijke verklaring.

Vandenbroucke laat Vlaamsgezind masker vallen
DS: Woensdagavond nam Frank Vandenbroucke de trein naar Leuven. De SP.A-onderhandelaar werkte rustig zijn telefoons met journalisten af. Hij vertelde dat de N-VA zich ‘hooghartig gedroeg' en dat de SP.A ‘hen zou dwingen om akkoord te gaan' met het nieuwe voorstel van financieringswet dat bemiddelaar Johan Vande Lanotte had voorbereid. In een beweging bewierookte Vandenbroucke ook het door de PS en het CDH voorbereide maar door Vande Lanotte geïntegreerde voorstel om de toekomstige overheidsfinanciering van de federale en de regionale overheden te regelen. En hij besloot: ‘Elio Di Rupo zit nu op zijn blote knieën in de sneeuw. Zoveel toegevingen zijn voor hem eigenlijk een vernedering.'
In dezelfde coupé zat Jeroen Overmeer, de woordvoerder van Bart De Wever, per toeval rustig mee te luisteren. Simultaan sms'te hij alle uitspraken naar zijn voorzitter. Die werd met de minuut bozer. De N-VA-voorzitter zag het bewijs dat de socialisten hem in de hoek wilde duwen.
Communautair dossier

DT: Transfer van 5,7 miljard euro naar Wallonië
l Vives-denktank van KULeuven maakt nieuwe berekeningen van transfers in 2007
Het transferbedrag waarop de Leuvense economen uitkomen, ligt hoger dan de resultaten uit 2005 van de Leuvense econoom Koen Algoed, die in inmiddels kabinetschef is van de Vlaamse minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA). Op basis van eerder rekenwerk van de Vlaams administratie kwam Algoed uit op een transfer van 4,77 miljard euro van het noorden naar het zuiden van het land. Wallonië kon rekenenen op 4,22 miljard euro, Brussel kreeg 550 miljoen euro.
Ook de Nationale Bank van België ging aan het rekenen en kwam uit op een transfer van 5,8 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië, en een minitransfer van 200 miljoen euro van Brussel naar Wallonië.
Door bijvoorbeeld de ambtenarensalarissen mee in rekening te brengen, ‘via een reële’ verdeelsleutel aan de uitgavenzijde’, komt de nettotransfer in de federale begroting 200 miljoen euro hoger uit, meldt Vives. De grootste transfer die in de federale begroting ingebakken zit, is met name terug te vinden bij de salarissen van de ambtenaren. Wallonië wint daar 854 miljoen euro, terwijl Vlaanderen 807 miljoen en Brussel 47 miljoen verliezen.
De tweede grootste transfer is te vinden in de overheidspensioenen. Daar is sprake van een transfer van 287 miljoen euro van Vlaanderen naar Wallonië en van nog eens 22 miljoen van Brussel naar Wallonië. Alleen inzake overheidsinvesteringen is er een transfer van 60 miljoen euro van Wallonië en Brussel naar Vlaanderen.
Wat de werkloosheid betreft, is er sprake van een transfer van 1,29 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië (dat 1 miljard wint) en Brussel (dat 248 miljoen wint). In de geneeskundige verzorging is Vlaanderen voor ruim 1 miljard euro ‘solidair’ met Wallonië. In geen enkele tak van de sociale zekerheid is er al sprake van een transfer naar Vlaanderen, al zit dat er met de vergrijzingsgolf in Vlaanderen wel aan te komen.

DT: Bart De Wever in Cercle de la Wallonie : 'De Vlaamse werkgevers hebben ook Elio Di Rupo tot de orde geroepen. We moeten afronden, daarin hebben ze gelijk. Que ça passe ou ça casse. Daarmee ga ik akkoord'. Dat zei Bart De Wever deze middag in de Cercle de Wallonie. (…)'Als de zeven partijen niet kunnen afronden, dat men het zegt en dat de onderhandelingen niet worden verlengd als het geen zin heeft', aldus De Wever, die zelf denkt dat 'het momentum' voorbij is. Wat het alternatief dan is? Verkiezingen in ieder geval niet, zei De Wever. 'Ik wil geen verkiezingen. Als er partijen zijn die naar verkiezingen willen gaan, dan gaat men de economische druk verhogen, dan gaat men met de welvaart van de mensen spelen'.

Doorbraak: Karl Drabbe – Mediarepressie in de maak?
(…) Op p. 82 staat echter een schokkend citaat van Soma-directeur Rudi Van Doorslaer. Het Soma (Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij) is een meer dan respectabel en belangrijk onderzoekscentrum en archief m.b.t. de Tweede Wereldoorlog, het interbellum, de repressie … in België. Ik neem het citaat even over.
‘Van Doorslaer vertelt ook hoe zijn instelling in de aanloop naar de verkiezingen door verschillende Franstalige media werd benaderd, die het collaboratieverleden van de familie De Wever wilden uitspitten. “Maar wij zijn er natuurlijk niet om mee te werken aan een Operatie Beschadiging. Dat is niet waarom wij aan wetenschappelijk onderzoek doen.” Het is een opmerkelijk citaat. Niet alleen om wat er staat, maar ook omdat het niet is opgemerkt, niet opgepikt door de Vlaamse media.

Binnenland

Mia Doornaert’s fijne neus ontdekt een ranzig geurtje (dS 6/11) of de lichtheid van een werkloos frivool meisje dat twee vliegen in één klap probeert te vangen (de eerste vlieg is N-VA in een kwaad daglicht stellen en de tweede vlieg is de verdediging van de joodse vrienden):
Een Franse kennis stuurt me een filmpje van Youtube. Op de Vlaamse openbare omroep wordt in een quizprogramma hartelijk gelachen om een zinnetje waarin over 'Joden' en 'liquideren' wordt gesproken. Het gaat over de vorige uitzending van de Pappenheimers, met Jan Peumans. (…) Er wordt de vraag in gesteld over wie Voltaire ooit gezegd heeft dat ze 'het verderfelijkste volk waren dat ooit de aarde bevuild heeft', de Vlamingen, de Joden of de Turken. Antwoord van Peumans: 'de Turken'. Mis, zegt de quizmaster, het was 'de Joden'. Antwoord van de voorzitter van het Vlaams Parlement: 'Dat zou ik hier niet durven zeggen. De Joden zijn daar zeer gevoelig aan. (…) En neen, het is niet overdreven zoveel aandacht te besteden aan een stukje uit een amusementsprogramma. Jan Peumans is een politicus en bekleedt een functie die politiek gezag heet te hebben - ook al kan je als burger de indruk krijgen dat er in het Vlaams Parlement vooral aan bezigheidstherapie wordt gedaan. Dan mag je van een dergelijk personage enige politieke zindelijkheid verwachten. Maar zijn woorden getuigden integendeel van beangstigende vooroordelen.
Eén zaak staat vast, dergelijke op Youtube circulerende filmpjes zijn bepaald niet goed voor Vlaanderens imago, toch niet in verlichte (sic) kringen. En ze blijven het Vlaams-nationalisme een ranzig geurtje geven.
Wel wel wel, wat een fijngevoelige neushaartjes gingen daar aan het trillen! Ik denk, zou ze nu echt niets beter te doen hebben als persoonlijk raadgever van Leterme? Bij voorbeeld hem leren hoe hij in een interview niet drie keer hetzelfde moet zeggen. Na zijn overwinning op punten tegen Ivan De Vadder (in de grote De Vadder show) herhaalde hij maandagavond in Terzake driemaal hetzelfde refreintje over hoe goed de lopende zaken lopen. En Kathleentje verroerde van geen vin. Ze hebben daar bij de VRT hun lesje geleerd. En Mia Doornaert … mocht ze mijn laatste Anders gelezen zou ze vaststellen dat het ranzig geurtje vooral Belgisch riekt.

Deze week is in Cancún de klimaattop van start gegaan. In totaal wonen 108 Belgen de top bij. Onder hen vier ministers, een staatssecretaris, vijf parlementsleden, vijftien kabinetsleden, een veertigtal overheidsmedewerkers en een paar dozijn andere deskundigen.
Voor haar vertrek zei de Vlaamse minister dat ze er niet veel van verwachte, hooguit een paar veranderingen in de marge. Blijf dan verdomme thuis!

DM: Advocate Caroline Bergez, de vrouw van federaal minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V), is vorige week aangesteld als plaatsvervangend rechter bij het Gentse hof van beroep. Volgens Bergez klopt het helemaal niet dat ze de job aan haar echtgenoot te danken heeft. Ze benadrukt dat ze enkel is ingegaan op een vraag van de stafhouder. Aan de functie in kwestie gaat geen examen vooraf, de kandidaten krijgen een advies en worden op basis daarvan benoemd door de Hoge Raad voor de Justitie. Als er niet genoeg 'echte' rechters zijn, vallen de plaatsvervangers in.

Buitenland

Wikileaks
DT: Carne Ross, een klokkenluider in het onderzoek naar de Britse betrokkenheid bij de invasie van Irak:
Niemand - noch WikiLeaks, noch de Amerikaanse overheid - kan momenteel weten of die effecten goed of slecht zullen zijn. Waarschijnlijk beide. Er zullen onmiddellijke politieke gevolgen zijn, maar ook gevolgen die langer doorwerken, zeker voor de diplomatie zelf.
Vele van de gelekte diplomatieke berichten zijn bijzonder gevoelig en gênant en zullen dus zeer snel effecten hebben. Zo is het Amerikaanse diplomatieke mailverkeer dat de corruptie van de regering-Karzai in Afghanistan detailleert, heel schadelijk. Berichten van de Amerikaanse ambassade in Londen over het kruiperige pro-Amerikaanse enthousiasme van Britse politici verbazen niet, maar het is een andere zaak als je die slaafsheid zwart op wit ziet. Bovendien gelardeerd met uitspraken van individuele politici, van wie sommigen nu aan de macht zijn. (…)
Nog schadelijker zijn de buitengewone telegrammen uit het Midden-Oosten. Één president vraagt de Verenigde Staten zelfs vliegtuigen te sturen om doelwitten in zijn eigen land te bombarderen, waarbij hij lacherig verklaart dat hij tegenover zijn eigen parlement zal liegen over de aanvallen. En een inlichtingenchef van een ander bevriend Arabisch land smeedt plannetjes met een hooggeplaatste Amerikaanse bezoeker over hoe Hamas, Hezbollah en Iran klein te krijgen. Woorden als ‘beschadigend’ en ‘gênant’ vatten zelfs niet echt de impact van zulke onthullingen. En er zijn nog veel, heel veel gelekte berichten op komst. (…)
Als reactie op die buitengewone bres in de informatieveiligheid reppen overheden zich ongetwijfeld om hun data te beveiligen en ze meer dan ooit onder controle te houden. Maar het paard is nu eenmaal op hol geslagen. Als een overheid zo professioneel, technisch gesofistikeerd en goed beschermd als de Amerikaanse te maken kan krijgen met een bres van die omvang, is geen enkele overheid veilig. (…)
Als overheden het vertrouwen van de bevolking willen terugwinnen, dan is meer restrictie en minder informatie het verkeerde antwoord op de WikiLeaks-affaire. Parlementen en regeringen moeten integendeel immens meer transparantie en verantwoording leveren, en de bevolking zou dat ook moeten eisen.
Uit mijn werk als diplomaat - inbegrepen de zeer gevoelige kwesties als Irak en Afghanistan - weet ik dat er veel te veel geheim wordt gehouden. Geheimhouding bevordert noch het vertrouwen, noch het nemen van goede beslissingen. Wel integendeel. We staan op een kruispunt, en het is aan de bevolking, de politiek en de democratie om te beslissen welke weg we inslaan - dicht of open, transparant of geheim - om meer te worden vertrouwd of nog meer te worden gewantrouwd.

