25 januari 2008

Nieuwsbrief

Anders Nieuws

Voor U Anders gelezen/geschreven
Pieter De Crem: "Defensie ontkent of bevestigt het niet, maar iedereen weet dat er nucleaire capaciteit aanwezig is in Kleine Brogel". … "Mocht De Crem nog in de oppositie zitten, dan zou hij moord en brand schreeuwen en beweren dat het imago van ons land voor eeuwig en altijd geschaad is." Ondertussen is de aangekondigde intrekking van het fameuze 90 mm kanon ook al een losse flodder gebleken (GVA). Hiervoor volstaat geen mediatraining en is elk advies wellicht tijdverspilling, tenzij voor ja-knikkers.

Urbain Servranckx, alias Urbanus:
En dan staan ze stom dat er clichés ontstaan. ‘Belgen zijn dom!’. Ja haha, dat is folklore. ’Fransmannen zijn arrogant!’ haha zijt maar zeker. ‘Hollanders zijn gierig!’ en geen klein beetje haha. ‘ Japanners hebben een klein pietje!‘ Haha! Walen zijn lui!’ Quoi? Ha non! C’est une honte! Un vrai scandale!Het bewijs komt echter uit verrassende hoek, namelijk de videoindustrie. Er worden veel meer dvd’s verkocht in Wallonie dan in Vlaanderen. Wie heeft er het meeste tijd om daar naar te kijken denkt ge? Haha, maintenant toi!

Etienne Vermeersch: 'Ik heb een he­kel aan ver­wij­zingen naar intellectuelen als zouden dat men­sen zijn die de waarheid in pacht heb­­ben. Voor mij is ieder mens een intellectueel, ieder mens die nadenkt over de manier waarop hij sa­menleeft met andere mensen.'

Communautair dossier
Prof Eric Defoort (voorzitter Vlaamse volksbeweging):
Een confederatie van Vlaanderen, Wallonië en Nederland zorgt voor een spectaculaire schaalvergroting waarbinnen wij als zelfbewuste burgers leven, en van waaruit wij zelfbewust de wereld intrekken. In die confederatie zal de herinnering aan het provincialistische België van weleer snel vervagen. Een gelukkig nieuwjaar. Laten we Luxemburg ook meedoen?

Nieuwjaarswensen van de CD&V:
Op de nieuwjaarsreceptie had Etienne Schouppe het vooral over socio-economische problemen waarvoor CD&V zich moet inzetten. “CD&V is het sociale geweten van elke regering”. Over de staatshervorming geen onvertogen woord. Zelfs het woord “kartel” kwam niet éénmaal over zijn lippen tijdens zijn lang uitgesponnen rede. Ondanks de traditionele peptalk bij dergelijke gelegenheden was het applaus niet echt begeesterend. Wie wel een geestdriftig applaus kreeg was Yves Leterme. Hij liet overigens reeds in zijn tweede zin het woord kartel vallen. Zijn boodschap voor 2008 samengevat in drie punten: inzet, het woord gestand blijven en sociaal engagement voor Vlamingen, Walen en Brusselaars.
Tussen Schouppe die duidelijk zijn eerder verkondigde ACW richting benadrukte en daarmee ook Herman Van Rompuy bijtrad die voordien al waarschuwde dat CD&V géén ‘one issue’ partij mag worden en de jongere generatie met Leterme is er meer dan een nuance-verschil.
In DS van maandag laat Leterme optekenen: 'Ik heb het al vaak gezegd en blijf het herhalen: 'Onderschat de vastberadenheid van CD&V op dat vlak (communautair) toch niet.'
Over BHV zegt hij het volgende: 'Er is over BHV gestemd in de Kamer. Het is potentieel gesplitst, de Vlamingen hebben gedaan wat ze moesten doen. Doordat de Franstaligen hebben gekozen om het belangenconflict in te roepen, moet die procedure nu eerst doorlopen worden. Maar vroeg of laat zal BHV binnen Octopus besproken worden. Ik kan mij niet voorstellen dat de Franstaligen daar niet over willen praten'.
Wat toevallig(?) niet in DS stond maar wél in Le Soir (en overgenomen door DM) : "Brussel moet de mogelijkheid krijgen om op economisch vlak, inzake infrastructuur en arbeidsmarkt, maar ook financieel voor een stuk zijn grenzen te overstijgen. Dat is evident. Op een bepaald moment moet je durven een structuur of een beslissingsproces op poten zetten dat verder gaat dan de 19 gemeenten", verklaart Leterme in Le Soir. In het interview met De Standaard staat hierover niets vermeld.
Een toverformule om tweetalig Brussel (informeel) uit te breiden zonder dat de grenzen verschuiven? Toch maar eens goed nadenken over de consequenties!