Mop van de week

The Australian Poetry Competition had come down to two finalists, a university graduate and an old aboriginal man. They were given a word, then allowed two minutes to think about it, then come up with a short poem that contained that word. The word they given was 'TIMBUKTU'
First to recite his poem was the university graduate. He stepped up to the microphone and said:
Slowly across the desert sand
Trekked a lonely caravan
Men on camels two by two
Destination - Timbuktu

The crowd went crazy! No way could the old aboriginal top that!
The old aboriginal calmly made his way to the microphone and recited:

Me and Tim a huntin' went
Met three whores in a pop-up tent
They were three, and we was two
So I bucked one, and Tim buk tu

Tot ziens,
Pjotr

26 november 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Wie zag de show van Kommilfoo, waarin de broers Walschaert het leven andersom voorstellen? Hier een ander voorbeeldje toegestuurd door een lezer:
Heb je er wel eens aan gedacht wat er gebeurt als je achterstevoren zou leven?
Lijkt me veel leuker. Om te beginnen sta je op uit de dood, een spectaculair begin... als je uit de kist stapt word je verwelkomt door je familie en beste vrienden, die hoef je dus niet meer uit te zoeken... en ze hebben allemaal een bloemetje meegenomen. Dan mag je een jaar of 20 lekker doen waar je zin in hebt, kaarten, tuinieren, af en toe een uitstapje aan halve prijs, iedere dag een paar borrels en elke maand kassa kassa...pensioen.
Op een dag staat er ineens een vent voor je deur met een gouden horloge. Die biedt je meteen een goed betaalde job. Naarmate de jaren voorbijgaan,krijg je ook steeds meer zin om te werken, je voelt je ook steeds beter, je kan zoveel roken als je wil, want je longen worden steeds schoner. Je kan drinken wat je wil, de katers worden steeds kleiner. Je raakt je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoeft te doen. In het begin heb je maar 1 keer sex per jaar, maar op 't laatst 10 keer per week. Op een gegeven moment moet je naar school maar je weet alles al, dus je doet geen flikker. En de laatste jaren van je leven kan je lekker in de zandbak spelen, zeuren en ambetant zijn, en je kan snoepen wat je maar wil want al je tanden ben je toch weer kwijt. Dan nog een paar maanden aan een vrouwenborst sabbelen, nog 9 maanden in de warme moederschoot, en daarna verdwijn je in één allesverzwelgend, gelukzalig orgasme.

Communautair dossier

Zou er nu echt nog iemand zijn die gelooft in de onderhandelingen? Het ligt er zo vingerdik op dat Caroline Gennez via een succes van Vande Lanotte vooral goed wil scoren bij de komende verkiezingen.

De lach van Di Rupo toen hij zei voor de camera dat Johan groot werk geleverd had maar dat er nog veel tijd nodig was, is niet meer komisch maar hilarisch. Uitroken.

dS: Johan Vande Lanotte zijn voorstel voor de financieringswet kan kwalijke gevolgen hebben voor Vlaanderen. Dat stelt Vlaams minister-president Kris Peeters vandaag in een gesprek met De Standaard. De deelstaten krijgen immers extra bevoegdheden, maar ontvangen slechts 90 procent van de bijbehorende middelen. Op die manier wentelt de federale overheid een deel van haar saneringsinspanning af op de deelstaten, luidt het.
Reactie van Moureaux: PS-ondervoorziter Philippe Moureaux betreurt de kritiek van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) op de nota van bemiddelaar Johan Vande Lanotte. "Peeters valt aan met de voeten vooruit", zei Moureaux op Bel-RTL. "De nota is verre van het aards paradijs, maar als we willen slagen, moeten we niet allemaal beginnen met uit te wijden over wat er in ontbreekt."

Binnenland

dS: 34.445 bedrijven dienen geen belastingaangifte in. OPVALLENDE VERSCHILLEN TUSSEN GEWESTEN
Blijkt dat er tienduizenden zijn die zelfs geen aangifte indienen. Hun aantal groeit jaar na jaar aan, zo blijkt uit de jongste cijfers. CD&V-kamerlid Hendrik Bogaert vroeg de cijfers op bij minister van Financiën Didier Reynders (MR). Daaruit blijkt dat vorig jaar 34.445 bedrijven geen aangifte van de vennootschapsbelasting deden. In 2008 waren het er 32.019, in 2007 30.474. (…)Er is wel een opvallend verschil tussen de gewesten: Vlaanderen heeft ongeveer dubbel zoveel bedrijven als Wallonië, maar dat verschil is nauwelijks te zien in de cijfers: Vlaanderen telt 12.836 bedrijven die geen aangifte indienen, Wallonië 10.917 en Brussel 10.692.

DM: Wanneer gekeken wordt naar gegevens over de 4.000 ondernemingen met de grootste omzet ter wereld, blijken de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Japan, Zweden, Italië, Zwitserland, Spanje, België en Luxemburg tot een net van landen te behoren die bij een individuele economische crisis wereldwijd de zwaarste economische schade zouden aanrichten. Indien gekeken wordt naar import/export-gegevens, komt België opnieuw voor in het lijstje, dat in dit geval bestaat uit China, Rusland, Japan, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Duitsland, België, Luxemburg, de VS en Frankrijk. Dat China in het tweede lijstje staat, komt doordat een groot deel van het Chinese handelsvolume afkomstig is van dochterondernemingen van Westerse bedrijven in China.

Geen Sonterklaas maar de zwarte piet is daar al (via La Libre B, maar bestemd voor Vlaanderen):
Le conciliateur pense arrêter sa mission s'il n'y a pas de signe de progrès. Il veut poursuivre sa mission à condition que le président de la N-VA, donne des signes clairs qu'il veut un accord, rapporte Het Nieuwsblad vendredi sur base de sources proches du sp.a. Johan Vande Lanotte veut savoir si Bart De Wever veut clairement un accord de gouvernement. Si ce n'est pas le cas, il arrêtera sa mission de conciliateur.
Les socialistes flamands accusent Bart De Wever d'opter pour une stratégie de pourrissement. Bart De Wever minimiserait chaque avancée afin de créer un climat négatif. Les socialistes sont convaincus que la N-VA veut finalement dire "non". "Pas parce qu'ils veulent aller aux élections mais parce qu'ils rêvent d'un gouvernement sans N-VA pour pouvoir poursuivre les critiques". Dat de socialisten met alles akkoord zijn en het Belgisch establishment alle truken van de foor gaat gebruiken om de weldenkende Vlamingen te beïnvloeden hoort bij het slecht politiek theater. Blijkbaar heeft men nog niet door dat de tijd van het onzalig Belgisch compromis voorbij is.

Buitenland

DT: De kans is groot dat er toch nog een doorbraak komt in de discussie over het Europees patent. Om het verzet van Spanje en Italië te omzeilen, zou een beroep gedaan worden op de procedure van ‘versterkte samenwerking’, de mogelijkheid om met een groep landen vooruit te lopen op de Europese wetgeving. EU-voorzitter België zou zo toch nog een succesje boeken, na maandenlange vruchteloze pogingen een akkoord te vinden met 27 lidstaten.
Zweden, Nederland, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland vroegen België gisteren de procedure op te starten. Duitsland maakte duidelijk dat het mee zou stappen in zo’n versterkte samenwerking. Ook Frankrijk klimt aan boord. De betrokken landen voelen zich gesterkt door een juridisch advies van de EU-Raad. Dat stelt dat de speciale procedure doenbaar is en geen belemmering vormt voor de interne markt.

DT: De obligatiefondsen hebben vorig kwartaal liefst 80 procent van de netto-instromen in de Europese fondsen voor hun rekening genomen. De fondsenindustrie genoot 46 miljard euro aan netto-instromen, en daarvan vloeide 37 miljard naar de beheerders van obligaties. De aandelenfondsen moesten het stellen met een netto-instroom van amper 4 miljard. Een en ander blijkt uit cijfers van de Europese fondsenvereniging Efama. Wie een graantje wil meepikken kan nu al meer dan 10 % netto rente bekomen op staatsobligaties. BNP Paribas weigert mij deze producten aan te bieden maar bij Dexia kon dat wel. Een risico dat een land de uitbetalingen staakt is niet ondenkbeeldig maar dan zal er ook geen euro meer zijn.

Mop van de week

Un enfant reçoit une taloche de la voisine. La mère, furieuse, va voir la voisine pour avoir des explications. Pourquoi as-tu frappé mon fils ? Il m'a traité de grosse.
Et penses-tu que le frapper va te faire maigrir ?

Un homme vient de mourir. Aux funérailles, le curé se répand en éloges pour le défunt: Un bon mari, un bon chrétien, un père exemplaire... La veuve se penche vers son fils et lui dit à voix basse: Va donc voir dans la tombe si c'est bien ton père.

On frappe à la porte : Bonjour, Monsieur, voulez-vous nous faire un don pour les maisons de retraite ? Et le vieux de s'écrier: Germaine, mets ton manteau et prépare ta valise !

Tot ziens,
Pjotr

17 november 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

"Wat België nu overkomt, staat al 180 jaar in de sterren geschreven. Dit land is een product van de Franstalige bourgeoisie. 1830 was voor ons, Vlamingen, een ramp, de grootste sinds 1585 en de val van Antwerpen." Grondwetspecialist Robert Senelle in Het Laatste Nieuws, 6 november 2011.

Grammens over de parachutemoord (journaal 588): Met grote gebaren en passende tremelo's deed hij (Vermassen) bijvoorbeeld het verhaal van het make-uptasje dat spoorloos verdwenen was na de moord en dat de heks Clottemans als "trofee" (zo luidde het) had gepikt. Net als het proces ten einde loopt, vindt een jurylid toevallig dit tasje bij de bewijsstukken, waar het vier jaar had gelegen. Els Clottemans had niet gelogen toen ze de beschuldiging dat zij dit tasje als "trofee" meegenomen had, loochende. Maar Vermassen maakt van de (onbestaande) diefstal hét bewijs van de slechtheid van Clottemans! - Hebt u sindsdien iets gehoord van de excuses die Vermassen aan zijn slachtoffer heeft aangeboden wegens een volledig uit de lucht gegrepen aantijging? Ik ook niet. Zo helpen advokaten het gerecht ongeloofwaardig maken. Ze zeggen maar wat toevallig in hun kraam past, ook al weten ze er niets van. "Niemand had het er verder nog over, alsof het niets te betekenen had. Dat vond ik onvoorstelbaar, "aldus dr. Dams (in Humo). Ik ook.

Koen Meulenaere Knack: In dit land is het zo dat iedereen recht van spreken heeft behalve monseigneur Leonard.
Elke zin van de aartsbisschop wordt zonder enige nuance uit zijn context gerukt, en wordt een eigen leven in gejaagd van waaruit geen terugkeer meer mogelijk is. Als Leonard zich nog maar durft af te vragen of het zin heeft oude priesters nog te straffen voor pedofiele misdrijven van lang geleden, en hij dus precies hetzelfde zegt als de wetten van het Belgische volk die een nog veel kortere verjaringstermijn bepalen, is het land te klein.
Woordvoerder Jurgen Mettepenningen, die vijf maanden lang heeft staan liegen dat hij zwart zag, neemt ontslag? Twaalf minuten in Het Journaal. Met uitgebreid verslag van de persconferentie waarop hij de heer die hij tot net voordien slaafs diende nog een paar dolken in de rug steekt. Nog eens twee uur later mochten in Lieven, de opvolger van Dirk dat zelf de opvolger was van Phara, zowel Wim De Vilder als de inmiddels echt onuitstaanbaar geworden Rik Torfs hun gal komen spuwen. Tegen die Torfs is het gebruik van geweld stilaan legitiem. In datzelfde Lieven was Mettepenningen pas een paar dagen voordien zelf te gast geweest. Hij vertelde toen dat het van weinig moed zou getuigen om ontslag te nemen, wat hij drie dagen later dus deed. Gelukkig werd hij op dat moment al feestelijk uitgelachen door Herwig Van Hove, die naast een zesde zintuig ook een allergie heeft voor japneuzen. Herwig barstte in lachen uit toen de woordvoerder begon te klagen dat hij zo veel werk had met de controversiële uitspraken van zijn baas, dat hij zijn gezin nauwelijks nog zag en niet bij zijn zieke kindjes kon zijn. ‘Ga dan niet in Lieven zitten, paljas’, zouden u en ik hem toeroepen, een advies dat ook geldt voor mensen van wie de kindjes niet ziek zijn.

Op Kanaal Z loopt een interview met een directeur van baggerwerken De Nul. De slotbemerking van meneer De Nul was veelzeggend: Zij bouwden in Brusssel één van de grootste zuiveringsstations van Europa.. Contractueel verbonden zij er zich toe 36 niet geschoolde kansarme jongeren te recruteren. Zij hebben ze niet gevonden. Niemand was geïnteresseerd.

Communautair dossier

Ann Peuteman (Trends): Bij nader toezien heeft Johan Vande Lanotte in een kleine maand tijd dus zogoed als niets gedaan. Net zoals zijn ondertussen verre voorganger Herman Van Rompuy in de woelige zomer van 2007. (…)Mislukt de bemiddelaar, dan zal de druk volgens De Croo nog wekenlang worden opgevoerd om Di Rupo en De Wever toch maar in elkaars richting te dwingen. Met dreigementen van de Nationale Bank en andere eerbare instellingen, met de gesel van nieuwe verkiezingen ook. En dan, zegt De Croo, zullen her en der stemmen beginnen op te gaan om toch maar een klassieke tripartiete te vormen. Kwestie van het land te redden natuurlijk. ‘Maar eerst is het nog wachten wie de komende maanden een De Crootje zal doen in de ware zin van het woord’, klonk het afgelopen week al op een paar partijhoofdkwartieren. ‘Wie zal als eerste zo moegetergd zijn dat hij de stekker uit de huidige onderhandelingen tussen de zeven partijen durft te trekken?’

Journaal 588 (M Grammens): Zo kan het nog zeer lang duren, en dat is ook de bedoeling. De tekenaar van Le Soir, die schuilgaat onder de naam Kroll, vertelt in een openhartig gesprek met De Morgen (30.10.10) dat hij deze kwestie - de lange duur van de onderhandelingen - voorgelegd heeft aan Di Rupo en aan de liberaal Louis Michel, en beiden gaven hem hetzelfde antwoord: ja, dit is de Franstalige strategie, gagner du temps (tijd winnen).

LLB: Di Rupo : Je suis totalement opposé à de nouvelles élections. Ce qui compte, ce n’est pas l’intérêt du Parti socialiste, c’est l’intérêt du pays, c’est l’avenir des citoyens. Notre responsabilité, c’est de trouver des solutions maintenant, ce n’est pas de se livrer à des jeux politiciens. De nouvelles élections, cela n’arrangerait rien. La radicalité serait plus forte encore après. Je crois qu’aujourd’hui, on a l’expérience des négociations, on doit continuer, tenter d’aller au bout et trouver un compromis qui soit équilibré..." (…)C’est désolant sur la scène internationale d’être en permanence questionné sur notre avenir alors que le compromis à la belge, cette multiculturalité à la belge, ce mélange, cette imbrication, c’est une richesse extraordinaire. Je plaide pour qu’on attribue plus de compétences aux Régions, mais en même temps, qu’on réapprenne à aimer notre pays qui est une valeur ajoutée certaine." (…)Et quel sera l’avenir d’Elio Di Rupo ? Accédera-t-il, finalement, au poste de Premier ministre? On est bien loin, dit-il, de ces préoccupations. Mais il rappelle la règle : pour être Premier ministre, il faut être accepté par tous les partis autour de la table. Et c’est le Roi qui désigne le Premier ministre... Veut-il dire par là qu’il conserve toutes ses chances ?
DM : Ondertussen groeit hand over hand het gevoel dat de federale politiek haar eigen overbodigheid bewijst. De andere bestuursniveaus werken wel, en dienstdoend premier Leterme voert graag een perceptieoperatie waaruit moet blijken dat het land nooit beter is bestuurd dan sinds hij premier in lopende zaken is. En toegegeven, de zaken worden aardig beredderd.

Binnenland

DM: In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 16.353 mensen zonder papieren geregulariseerd, een stuk meer dan het recordaantal van 14.830 uit heel 2009 en bijna dubbel zoveel als twee jaar geleden. Dat is alles bij elkaar een middelgrote centrumstad, maar vooral een zoveelste teken van het non-beleid inzake asiel en migratie dat momenteel wordt gevoerd.

DT: De Franstalige socialisten blokkeren de herbenoeming van drie van de zes collegeleden van de rulingcommissie, vernam De Tijd. Omdat het college uit minstens vier leden moet bestaan en er niet langer taalpariteit is, ligt de instelling al weken lam. Dat heeft verregaande gevolgen, want ons land dreigt daardoor buitenlandse investeringen mis te lopen.
De rulingcommissie is een cruciaal instrument voor Belgische en buitenlandse bedrijven omdat ze daar terechtkunnen voor fiscale afspraken rond een transactie of een investering. Per jaar kent de commissie ongeveer 600 rulings toe. Maar zolang de drie Nederlandstalige leden niet herbenoemd worden, kan de dienst geen beslissingen nemen.
‘Er zijn twee bedrijven die geïnteresseerd zijn om zich in België te vestigen, maar wellicht zullen kiezen voor Nederland of Zwitserland omdat het op dit moment niet mogelijk is in ons land een ruling te krijgen’, zegt Eric Warson, partner bij de belastingconsulent KPMG. Warson wijst erop dat de Franstalige socialisten in hun eigen vel snijden. ‘Ik heb weet van een aantal groepen die een O&O-project willen opstarten in Wallonië. Ook die zullen niet komen als ze geen ruling kunnen krijgen.’
De Franstalige socialisten schermen met een juridisch en een ideologisch argument. De partij vraagt zich af of een regering in lopende zaken wel tot die herbenoeming mag beslissen. Het tweede argument van de PS is dat ze vindt dat de rulingcommissie af en toe haar boekje te buiten gaat. De partij heeft de indruk dat bepaalde beslissingen neigen naar georganiseerde fiscale fraude.

Journaal 588 Grammens: Toen hij nog politiek kreatief was en niet in een Vlaamse ministerzetel in slaap gevallen was, hekel toenmalig CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen de snel-Belgwet, waar hij tijdens zijn dienstbetoon in Limburg regelmatig mee te maken kreeg. Hij zag van nabij het onheil aangericht door een naturalisatiewet die automatisch de Belgische nationaliteit toekende aan de rechtstreekse familieleden van hen die reeds van de wet konden genieten. Werd iemand tot Belg genaturaliseerd, dan was volgens Vandeurzen (in Het Laatste Nieuws, 16.11.06) bet eerste wat hij deed een kaartje sturen naar zijn kinderen, ouders, waar die zich ook mochten bevinden, om hun vertellen dat ze eveneens Belg waren geworden, ook al had niemand van hen ooit een voet gezet op Belgische bodem. Zelfs de kleinkinderen werden automatisch Bels als ze dat wensten. Dat is vandaag nog steeds zo, en tezamen met het al bestaande recht op zogenaamde gezinshereniging van immigranten, de voornaamste manier om legaal het land binnen te komen en er onbeperkt te blijven. Dit is zozeer uniek in Europa, aldus Vandeurzen, dat er heel bedenkelijke maffia-praktijken ontstaan zijn om ervan te profiteren. Er worden pakken dokumenten nagemaakt om aan te tonen dat de zopas genaturaliseerde Belg bijvoorbeeld twaalf kinderen en dertig kleinkinderen bezit, die vervolgens allemaal naar hier komen mét een geldig Belgisch paspoort. Een ander voorbeeld van de wijze waarop de veel te lakse wet misbruikt wordt. - het verhaal van de honderden Zuid-Amerikaanse vrouwen die naar hier komen om te bevallen. Ze laten het kind niet inschrijven op de ambassade van hun land, zodat het als "statenloos" wordt beschouwd, en vervolgens automatisch Belg wordt, - waarna de moeder het ook kan worden. Toen de snel-Belg-wet tot stand kwam, schreef De Tijd (14.12.99) dat de Franstalige partijen hiermee het snelste en efficiëntste middel hadden binnengehaald voor de verdere verfransing van Brussel en de Vlaamse Rand".

Buitenland

Er is één video die reeds aanbevolen werd via Anders Gelezen, maar voor de blog bezoekers al even aanbevelenswaardig. Het beste inspirerende en visionaire verhaal zonder grote woorden maar in klare taal; te beluisteren op: http://www.eenvandaag.nl/swf/player.swf?videoID=95012&external=0

Mop van de week

Even ondeugend …

Ik liep van de zomer over de markt, en voor mij liep een mooie meid, lange benen, kort rokje. Bij een kraampje met petjes en hoedjes bleef ze staan. Ze bukte voorover om een hoedje te pakken. Ik zag dat het rokje omhoog kwam en zag toen waar de string tussen de heerlijke billen verdween. Liefhebber die ik ben, bleef ik staan kijken.