De maskers beginnen te vallen
LLB – Moureaux (PS):
Etes-vous d'accord avec le raisonnement flamand qui est de dire : "Nous avons des besoins différents, donc donnez-nous les leviers pour mettre en oeuvre nos politiques." ?
C'est du bla-bla. Sur ce plan-là, ils ont de moins en moins raison vu le redressement de Bruxelles et de la Wallonie.
Etes-vous favorable à la circonscription fédérale ?
Je ne suis pas convaincu. Si elle est paritaire, c'est envisageable. Sans cela, il y aura quelques grandes vedettes francophones et puis, que des élus flamands. Les Flamands pourraient même avoir les 2/3 au Parlement... Dat in dit België Franstaligen meer politiek gewicht hebben dan democratisch te rechtvaardigen is, tot zelfs regeringspariteit, vindt hij wel normaal. Socialist én democraat, een contradictie?

Binnenland
Hoofdthema van de week: sociale onrust in de automobielsector en de minimale dienstverlening door openbare bedrijven.
Anders gezien: Het lijkt opnieuw een discussie die al zoveel maal werd gevoerd: arbeiders die overgaan tot staking om betere werkomstandigheden en meer inkomen terwijl de werkgevers wijzen op de precaire (concurrentiële) situatie van het bedrijf. Vooral in de automobielsector waar sluitingen wellicht op langere termijn niet te vermijden zijn, wordt elke aantasting van het goede imago uitgespeeld als argument om toch maar snel in te binden.
Met de minimale dienstverlening zitten we in een andere discussie die eigenlijk wel heel interessant is. Zo gevoelig dat Inge Vervotte, Minister van overheidsbedrijven, zelfs het woord niet durft in de mond te nemen. Een lezer wees mij op de moeilijkheid om zoiets als ‘minimale dienstverlening’ in de praktijk te organiseren. Vanuit vakbondszijde spreekt men van een aantasting van het stakingsrecht. En dan is er nog de discussie over de al of niet aanvaardbare verplichte solidariteit van de ‘onschuldige slachtoffers’.
Anders gezien toch ook wel een eigenaardige discussie, waarover heel wat minder animositeit zou zijn mocht men bereid zijn de randvoorwaarden van een staking te bespreken. Als nu eens voor elke staking een verplichte verwittigingstermijn zou worden opgelegd, zodat de onschuldige slachtoffers ten minste een kans hebben om ermee rekening te houden, zou ook deze discussie veel makkelijker verlopen. De vakbonden zouden toch moeten begrijpen dat ze met spontane stakingen niet moeten rekenen op veel begrip van de slachtoffers. Bij een spontane staking zijn de klanten geen ‘collateral damage’ maar de éérste en voornaamste slachtoffers! Zeker in zo’n situaties is voorkomen veel beter dan genezen.
Bij dat alles vergeet men echter dat het een luxe probleem is. Alleen een rijk land kan zich veeleisende vakbonden permitteren, terwijl het eigenlijk de armere landen zijn die vooral nood hebben aan sterke vakbonden. De wereld op zijn kop?
Het zou getuigen van kwade trouw mocht u, beste lezer, hieruit concluderen dat ik De Leeuw en Co liever in Afrika of Zuid Amerika zie. Ze zouden er wel méér vooruitgang kunnen realiseren. Soms denk ik dat stakingen dienen om de oorlogskas binnen de perken te houden. Zou een verlaging van de syndicale bijdrage geen gepaste sociale maatregel zijn?