Ze bleef maar voorover bukken, hoedjes pakken en passen. Bij het 5e hoedje draaide ze zich om en keek mij recht in mijn gezicht aan. Ik dacht, nu krijgen we het: die is pissig, want die heeft "gevoeld" dat ik naar haar heb staan te kijken. Ze rommelde wat met haar handen aan het hoedje en vroeg aan mij: "En, staat ie?"
Ik antwoordde: "Ja, bij het eerste hoedje al!"

Tot ziens,
Pjotr

05 november 2010

Nieuwsbrief
Voor U Anders gelezen/geschreven

REQUIEM

Hier ligt het dorp van dertig jaar geleden
en dichter bij elkaar dan toen. In vrede.
De boer, de burger en de bon-vivant
de zilversmid de zachte zakenman
van ons gescheiden door de mist van heden.

Voorbij is wat zij nalieten of deden
de twisterijen en toevalligheden.
De bakkersvrouw, de baker de boerin
de gaardenierster en de schipperin
van ons gescheiden door de mist van heden.

Zij waren allen met of zonder reden
een leven lang opstandig of tevreden.
Het wicht dat in zijn lange slaap ontsliep
het joch dat ’s avonds in het water liep
van ons gescheiden door de mist van heden.

De mis van requiem, de grafgebeden
niet verder van elkaar dan veertig schreden.
De buren die, voor zij traag huistoe gaan,
bedroefd bedachtzaam bij elkander staan,
de woorden van vertroosting al vergeten.

Het brood dat wij verdienen breken eten,
de bitterzoete smaak van het bestaan.

Anton van Wilderode

Een lezer van dS is de krant beu (één uit de langer worden de rij):
Heb mijn domiciliering voor mijn D.S. abonnement al geschrapt. Mijn huidig abonnement loopt nog tot 15 maart, maar zal niet meer verlengd worden.
Ik maak me al een tijd lastig over wat er in deze "kwaliteitskrant" gepubliceerd wordt; het moet maar eens gedaan zijn.
Lid van een grof volkje bestempeld worden dient voor een kwaliteitskrant als D.S. zijn prijs te hebben.
Over kwaliteit gesproken: neem nu vandaag op blz. 9: Wallonië versnelt schuldafbouw is de titel.
- In het artikel zelf wordt uitgelegd dat er de komende jaren minder schulden zullen gemaakt worden; het tekort wordt vlugger verkleint. Voor mij is dat geen schuldafbouw zoals de titel aangeeft, maar een vertraging van schuldopbouw. Ik noem dat een belangrijk kwalitatief verschil; D.S. blijkbaar niet.
- Dat wordt ook als uitzonderlijk gezien; door wie??
- Geldt ook als een teken aan Vlaanderen dat men aan de andere kant van de taalgrens een inspanning wil doen.
En wij, grof volkje, zijn dan nog niet eens dankbaar, zeker.
Ik durf er op wedden dat dit een klakkeloze vertaling is van een artikel dat in de Franstalige pers is verschenen.

Dominique et Marc se disputent. Ils se flanquent quelques coups de poing après la classe.
1969 :
Les autres les encouragent,
Marc gagne.
Ils se serrent la main
et ils sont copains pour toute la vie.
2009 :
L'école ferme.
FR3 proclame la violence scolaire, relayé par TF1 au journal de 20 heures
Le lendemain, Le Parisien et France Soir en font leur première page et écrivent 5 colonnes sur l'affaire.

Arrive le 25 octobre.
1969 :
Il ne se passe rien.
2009 :
C'est le jour du changement d'horaire : les gens souffrent d'insomnie et de dépression.

DT Van Quickenborne: Splitsing vennootschapsbelasting pure noodzaak
Bart De Wever had gelijk toen hij in september stelde dat de afspraken die tot nog toe waren gemaakt ‘bric à brac’ waren, en dat men het best opnieuw een wit blad ter hand nam. Helaas getuigt ook zijn nota van weinig sociaaleconomische coherentie. Door er van alles en nog wat bij te sleuren - van een eigen Vlaamse brandweer tot eigen Vlaamse autocontroles - heeft men de hoofdzaak uit het oog verloren: het overhevelen van de sociaaleconomische hefbomen naar de gewesten. (…)De gewesten hebben vandaag ruime bevoegdheden inzake mobiliteit, tewerkstelling, wetenschap en innovatie. Ze beschikken echter niet over de cruciale fiscale en parafiscale hefbomen die toelaten een economisch beleid te voeren dat aangepast is aan de noden van elke regio. Daarom zijn de gewesten vandaag in een moeilijk keurslijf gedwongen. Als zij een bepaalde economische activiteit willen aantrekken of aanmoedigen, kunnen zij enkel subsidies geven. Subsidies zijn een bijzonder dure en inefficiënte manier om de economie te versterken. Alleen al de verwerkings- en opvolgingskosten zijn enorm.

Communautair dossier

DM: "Voorstel De Wever kost Wallonië slechts 63 miljoen euro"
Het nieuwe financieringsmechanisme voor de deelstaten, zoals voorgesteld in de nota van Bart De Wever (N-VA), zal Wallonië geen 92 miljoen euro kosten zoals eerst berekend, maar slechts 63 miljoen euro, zegt Guy Clémer, directeur van de studiedienst van N-VA, op basis van de kersverse cijfers (voor 2008) over het netto belastbaar inkomen van de gewesten. Ook het Brussels gewest is in de nieuwe berekening beter af, want de extra opbrengsten stijgen er van 80,5 naar 85,3 miljoen euro.

e-mail: We splitsen Brussel-Halle-Vilvoorde niet in het parlement." Dat zegden de SP.a, Groen! en de Open VLD gisteren tijdens een debat in het VRT-programma 'De Zevende Dag'. De partijen noemen het nieuwe splitsingsvoorstel "een provocatie" en zijn van mening dat het dossier enkel via onderhandelingen met de Franstaligen kan worden "opgelost". Tot voor enkele jaren waren de SP.a en de VLD nochtans van mening dat BHV onmiddellijk en zonder Vlaamse tegenprestatie moest worden gesplitst. "We zullen dit onthouden," zei toenmalig minister-president Bart Somers (VLD) toen de Franstalige partijen destijds het vreemdelingenstemrecht doordrukten. "Niets belet ons nog om op onze beurt onze meerderheid uit te spelen. Om bijvoorbeeld de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde af te dwingen." (Het Belang van Limburg, 07.02.2004) Toenmalig SP.a-voorzitter Steve Stevaert stelde meermaals met zoveel woorden dat hij niets wilde ruilen voor de splitsing, onder meer in Het Volk (11.06.2004): "Die splitsing moet er komen. Franstaligen moeten bij ons geen stemmen komen ronselen, dat is niet meer dan redelijk, en daarom wil ik voor de splitsing ook geen prijs betalen."

Binnenland

DT: 700 miljoen boete voor België?
Als de Europese top een akkoord bereikt over een nieuw economisch bestuur voor de Europese Unie kan die deal ons land flink wat duiten kosten. (…) Uit een gezamenlijke nota van Frankrijk en Duitsland blijkt dat het ook de grote lidstaten menens is. In die nota stelt de Frans-Duitse tandem dat de budgettaire inspanningen evenredig moeten zijn met de afwijking van de Europese doelstelling van 60 procent. Die bepaalt dat de overheidsschuld niet meer mag bedragen dan 60 procent van het bbp. Parijs en Berlijn verwachten dus vooral inspanningen van landen die een torenhoge schuld torsen, zoals België. (…) Uit een ontwerpverordening van de Commissie blijkt dat een boete ons land liefst 700 miljoen euro kan kosten. Pikant detail: het zijn precies onze eigen Herman Van Rompuy en huidig voorzitter Yves Leterme die dit lucratieve boetesysteem mee hebben uitgewerkt. Het behoeft geen betoog dat sancties van een dergelijke omvang de druk op de nationale schatkisten alleen maar opvoeren en daardoor hun doel voorbijschieten. Gewezen Commissievoorzitter Romano Prodi wist dat al in 2005 en noemde het boetesysteem van het Groei- en Stabiliteitspact ‘stupido’ en contraproductief. In die zin is het teleurstellend en onbegrijpelijk dat niet creatiever is nagedacht over een ‘positief’ sanctiemechanisme waarbij voortreffelijke landen worden beloond, bijvoorbeeld uit een performantiereserve van het Europese budget. Of in plaats van beboeten zou de Commissie slecht presterende overheden kunnen bestraffen door regionale steun of landbouwfondsen in te houden.

Aartsbisschop Léonard zorgt voor heel veel opschudding en de media hebben honderden pagina’s gewijd aan zijn ‘afschuwelijke’ uitspraken. Wellicht durft niemand nog een goed woord over hem zeggen. Zijn ex-woordvoerder Jürgen Mettepenningen, vond het nodig om zijn gal te spuwen en zoals hij zelf zei niet langer de overbodige gps te willen zijn. Tegen al dat verbaal geweld waaraan iedereen zich bezondigde, gelovigen en ongelovigen, politici en mediamensen, komt maar geen eind. Slechts één moedige stem die durft tegen te stribbelen en daarom alleen al verdient om vermeld te worden in AN: Gérard Bodifee die in dS de verdediging van Léonard opneemt. Een aanzet tot aandenken en dus op zijn plaats in AN. Het volledig artikel in bijlage aan e-mail.
Colonel Gennart, Franstalig Luchtmachtofficier beklaagt zich dat alle belangrijke posten bezet zijn door Vlamingen. Hij heeft gelijk. Et alors?

Buitenland

Angela Merkel erkent de mislukking van de multicul
Wellicht de belangrijkste uitspraak van een politicus sinds de jaren negentig komt van Angela Merkel, Duitse bondskanselier. De multiculturele samenleving heeft gefaald. Een bekentenis waarover nog veel zal gedebatteerd worden en op zijn minst aantoont dat de weerstand tegen het Europees gedoogbeleid toeneemt. De verloedering van de zeden, het opgeven van normen en waarden zonder een alternatief te bieden – tenzij een laisser aller, laisser faire – resulteerde in een maatschappij die uit balans is.
Obama verliest meerderheid in het Congres maar dat zal voor ons niets veranderen. Tekenend voor het verlies aan belang van de USA als wereldmacht. Het is volgens Herman Van Rompuy ook niet wenselijk dat Europa het gat zou vullen. Ooit voorstander van de verdieping van Europa en het communautair acquis is hij van bezielend voorstander geëvolueerd naar de pragmaticus die zich neerlegt bij de dominantie van Merkel en Sarkozy.

Mop van de week

Twee Vissers, de Charel en zatten Tuur, zitten te vissen bij een brug over het Albertkanaal. De Charel aan de rechterkant van de brug vangt de ene vis na de andere. Den Tuur aan linkerkant wordt jaloers en vraagt aan de Charel waarom hij zoveel vis vangt. Zegt de Charel : "Ik kijk altijd hoe mijn vrouw in heur bed ligt, als ik ga vissen. Ligt ze op haar rechterzij, dan ga ik rechts van de brug zitten, ligt ze links, dan ga ik links zitten." "OK," zegt den Tuur, "maar wat doe je dan als je vrouw ze op heure rug ligt?" "Beste vriend" antwoordt de Charel, welke zot gaat er dan vissen!"

Tot ziens,
Pjotr

22 oktober 2010

NieuwsbriefNa 132 dagen onderhandelen ... den Baard !

Voor U Anders gelezen/geschreven

Eindelijk, zult ge zeggen... Ja, wij lezen hier in Lima elke keer met heel veel interesse uw Nieuwsbrief, het is trouwens een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van wat er zich beweegt in het huidige Vlaanderen. Zeer hartelijk dank voor het doorsturen ervan.

Dit jaar is de maand oktober speciaal, ze telt 5 vrijdagen, 5 zaterdagen en 5 zondagen. Dit komt maar eens in 823 jaar voor !

Het proces Clottemans een lezer reageert Knack online: Toch wel een heel vreemde zaak, en echtgenoot die het normaal vind dat zijn echtgenoot bijna ieder weekend weg is een bijna nooit bij haar kinderen is op zaterdag en zondag, een minnaar die de vrouw van zijn leven heeft gevonden, maar toch met een ander en minder aantrekkelijke vrouw in het bed kruipt, en dat de beschuldigde waar er geen bewijzen tegen zijn. En Jef Vermassen die heel theatraal kan zijn.

DT: Op de redactie van de Nederlandse krant NRC Handelsblad verdwijnen de komende maanden 30 van de 215 journalistenjobs. Dat is een afslanking van bijna 15 procent en de meest ingrijpende reorganisatie in de geschiedenis van de krant. Wedden dat ze dank zij de nieuwe hoofdredacteur, Peter Vandermeersch, met minder journalisten een betere krant zullen maken?
Knack online; lezer Van Lysebetten Marcel in een reactie
Als onze kat een koe was, dan hadden we dagelijks melk bij de koffie ! Als onze kat geen koe was, dan dronk ze dagelijks melk van onze koe !

dS online: Vierenveertig procent van de Belgen voelt zich nog steeds in eerste instantie Belg, maar ze zijn talrijker langs Franstalige kant (55 procent) dan in Vlaanderen (37 procent). Dat blijkt uit een peiling in La Libre Belgique.

Taalevenwicht verbroken in het leger.
Dans une caserne belge, l'adjudant rassemble les conscrits et hurle: Les Wallons à gauche et les Flamands à droite! Un grand remue-ménage s'ensuit. Quand la poussière est dissipée, l'adjudant constate qu'il reste trois arabes et un noir au milieu de la cour, serrés les uns contre les autres. L'un d'eux lève le doigt et demande: Et nous, les Belges, où allons-nous?

Knack RVC: Eerder dit jaar kondigde Philippe Courard (PS), staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, met wat mediagedruis aan dat hij 4,2 miljoen euro zal uittrekken om alvast de kinderarmoede uit te roeien. Bij wijze van vergelijking: jaarlijks krijgen alle politieke partijen samen 60 miljoen euro uit de staatsruif.

Een lezer reageerde op de slechte situatie in Brussel, dat hoofdzakelijk het gevolg is van een immigratie die vooral aantrekkelijk is voor ongeschoolden en profiteurs (deze stelling wordt ook door academici van de ULC bevestigd). Hij schrijft, Brussel ? Als het van mij afhangt krijgen de Walen het cadeau met ne grote rode strik er rond.

Nog eentje: De heer Louis Van Muysen, conservator van het Damiaanmuseum in Tremelo is verwonderd dat er bijna geen Vlamingen naar het museum komen, ondanks het feit dat Damiaan door hen tot de man van het jaar verkozen werd. En zegt de brave man verder : Wekelijks ontvangen wij bussen uit de BUURLANDEN...met ... WALEN en BRUSSELAARS.

Communautair dossier

Ondanks het feit dat koninklijk verduidelijker Bart De Wever er de afgelopen tien dagen niet in geslaagd is een doorbraak te realiseren in de communautaire onderhandelingen, blijven zeven op de tien Vlamingen achter de N-VA-voorzitter staan. Dat blijkt uit een onlinepeiling in opdracht van vtm. De Wever kan volgens de peiling rekenen op het vertrouwen van 69 procent van de ondervraagden, terwijl 28 procent geen vertrouwen in hem heeft. De Vlaming loop ook niet warm voor nieuwe verkiezingen: 70 procent van de deelnemers aan de peiling wil niet opnieuw naar de stembus, terwijl 21 procent daar geen graten in ziet. Ten slotte blijft 56 procent van de ondervraagde Vlamingen niet overtuigd van de noodzaak voor een onafhankelijk Vlaanderen. Drieëndertig procent is wel voorstander. (belga/sam)

DT: Ook is Vandenbroucke het eens met de overheveling van een deel van de personenbelasting naar de deelstaten, zoals De Wever voorstelt. Alleen, zo merkt hij op, heeft De Wever foute berekeningen gemaakt. Door de voorgestelde overheveling van de personenbelasting zou Wallonië 92 miljoen euro minder krijgen dan nu, blijkt uit de tabellen van De Wever. Maar volgens berekeningen van de sp.a zou Wallonië ongeveer 498 miljoen minder krijgen dan nu. Vlaanderen zou 389 miljoen verliezen. En Brussel zou 110 miljoen euro winnen. ‘Daarom moet een en ander worden verduidelijkt’, vindt Vandenbroucke.
Daarmee is N-VA niet akkoord, want hij gaat uit van een ander ijkingspunt. Den valschaard heeft dat niet gezegd in Terzake.
Het is wel niet de bedoeling dat de Franstaligen een eigen nota zouden opstellen als antwoord op de nota-De Wever. De PS wil geen onderhandelingen tussen een Vlaams en een Franstalig front, omdat het voorstel van De Wever dan als basis voor de onderhandelingen zou dienen. De PS ziet wel iets in de voorstellen van Vandenbroucke. Hupsakee, Frankie goes for vice premier!
Zomaar voortgaan op basis van de nota De Wever is voor de PS hoe dan ook onmogelijk, bevestigt ze voorts. Partijgenoot Paul Magnette sprak begin deze week nog van grote overeenkomsten met het werk van preformateur Elio Di Rupo, maar deed dat intussen af als een 'onhandige uitspraak'.

DT : De enige conclusie die nog overblijft, is dat verkiezingen misschien niet gewenst zijn, maar onafwendbaar zijn geworden. Maar ook dat jaagt de Franstaligen - die stilaan een levensgroot probleem hebben omdat ze geen enkel alternatief meer hebben - de stuipen op het lijf. Door het politieke gepoker van de Parti Socialiste met plan B ofwel de boedelscheiding dreigen nieuwe verkiezingen immers uit te draaien op een referendum over het voortbestaan van België. ‘En dat zou wel eens extreem gevaarlijk kunnen worden’, zegt een Franstalig toppoliticus. (…)Al is het nog maar de vraag of De Wever & co nog maar eens een rondje willen draaien. Voor de Vlaams-nationalisten is het na de brutale afwijzing van de nota-De Wever zonneklaar: de Franstaligen zijn nog altijd maar op één ding uit: het afmatten en uitputten van de Vlaamse partijen, zodat ze uiteindelijk buigen en toegeven. Dat was het klassieke schema in al die jaren dat de Vlaamse partijen de eerste minister leverden, en telkens bereid waren daarvoor een prijs te betalen. Een prijs die Elio Di Rupo blijkbaar niet wil betalen, nu een Waal voor het eerst in jaren eerste minister kan worden.

Binnenland

DT: horeca houdt woord niet
Sinds 1 januari betalen we op restaurant voor de maaltijdmaar12 procent btwmeer in plaats van 21 procent voorheen. De evaluatie die gisteren uitlekte, bevestigt dat het geen goed idee was de btw te verlagen.De prijzen zijn sindsdien niet met 9 procent gedaald, wat je zou kunnen verwachten,maar met 2 procent gestegen. De consument heeft er dus niets van gevoeld. (…)De horecasector had zich ook ‘geëngageerd’ fraude te bestrijden en 4.000 jobs te creëren. De evaluatie suggereert dat dat niet of nauwelijks is gebeurd. Bij gerichte controles stelde de sociale inspectie vorig jaar 1.329 inbreuken vast. Sinds Nieuwjaar 2010 is dat gestegen tot 1.564. De werkgelegenheid zelf bleef stabiel. (…)De beste manier om de sociale zekerheid weer gezond te maken en de vergrijzingskosten te kunnen betalen, is niet dat de staat mensen aan een restauranttafel helpt, maar aan een job.

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck laat zich in Knack opvallend genuanceerd uit over de nota-De Wever. Die is een ‘nieuw feit’, met ‘diepgaande ingrepen op sociaaleconomisch en justitieel vlak’. ‘Ook op het vlak van de fiscale autonomie wordt een grote stap gedaan.’ ‘Maar om de effecten juist in te schatten is meer studie nodig’, zegt Cortebeeck. Hij verwijst daarbij naar de gevolgen van een regionalisering van de personenbelasting. Hij benadrukt ook dat het ACV altijd is meegeëvolueerd met de hervorming van de staat. Tegelijk waarschuwt hij voor de ‘chaos’ die het gevolg zou zijn van een splitsing van het land. ‘De gewone mensen zouden daar de dupe van zijn.’

Buitenland

FRANKRIJK 'Betogen is voor ons een collectief feest'
DE DIEPERE REDENEN VAN DE FRANSE STAKINGSACTIES
BRUSSEL - Dagenlang betogen en de benzine- stations droogleggen tegen een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar: dit moet Frankrijk zijn, het land van het goede leven, dat in een depressie verkeert en af en toe een kleine revolutie moet afdraaien.
'De verbazing groeit over het feit dat de Fransen zich zo weinig bewust zijn van de realiteit.'

'Waar gaat Frankrijk naar toe?', titelde de Wall Street Journal in een commentaar. 'Sarkozy probeert het Franse pensioensysteem te redden, dat een tekort van 32 miljard euro vertoont. [...] Maar de actievoerders hebben de neiging te geloven dat dit budgettair probleem kan worden opgelost door de belastingen te verhogen op de bedrijven, terwijl zij al 40 % belastingen betalen [...]. In Frankrijk proberen ze een nieuwe Bastille te doen vallen.' (…)En staken is populair in Frankrijk, zegt Jean Viard, socioloog en onderzoeksdirecteur bij het Centre de recherches politiques van de Sciences Po in Parijs, in een gesprek met De Standaard. 'Betogen is een politieke traditie in Frankrijk, zoals in Italië en in Griekenland. Ik vergelijk het vaak met het plezier dat men heeft bij een voetbalmatch: betogen maakt deel uit van ons collectief feesten. In een samenleving die alleen nog bestaat uit individuen en een immense vrijheid kent, droomt men ervan samen grootse dingen te doen. En in Frankrijk maken de betoging en de rode vlag deel uit van de collectieve politieke rituelen.'