DS Neal Raes is voorzitter van Jong Spirit: Cathy Berx , de laatste gouverneur?
In 2001 hield academica Berx op de Vlaamse Staatsrechtconferentie nog een interessante voordracht over hoe er kan worden vormgegeven aan het subregionale niveau, zeg maar het niveau tussen Vlaanderen en de gemeenten. Haar ideeën van toen blijven actueel. Het Vlaamse kerntakendebat, met als centrale vraag welke taken door welke overheid moeten worden uitgevoerd, is evenwel op niets uitgedraaid. De onzichtbare provinciale lobby was te sterk, met de traditionele partijen als voornaamste medeplichtigen. De hertekening van het subregionaal bestuursniveau is de beste staatshervorming die we nooit gehad hebben.De invoering van stadsgewesten en streekbesturen ligt voor de hand. Heel wat beleidsvraagstukken zouden beter worden aangepakt door een sterkere samenwerking tussen centrumsteden en hun randgemeenten. Denk aan mobiliteit, afvalverwerking, ruimtelijke ordening, enzovoort. De provincies functioneren daarentegen op een schaal die deze sociaal-economische realiteit niet weerspiegelt. Berx vraagt zich af of bijvoorbeeld in haar eigen provincie geen opdeling aangewezen is in een stadsgewest Antwerpen en een stadsgewest Mechelen. Daar heeft Leterme zijn mosterd gehaald als hij het heeft over grensoverschrijdende bevoegdheden voor Brussel!
Een belangrijke tegenwerping vanuit provinciale hoek is dat gemeenten ook nu al kunnen samenwerken. Inderdaad, de intercommunales vieren hoogtij. Maar wat is het democratisch gehalte van deze ondoorzichtige structuren? Ik wil geen Waalse toestanden insinueren … wie durft te zeggen dat jonge gasten geen zinvolle praat kunnen vertellen, over de partijgrenzen heen?

Marie Arena in het vizier (vertaling bijdrage forum LLB):
Ze heeft een conventie ondertekend waardoor krakers een pand van de Franse gemeenschap mogen gebruiken (inclusief water, elektriciteit en verwarming). De krakers zijn mensen zonder papieren die een regularisatie vragen. De lezer maakt zich boos omwille van het gebrek aan loyauteit met het federale beleid: ‘Comment une entité de l’état, et l’un des organes d’une de ses entités fédérées, peut-elle désavouer l’action d’une autre entité du même état, plaçant la communauté française en opposition directe avec l’action du ministère de l’intérieur ? Et la loyauté fédérale, dont les francophones – et le PS, en particulier, unitariste et royaliste depuis peu – se targuent de respecter, *eux*?’ Hij maakt zich ook druk over het feit dat er geen geld is voor de vervallen schoolgebouwen en een onderwijssysteem dat tot het slechtste van ‘Noord-Europa’ behoort. Blijkbaar een kwestie van prioriteiten.

Buitenland
Jorn De Cock redacteur Buitenland van DS. Hij schreef dit opiniestuk in eigen naam over Bulgaarse weeshuizen. In eigen naam omdat DS redactie dat niet durft?
Ik twijfel niet aan de oprechte verontwaardiging van initiatiefnemer Chris Dusauchoit, maar het tragische verhaal roept ook vragen op. Een BBC-reportage die in Groot-Brittannië al werd uitgezonden op 13 september - waarom werd die reportage dan vorige maandagavond op Canvas om middernacht uitgezonden? Is dit het nieuwe model van nieuwsverslaggeving? De waarde van een verhaal wordt bepaald door de vraag of een BV om middernacht nog wakker is en een campagne wil starten.
De indruk bestaat al langer dat vele Vlaamse media stiefmoederlijk omspringen met (vooral) buitenlands nieuws. … De trieste werkelijkheid is dat de situatie in de Bulgaarse weeshuizen vandaag beter is dan vijf jaar geleden en veel beter dan tien jaar geleden. Hardvochtig gezegd: op de muren staat geen schimmel meer en de kinderen zitten doorgaans niet meer in hun eigen uitwerpselen. Dat de situatie mensonwaardig blijft, zegt iets over het sociale slagveld waardoor Centraal- en Oost-Europa nu al decennia moet waden. …
Komt er een konvooi van politici van de federale regering, gewesten en partijen, vergezeld door een mediacircus … Of kan het correct, praktisch en met een oog op de lange termijn? Nu Vlaanderen toch naar het oosten kijkt: er zijn ook nog vreselijke bejaardentehuizen in Servië, verschrikkelijke gevangenissen in Roemenië, gammele ziekenhuizen overal op het platteland, opvangtehuizen voor vrouwen die in de prostitutie zijn gedwongen, en acht miljoen Roma-zigeuners onder de armoedegrens. … Lokale ngo's, opvallend vaak geleid door sterke vrouwen, zijn al jaren aan de slag om aan die wantoestanden iets te doen. Soms ook met een bewonderenswaardige maar kleinschalige hulp van kleine Vlaamse organisaties en instellingen. Hopelijk moeten zij niet allemaal wachten tot een BV en daarna de rest wakker schiet. Het bewijst nog maar eens dat wij hier op een eilandje leven.