New York de multiculturele stad bij uitstek:
I am perplexed that so many of my friends are against a mosque being built near Ground Zero. I think it should be the goal of every American to be tolerant. The mosque should be allowed, in an effort to promote tolerance.
That is why I also propose, that two gay nightclubs be opened next door to the mosque thereby promoting tolerance within the mosque. We could call the clubs "The Turban Cowboy" and "You Mecca Me So Hot".
Next door should be a butcher shop that specializes in pork and have an open barbeque with spare ribs as its daily special. Across the street a very daring lingerie store called «Victoria Keeps Nothing Secret” with sexy mannequins in the window modeling the goods.
Next door to the lingerie shop, there would be room for an Adult Toy Shop (Koranal Knowledge?), its name in flashing neon lights, and on the other side a liquor store, maybe call it "Morehammered"?
If you agree in promoting tolerance and you think this is a good plan, pass it on.

Mop van de week

Il était une fois un homme qui travaillait au Bureau de poste.
Son travail consistait à traiter le courrier qui était mal adressé ou dont les adresses étaient inexistantes. Un jour, il eut à traiter une lettre adressée d'une main tremblante à Dieu. Comme il ne pouvait pas la traiter, il pensa trouver une adresse de retour à l'intérieur.
Il l'ouvrit et lut : « - Cher Dieu, Je suis une vieille veuve de 93 ans, qui vit sur une très petite pension. Hier quelqu'un m'a volé ma sacoche. Il y avait 100 euros à l'intérieur, c'était le seul argent qui me restait jusqu'à mon prochain chèque de pension. Dimanche prochain, ce sera Noël, et j'avais invité deux de mes vieux amis à souper. Sans argent, je suis maintenant incapable d'acheter de la nourriture pour les recevoir. Je n'ai pas de famille qui puisse m'aider, vous êtes maintenant mon seul espoir. S'il vous plait pourriez- vous me venir en aide? Sincèrement, » Edna, 66, rue Jean-Talon apt 2, 48310 Villois
Le travailleur postal fut très touché.
Il montra la lettre à tous ses confrères du bureau de Poste. Chacun d'entre eux mit la main à sa poche et donna quelques euros. Après avoir fait la tournée du bureau, il avait amassé 96 euros. Fier de son coup, il en mit le contenu dans une enveloppe et la fit livrer à l'adresse de la vieille dame. Pour le reste de la journée, tous les employés ressentaient un bien être intérieur d'avoir contribué à un beau geste de générosité.
Noël vint à passer et quelques jours plus tard, une autre lettre apparut, adressée à Dieu, encore écrite par la vieille. Tous les employés s'attroupèrent autour du bureau de l'homme alors qu'il ouvrait la lettre. Il était écrit: - Cher Dieu, Comment pourrais-je vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi ? Grâce à votre geste de générosité et d'amour j'ai pu recevoir dignement mes deux amis en leur préparant un magnifique repas de Noël. Ce fut une très belle journée et j'ai avoué à mes amis que si la chose a été rendue possible, c'est grâce à vous et au beau cadeau que vous m'avez fait. Au fait, il manquait 4 euros sur le montant. J'ai bien peur que cela ait été volé par ces enculés d'employés du Bureau de Poste.

Tot ziens,
Pjotr

12 oktober 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Het is dus toch geen cliché. 15 procent van de vrouwen heeft een affaire gehad met de baas. Bij meer dan een derde kwam het ook tot een hoogtepunt: zij kregen promotie.
En ja, 15 % van de vrouwen met een leidinggevende functie geeft toe ook zelf naar bed te gaan met ondergeschikten.

DT: België is het beloofde land voor Oost-Europese gelukzoekers die met valse papieren aan verblijfsvergunningen geraken en daarmee meteen naar het OCMW stappen voor een leefloon. Dat bericht de krant De Tijd. OCMW's en inspectiediensten trekken aan de alarmbel. "Ons sociaal systeem komt hierdoor onder druk", aldus de krant.
De zogenaamde 'Belgiëroute' is bijzonder populair, omdat België in tegenstelling tot de meeste andere EU-lidstaten geen voorwaarden opleggen voor steun. Nederland, Frankrijk en Duitsland sluiten in hun sociale wetgeving expliciet bijstand uit aan buitenlanders die werkloos zijn of zelf nog niet bijgedragen hebben aan de staat. Wie toch bijstand vraagt, riskeert zijn verblijfsvergunning te verliezen.
Bij ons kan iemand die hier nog geen dag gewerkt heeft, aanspraak maken op een leefloon van 740 euro per maand (voor alleenstaanden). Op de vraag waarom dat zo is, kreeg De Tijd bij de bevoegde staatssecretaris Philippe Courard (PS) geen antwoord.
Uit navraag bij de betrokken diensten (OCMW, Dienst Vreemdelingenzaken, de inspectiediensten en de federale politie) blijkt dat ons systeem zo lek is als een zeef, klinkt het. Er is amper controle op de geldigheid van verblijfsdocumenten van EU-onderdanen. De OCMW's die geconfronteerd worden met mensen die niet aan de verblijfsvoorwaarden voldoen, mogen dat wegens hun beroepsgeheim nergens melden. Terwijl de buurlanden alsmaar strenger worden om misbruik uit te sluiten, wenkt ons land als een magneet. Migranten zoeken de weg van de minste weerstand.

DT: Bij de aanvang van het nieuwe politieke jaar herhaalde de Vlaamse regering dat ze met haar begroting koers vaart richting evenwicht in 2011. Daarvoor moet hier en daar nog wat bespaard worden. Nog steeds is echter onduidelijk waar het mes nog wordt in gezet. Het zou voor dit jaar nog om 65 miljoen euro gaan. De traditie wil dat dat steeds ‘kaasschaafgewijs’ gebeurt, wat van de Vlaamse regering eerder een kaasboer dan een beleidsmaker maakt. (…)Wat alvast niet activerend werkt, zijn de Vlaamse aanmoedigingspremies, en laten die nu net voor de Vlaamse regering ‘onbespreekbaar’ zijn. Een korte rondleiding in het bos aan premies leert ons dat in één jaar tijd het budget voor die premies fors is toegenomen van 35 naar 45 miljoen euro, zonder enig debat. De premies zijn oorspronkelijk ontstaan als een tijdelijke aanmoediging van werknemers om minder te werken. Het gaat om de aanmoediging van tijdskrediet, arbeidsduurvermindering voor ouderen, zorgverlof (in het bijzonder ouderschapsverlof en vormingsverlof), en dat voor werknemers uit de privé, de publieke en de socioprofitsectoren. Dat is het beleid van een linkse regering. Zolang het betaalbaar blijft.

Communautair dossier

DT : Onderhandelingsexpert Leo Goovaerts over de regeringsonderhandelingen
(…) Door zich niet langer door de PS te laten gijzelen heeft de N-VA volgens Goovaerts de tweede ronde gewonnen. En de schok is groot bij de Franstalige partij. In kringen van de onderhandelaars is te horen dat de PS een ‘systemische shock’ is toegebracht. ‘Sinds het aantreden van paars-groen in de zomer van 1999, toen Guy Verhofstadt zijn ticket voor de Wetstraat 16 afkocht met een geheim akkoord over extra geld voor het Franstalig onderwijs, heeft de PS federaal voortdurend de lakens uitgedeeld’, wordt opgemerkt.
Maar die dominantie staat nu op de helling. ‘Voor het eerst in elf jaar vindt de PS een Vlaamse partij op haar weg die niet plooit, omdat ze niet geïnteresseerd is in de 16 en daarvoor ook geen prijs wil betalen. Voor het eerst sinds lang staat de machtspositie van het PS-apparaat ter discussie en is de ‘uitkeringseconomie’ die de PS tot elke prijs in stand wil houden, bedreigd. Dat verklaart de felle reacties van Laurette Onkelinx, Paul Magnette, Philippe Moureaux en co.’
‘Wat de N-VA nu moet doen, is zichzelf binden. Ze moet de noodzaak aan een responsabilisering van de deelstaten - dat wat de partij wil binnenhalen - op tafel leggen en duidelijk maken dat ze het voor minder niet doet. (…) De N-VA zal dus een sterk signaal moeten geven, al moet het wel worden voorgesteld als coöperatief en collaboratief.
Wat kan zo’n sterk signaal zijn? Goovaerts: ‘Dat is een beslissing die de onderhandelaars moeten nemen. Maar de N-VA moet wel aangeven wat in de vakliteratuur over onderhandelen het ‘optimale alternatief’ wordt genoemd.’ De N-VA zal volgens Goovaerts duidelijk moeten maken voor een zelfstandig Vlaanderen te gaan, zonder dat dat het einde van België moet betekenen. Dat is een verdedigbaar standpunt waarover een belangrijk internationaal precedent bestaat, met name Kosovo. Het Internationaal Tribunaal oordeelde dat Kosovo het recht had zelfstandig te zijn, zonder dat dat zou neerkomen op separatisme.

Binnenland

Een advertentiekrantje van de Braziliaanse en Portugese gemeenschap in ons land omschrijft Antwerpen als paradijs voor wie gratis medische of financiële hulp nodig heeft, schrijft Dag Allemaal. "Daarin wordt een zeer concreet overzicht gegeven van wáár illegale vluchtelingen voor elke vorm van bijstand in Antwerpen terechtkunnen", reageert Antwerps OCMW-voorzitter Monica De Coninck. "Dat soort acties zorgt natuurlijk voor een nieuwe toestoom van illegale vluchtelingen. Hoewel er ook uitleg wordt gegeven over de mogelijkheid om terug te keren naar het eigen land." "We hebben contact opgenomen met de redacties van die bladen, om na te gaan wat precies de bedoeling was en om duidelijk te maken dat het OCMW ook beperkingen heeft", luidt het.

Waals weekblad
Eind 1947 kwamen Amerikaanse soldaten op weg naar huis (via Antwerpen) vast te zitten in een sneeuwstorm in de Ardennen. Ze lieten 300 meter auto's in twee rijen achter op een bosweg bij het dorpje Châtillon (bij Arlon), waar ze onderdak kregen. De winter was streng en lang, de soldaten gingen verder met de trein. In het voorjaar bleken hun auto's door het vocht niets meer waard en het leger liet ze staan. Ze staan er nog, al zijn alle bruikbare onderdelen er in die 63 jaar wel uitgesloopt. Het is een van de bizarre taferelen in het boek Abanded Places 2 van fotograaf Henk van Rensbergen. Bron: NRC Handelsblad.

Wallonië sloot 2009 af met een enorm tekort: 882 miljoen euro, het dubbele van wat de Europese regels toestaan. Maar de Waalse minister Antoine zegt dat de nationale rekenmeesters (het INR) Waals geld dat is geïnvesteerd in allerlei organisaties ten onrechte als uitgaven boekt, en zegt dat ze op termijn geld kunnen opleveren. Maar het INR wil dat geld pas als inkomsten boeken wanneer er inderdaad inkomsten uit voortkomen. Bron: VRT

Wallonië voert jaarlijks 600.000 ton veevoer in, maar gaat nu meer zelf maken. In Floreffe (prov. Namur) is een nieuwe fabriek gestart, die wordt gerund door de Waalse coöp Scam en het Vlaamse Vanden Avenne-Ooigem. De 20 werknemers kunnen per jaar 330.000 ton mengvoeder maken. Met een investering van ruim 15 miljoen euro is dit het belangrijkste project in de Waalse veevoedersector van de laatste 20 jaar.

Het zou een wereldprimeur zijn, de groene dakbedekking van het Vlaamse bedrijf Derbigum, die gefabriceerd wordt in de fabriek in Perwez (Brabant wallon). Deze dakbedekking bestaat uit waterdicht wortelwerend doek met daarop eventueel een drainagelaag maar in ieder geval een kunststof laag met daarop lichte "voorgeteelde" Derbiseum tegels. Die zijn dus al voorzien van begroeiing, zodat het dak er meteen groen uitziet. De dakhelling mag 15 graden zijn. Het dak kent geen grote temperatuurschommelingen, dempt lawaai en vraagt weinig onderhoud.

DT: Wallonië heeft een activiteitsgraad van nauwelijks 63 procent en telt 15 procent werklozen. Bovendien werkt bijna 20 procent van de bevolking buiten het gewest. Dat geeft aan dat het in realiteit slecht gesteld is met de Waalse economische rijkdom. De cijfers zijn echt meedogenloos. Volgens de recentste statistieken van Eurostat - dat evenwel niet altijd over de beste methodologie beschikt - bedraagt het bruto binnenlands product per inwoner in Wallonië 71 procent van dat van Vlaanderen. In 1996 was dat nog 75 procent. De verarming is dus een realiteit. Uit de PISA-enquêtes van de OESO over de wetenschappelijke vorming van jongeren blijkt ook dat die realiteit zal blijven duren, en zelfs nog zal verslechteren.

Buitenland

DT Frankrijk
Vijf jaar cel, waarvan twee met uitstel. Tot die zware straf is de Franse trader Jérôme Kerviel veroordeeld voor de tradingfraude waardoor hij in 2008 een diepe put sloeg bij de Franse grootbank Société Générale. Hij moet bovendien de schade (4,9 miljard euro) vergoeden. Iets waartoe hij onmogelijk in staat is, ook al wint hij de Euro Millions. De schadeloosstelling die hem is opgelegd, is zo gigantisch dat het zelfs een beetje lachwekkend wordt.
De trader had ter verdediging aangevoerd dat zijn superieuren van zijn praktijken op de hoogte waren, maar dat ze een oogje dichtknepen zolang die de bank winst opleverden. Kerviel had echter kunnen weten dat hij alleen de zondebok zou zijn wanneer het fout zou aflopen en zijn bazen hun handen in onschuld zouden wassen. Zo gaat het nu eenmaal altijd. (…)Maar de schade die de banken lijden door fraudepraktijken van enkele individuen verzinkt in het niet in vergelijking met het geld dat ze verspelen door hun eigen onverantwoordelijk gedrag - al wordt dat juridisch niet als ‘crimineel’ beschouwd. Het IMF becijferde gisteren in een rapport de verliezen die de banken door de financiële crisis hebben geleden op 2.200 miljard dollar, of 1.600 miljard euro. (…)De verantwoordelijkheid daarvoor kunnen de banken niet afschuiven op individuele traders in de marktenzalen, hier hebben ze zelf schuld aan. Het goede nieuws is dat dit soort verliezen vermeden kan worden. (…) Maar de banken zijn na de crisis niet echt gesanctioneerd. Niets ontmoedigt hen toch risico’s te nemen. Moral hazard, heet dat.

Waals weekblad
Marokkaanse jongeren die vanuit de Randstad met hun dure snelle auto's Maastrichtse klanten van drugs komen voorzien, staan hun afnemers nu ook al in Liège op te wachten, en de Nederlandse Officier van Justitie Smits sluit niet uit dat ze binnenkort in de Ardennen opduiken. De politie kan de drugsrunners met slimme camera's van de rijksweg plukken, maar dat mag niet van een Nederlandse rechter. Justitie in België helpt ook niet echt door het gebruik van een Nederlandse lokauto op Belgische wegen te verbieden. Dat, en de korte straffen, maken dat het voor de politie dweilen is met de kraan open. Dat schrijft Elsevier, niet online, wel een opinie van de verslaggever.

Het in 2008 opgestelde nieuwe Beneluxverdrag is door alle partijen goedgekeurd of toegezegd, behalve door de Franstalige overheden in België. Het enige wat over de Benelux te vinden is op de site van het Waalse Parlement is de opmerking van minister-president Demotte dat formele en vaak rigide structuren niet altijd de beste manier zijn om soepel en efficiënt samen te werken.
Naast de officiële Benelux Economische Unie bestaat er een comité Nieuwe Benelux, een burgergroepering die de officiële Benelux ongevraagd van suggesties voorziet, zoals:
- Benelux één telefoongebied
- Benelux één posttarief
- Erkenning elkaars museumjaarkaarten
- Verenigingsrecht uit oprichtingsland
- Belastingheffing alleen in werkland
- Eén weerbericht voor hele Benelux
Dat staat in het Werkprogramma van het burgercomité voor dit jaar, dat niet online is in te zien. Het werkprogramma van de officiële Benelux

Mop van de week

Judy got married and had 13 children. Her first husband, Ted, died of cancer. She married again, and she & Bob had 7 more children. Bob was killed in a car accident. 12 years later Judy again, remarried,.... and this time, she & John had 5 more children.
Judy finally died, after having produced 25 children. Standing before her coffin, the preacher prayed for her. He thanked the Lord for this very loving woman and said, "Lord, they are finally together."
Ethel leaned over and quietly asked her best friend, Margaret: "Do you think he means her first, second, or third husband?"
Margaret replied:.... "I think he means her legs, Ethel..."

Tot ziens,
Pjotr

06 oktober 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

De historie van de schort
Het voornaamste gebruik van Oma's schort was om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had. Maar ook omdat het makkelijker was, om een schort te wassen in plaats van een jurk. Ze gebruikte de schort ook als pannelap, om de pannen van de kachel of uit de oven te halen. De schort diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen. En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was de schort ook heel handig, om de eieren te dragen. Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schort schuilen. En als het koud was kon ze haar armen er in draaien en op warmen.
Ze was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen, als ze gebukt stond over de kachel, aan het koken. Hout voor de kachel werd ook in de schort binnen gebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen, en als de erwten gedopt waren, gingen de peulen in de schort. In de herfst werd de schort gebruikt om de appels op te rapen, die onder de bomen lagen.
Als Oma onverwacht visite aan zag komen, je stond er van te kijken, hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen, en dat in een paar seconden. Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar schort, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen. Het zal nog lang duren, voordat iemand ontdekt heeft, wat voor zoveel doelen gebruikt kan worden, zoals het schortje!
Vergeet niet!! In deze tijd, zouden wij er gek van worden, te weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten. Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden . . .

Even gaan neuzen op de blog van Johan Sanctorum, cultuurfilosoof, www.visionair-belgie.be De laatste bijdrage, Het Verdriet van Vlaanderen is een aanrader, vooral als men het niet eens is met zijn zienswijze.
Uittreksels uit enkele van zijn columns:
Over Dimitri Verhulst (een schrijver die beschaamd is Vlaming te zijn) schreef hij het volgende (in 2008 en nog steeds actueel): Op 22 september 2008 ontplofte het kartel van het katholieke CD&V en het flamingante NVA,- een combinatie die door de francofonie unaniem als een duivelspact werd beschouwd. Champagne op de hoofdkwartieren van de concurrerende formaties en in het paleis van Laken: België was gered, de Vlamingen hadden niet eens een parlementaire meerderheid meer binnen de federale regering. Twee dagen later verscheen de roman van Dimitri Verhulst, 'Godverdomse dagen op een godverdomse bol',- een titel die door een aantal commentatoren klakkeloos op de actualiteit werd geënt.
Veel belangrijker is, zo zal later blijken, het oer-Vlaamse karakter van dit boek, dat meer verklaart dan duizend politieke analyses. Een barokke taal die zich in het slijk van dit tranendal wentelt, sinds Claus niet meer gezien. Toch werpt Verhulst zich in alle interviews op als een overtuigde Belg die, bij wijze van statement, als pseudo-banneling in Wallonië is gaan wonen en het ‘Vlaamse fascisme’ hartsgrondig vervloekt. Alsof de schrijver zich wil verontschuldigen voor de lucht die hij heeft ingeademd en de grond waarop hij als kleuter heeft gepoept. Ik heb in elk geval te doen met de vertaler die het proza van Verhulst ooit naar het Frans moet omzetten. Is dat palet, zwemend tussen donkerroze en zwartbruin, alle geuren en kleuren dus van de dikke kont van een polderkoe of een kleinsteedse matrone, wel ver-taalbaar in een Franstalig dubbel? Geldt hier nog de symmetrie van de bladspiegel zoals de uitgevers van het Belgisch Staatsblad het onverdroten demonstreren? Is dit gedrongen Aalsters geneuzel-van-het-urinoir wel compatibel met een verlicht-modern eenheidsdenken dat lucht blaast tussen alle plooien en kloven van de godverdomse bol?
Cultureel en politiek-correct Vlaanderen loochent zijn bruinzwart pigment. De enige reden waarom België überhaupt nog bestaat na een kleine 180 jaar cultuurclash. De reden ook, waarom het gros van de Vlaamse intelligentsia de stap niét zet naar een politiek-revolutionair discours van de ontvoogding: altijd blijven de Brusselse salons wenken. Opmerkelijk is ook, dat Verhulst dat allemaal weggaf voor de prijs van één Humo, en zo meteen ook het Vlaamse underdogcomplex perfect illustreerde. Een toonbeeld van bescheidenheid, een excuusgebaar voor een vies boek, smerige handen, een platte tongval, een zuur verhaal, een bevlekte ziel. Ik zie een gelijkenis met super-underdog Bart De Wever, die eerst de knieval van Patrick Janssens voor de Joodse gemeenschap contesteerde, maar vervolgens aan die gemeenschap zelf zijn verontschuldigingen aanbood. Oei pardon, onze adem stinkt, onze taal ruikt naar de richel, maar de deodorant is steeds binnen handbereik. Warm en koud blazen, vloeken en bidden. Wat een vermoeiende bezigheid toch, dat Vlaming-zijn.

En nu we citeren uit zijn blog (Ceci n’est pas un poisson),:
Binnen de Belgische context is de Vlaming het perfecte spiegelbeeld gebleven van de neger uit de Leopold-II-periode. We zijn ook echte boeren, laag-bij-de-gronds, zonder enige intellectuele artistocratie. Het slijk heeft ons gevormd, meer dan wij de aarde. Maar met die identiteit is iets vreemd aan de hand. Ze wordt door de Belgische francofonie altijd afgemeten aan een vaag gallofiel Verlichtingsideaal, waardoor de Vlaming de "slechte leerling" blijft. We zijn wel met meer en zelfs rijker, maar dat doet er niet toe, we zijn gewoon dommer en, wat erger is, ook kwaadaardig. Hoe meer de underdog steigert, des te sterker wordt die claim. De Verlichting is aan ons voorbij gegaan, in de limiet blijkt het Vlaams zelfs als taal niet geschikt om een subtiele constructie als België te kunnen vatten. De Vlaming moet dus werken, bijleren, zijn best doen, centjes afdragen ook. In de limiet gaat hij zijn identiteit ontkennen, en zich gedragen als een evolué, zoals de negers-in-maatpak uit de koloniale periode. Het gros van de politici én de culturele elites lijdt aan dit syndroom. Die koloniale trek is amusant, alleen al door de kleurassociatie: de politiek-zwarte Vlaming en de etnisch-zwarte neger hebben in de Belgische context dezelfde underdogrol gespeeld. Beiden zijn ze wat ze zijn en ontkennen ze wat ze waren. Beide schamen ze zich voor hun afkomst en staan zich constant wit te wassen. (…)De mediacampagnes van Le Soir en aanverwanten, waar ronduit gepleit wordt voor een Endlösung van Vlaamse separatisten, maken duidelijk hoe België mentaal in elkaar zit. Uit al de francofone tirades tegen Leterme, De Wever, en andere Vlaamse herkauwers spreekt een haast viscerale afkeer tegenover de Flandrien die geen boodschap heeft aan surrealistische rethoriek, en die écht eten op zijn bord wil (de “vette vis” van De Wever die maar niet kwam), in plaats van een luchtspiegeling. (…)Onder de vraag “Wanneer kiezen de Vlamingen écht voor onafhankelijkheid?” zit dus een andere vraag verscholen: “Wanneer lost het underdogcomplex zich op?”. Concreter gesteld: “Wanneer houdt Bart De Wever op, zich te excuseren, en wanneer koppelt de culturele elite haar taal en thema’s aan een identiteitsbesef?” Of, in de meest simpele vorm gesteld: “Wanneer erkent Dimitri Verhulst te zijn wat hij is, namelijk een fascist?”

Amateurs de yogourts ? Vous serez peut-être surpris d’apprendre que … Yogourts Activia et Actimel
DANONE obligé de retirer sa publicité mensongère après 15 ans de matraquage et de dégâts.
Le « pavé dans le pot de yaourt » qu’a lancé Didier Raoult, chercheur français dans la
prestigieuse revue scientifique « Nature » de septembre 2009 a fini par être payant.
Pour le patron du labo de virologie de la Timone à Marseille, les yaourts et autres boissons
lactées farcis aux probiotiques que l’on nous fait avaler depuis près de 20 ans auraient
une grosse part de responsabilité dans l’épidémie d’obésité qui frappe les enfants.
Les probiotiques que Danone ajoute à tout va dans divers yaourts sont selon les allégations
de la marque assénées à la télévision, censées « booster » les défenses immunitaires.
On en trouve plus de 1 milliard par pot d’Activia ou d’Actimel. Le hic est que ces bonnes
bactéries « actives et vivantes », dixit Danone, sont les mêmes que celles utilisées depuis
longtemps dans les élevages industriels comme activateurs de croissance pour faire
grossir plus rapidement cochons et poulets. Un porc ainsi gavé de probiotiques, c’est plus de 10 % de gagné sur la balance.
Danone pousse donc à « élever » nos enfants comme des cochons ou des poulets….
En fait, en début d’année, des chercheurs ont eu l’idée de comparer la flore intestinale
des obèses et des non obèses. Et là, surprise, les premiers étaient bourrés de probiotiques
- ceux qu’on trouve justement dans les yaourts « santé plus ». Didier Raoult commente :
« On a autorisé pour l’alimentation humaine des activateurs de croissance utilisés
dans les élevages, sans chercher à savoir quel serait l’effet sur les enfants ».
Du coup, celui-ci a réclamé des études pour connaître le rôle précis de tous les
produits lactés dans l’épidémie d’obésité infantile. En outre, il n y a pas que les enfants qui
sont victimes de cette supercherie ; j’ai rencontré de nombreuses femmes potelées bien que
sous alimentées, et qui cherchaient désespérément à maigrir en se limitant à quelques yaourts par jour plus quelques babioles. Et désespérante désillusion, elles continuaient à grossir, étaient de plus en plus fatiguées et fragiles, surtout en hiver où il est indispensable
de se « yanguiser », alors que les yaourts sont hyper « yin ».
D’où l’article « Aigle moqueur » que j’avais passé dans « Pratique de Santé » sous le titre
« Devenez XXL avec des yaourts » Finalement, les semeurs d’alerte indépendants ont
fini par émouvoir les services officiels avant que le scandale n’éclate trop au grand jour.
C’est ainsi qu’ils viennent de mettre la pression sur le groupe Danone, l’obligeant, selon les termes délicats des grands journaux « à revoir sa copie » (Un monstre comme Danone, ça se ménage…). Il faut tout de même réaliser que cela pourrait être un coup dur pour le lobby puisque les groupes Actimel Europe et Activia Europe pèsent ensemble 1,5 milliards d’Euros sur un chiffre total Danone de 15 milliards, soit 10 %.
Mais je ne me fais guère de soucis pour cette entreprise de tricheurs, car entre ses discrètes
et adroites manœuvres de retrait publicitaires et les addictions de beaucoup de consommateurs automatisés, il n’y a pas vraiment le « feu au lac », en attendant qu’on nous invente une autre « salade à la mode ».
Source : Marie-Ange Zwickert Secrétariat Maintenance Belle-Idée - Hôpital de Bellerive, Suisse

Communautair dossier

Rik Van Cauwelaert in Knack (uittreksel):
Finkielkraut, die ooit in Brussel voor een wat onthutst Franstalig publiek het territorialiteitsbeginsel kwam verdedigen, (…) Waarop Pierre Manent vervolgt: ‘Waarom zou het trekken van een grens tussen de ene bevolking en de andere een vergrijp zijn tegen deze bevolkingen? De idee dat elk op zijn manier zijn zaken organiseert en het recht erkent van de andere, aan de overkant van de grens, om hetzelfde te doen, lijkt me veeleer een verworvenheid van de beschaving. Een duidelijke scheidslijn trekken, waarbij elk netjes aan zijn eigen kant blijft: dat lijkt mij een stap vooruit voor de beschaving. De oorlogsstoker is niet degene die de scheidslijn trekt, het is diegene die de lijn overschrijdt.’
Deze regeringsonderhandelaars zijn afgelopen maandag, net als hun voorgangers in 2007, over de wanstaltige constructies van hun voorgangers gestruikeld.
Er zal de komende dagen en weken nog wat afgejeremieerd worden over de hogere landsbelangen, de teloorgang van onze status in Europa en de beursspeculanten die het land onder vuur zullen nemen. Die praatjes zijn de Belgen al sinds de zomer van 2007 gewend.
De waarheid is dat Elio Di Rupo en de PS afgelopen vrijdag de onderhandelingen hebben opgeblazen door terug te komen op eerder gemaakte afspraken. Plots kon er geen sprake meer zijn van de overheveling van de kinderbijslag, in de gezondheidszorg was ineens minder mogelijk, er moest in marstempo een versoepeling komen van de taalwetten in Brussel. En een grondige hervorming van de financieringswet om te komen tot fiscale autonomie, was al helemaal uitgesloten.
De tijd is gekomen om duidelijke grenzen te trekken tussen de twee gemeenschappen en Franstaligen en Vlamingen te laten bepalen wat ze nog samen willen doen en hoe ze hun sociaal systeem, het laatste wat hen bindt, willen gaan beheren - samen of apart. Het zijn duidelijke vragen die door de partijen aan de kiezers kunnen worden voorgelegd, zodra het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie ordentelijk is afgerond. De verkiezingen zullen dan eindelijk ergens over gaan.

Binnenland

De selecte groep (omfloerste) Belgicisten achter de schermen van B Plus (JVDC, Doorbraak september 2007):
Raad van Bestuur: Voorzitter: baron Maurice Velge (jarenlang voorzitter Antwerpse Havengemeenschap), Willy Claes (SP.A), Anne Morelli en Raymond Detrez (proffen), Luc Van der Keelen (HLN)
Stichtende en stemgerechtigde leden:
Pierre Chevalier (Open VLD én verdediger van belangen in Congo), Camille Paulus (Open VLD), Freddy Willockx en Ludwig Vandenhove (SP.A), A M Lizin en Gaston pa Onkelinx (PS)
Wilfried Martens en Gaston Eyskens (CD&V)
Uit de academische wereld en publicisten: Jan Blommaert, Sophie de Schaepdrijver, Dave Sinardet, Geert Van Istendael, Benno Barnard, Monika Van Paemel, Jacky Ickx, José Van Dam
Haute fonance: Baronnen Daniel en Paul-Emmanuel Janssen, graaf JP de Launoit, Paul Buysse
En verder nog: Rudy Aernoudt, Hervé Jamar (MR), Walter Zinzen, Wim Helsen, Jan Peeters (voetbalbond)
B Plus links:
Pro Belgica (1975)
PAVIA
Brusselse links: P Van Parijs en Philippe Cattoir (Manifesto) Dieter Lesage (filosoof), Mark Didden, Tony Klein en Tony Mary
Optimistenbond: Buysse, Janssen, Lippens, Quaden, Toots Tielemans, Johan Verminnen, Eyskens, Tony Mary en R Aernoudt
Koning Boudewijn stichting: Quaden en Camille Paulus,
Prins Folop fonds: Buysse
Club van Lotharingen Ondervoorzitters JP de Launoit en Mark Eyskens met een erecomite: Frère, Gandois, Mestralet, Davignon, Jacobs (Delhaize)
De Vlamingen van dienst: Karel Boone (Lotus), Rik De Nolf (Roularta), Christian Van Thillo (Persgroep)

Buitenland

Sorry, geen tijd wegens te ver af.

Mop van de week

Op weg naar hun bruiloft verongelukt het jonge katholieke koppel bij een auto ongeluk.
Het volgende moment staan ze voor de hemelpoort waar ze wachten op Petrus.
Ze vragen Petrus of ze in de Hemel kunnen trouwen.
Petrus zegt: "Ik weet het niet, dit is de eerste keer dat iemand dat vraagt. Ik ga het uitzoeken." .
Het koppel wacht, en wacht. Twee maanden gaan voorbij en het koppel wacht nog steeds.
Terwijl ze wachten discussieerden ze over als ze mochten trouwen, hoe het was om voor eeuwig getrouwd te zijn.
"Wat als het niet werkt?" vroegen ze zich af, "zitten we dan voor eeuwig aan elkaar vast?"
Na 3 maand keert Petrus eindelijk terug.
"Ja", zegt hij, "jullie kunnen trouwen in de hemel."
"Dat is geweldig!" zegt het koppel, "maar we vroegen ons af, wat als het ons huwelijk niet werkt?
Kunnen we dan ook een scheiding aanvragen in de Hemel?"
Petrus wordt woedend en gooit zijn papieren op de grond.
"Wat is er?" vraagt het koppel angstig.
"Kom schreeuwt Petrus, "Het kostte mij drie maanden om een priester te vinden in de hemel!
Heb je enig idee hoe lang het zal duren voor ik hier één advocaat vind ?"

Tot ziens,
Pjotr