DS: De laatste overlevenden van de Grote Oorlog (14 – 18)
Twee jaar geleden ontvouwde president Jacques Chirac een plan om de laatste poilu van 1918 met een staatsceremonie in het Panthéon te begraven. De pas gestorven Louis de Cazenave, liet toen beleefd weten 'dat er te veel gestorven zijn zonder zelfs maar een houten kruis.' De nieuwe Fransman Lazare Ponticelli, de laatste poilu, denkt daar niet anders over: 'Het zou een affront zijn aan al de anderen. On s'en est foutu un peu.'

Mop van de week
We moeten het land redden!Op de ring van Brussel rijdt een jongeman richting Waterloo. Als hij in de file staat, klopt er plots iemand op zijn venster. Hij doet zijn venster open en vraagt: "Wat is er aan de hand?"De ander antwoordt: "Terroristen hebben Laurette Onkelinckx, André Flahaut, Anne-Marie Lizin, Michel Daerden, Jean-Claude van Cau en Elio Di Rupo gegijzeld. Ze vragen 2 miljoen! Anders worden de gijzelaars overgoten met benzine en gooien ze er een lucifer naar.Dus, begrijpt u, we vragen aan elke wagen die voorbijkomt een bijdrage."De chauffeur vraagt: "En? Hoeveel geven de anderen?""Dat hangt er van af", zegt de ander, "5 tot 10 liter......"

Tot ziens,

Pjotr

18 januari 2008

Nieuwsbrief

ANDERS NIEUWS


Voor U Anders gelezen/geschreven


Een kraai zit op een tak boven in een boom en koestert zich in de zon.Een konijn op de grond kijkt naar hem en zegt: "Ha kraai, wat zit je lekker te niksen.Denk je dat ik ook zo kan luieren?" De kraai antwoordt: "Natuurlijk kun je dat, ga je gang."En het konijn strekt zich uit in het zand en dut in.Even later komt er een vos langs, ziet het konijn en vreet het op.(Onthouden: Om ongestraft niets te kunnen doen, moet je heel hoog in de boom zitten.)

Humor: Amateur de gastronomie, je me suis souvent laissé aller à d’agréables discussions avec le charcutier de mon village (impressionnante collection de médailles. Vous mourriez pour une tranche de son boudin noir). Il était formel sur une chose: pour obtenir le meilleur résultat, vous devez vous fendre des meilleurs ingrédients. Or, contrairement aux normes imposées à nos artisans, les politiciens, eux, ne sont pas soumis à la moindre règle d’hygiène ni de traçabilité. Que du contraire! L’élément clef en politique, c’est le merchandising. L’art de l’emballage.

DS: Groot-Brittannië heeft nieuwe kerncentrales nodig als het zijn klimaatbelofte wil nakomen en een te grote afhankelijkheid van energie-invoer wil vermijden.

LS Donald Tusk (nieuwe eerste minister van Polen in verband met de inplanting van een Amerikaans rakettenschild in Polen en de Russische reacties) : Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van de Polen niet van de Verenigde Staten.

M. Doornaert (over de trouwplannen van Sarkozy): Er bestaat een regel dat je een bevestiging van twee aparte, geloofwaardige bronnen moet hebben voor informatie die je niet bij de betrokkenen zelf kan checken - en nee, ik heb geen rechtstreekse lijn met Sarkozy of Bruni.

DM: Interimvoorzitter Etienne Schouppe van de CD&V laat er weinig twijfels over bestaan dat hij in april of mei kandidaat is om zichzelf op te volgen als voorzitter van CD&V. Dat wordt geen gemakkelijke opdracht als zou blijken dat de communautaire onderhandelingen enkel een “scheve dromedaris” hebben opgeleverd.

Communautair dossier

Toch wel interessant om bij wijlen een vergelijkingen te maken met vroeger.
Twee bijdragen in bijlage:
Een bijdrage van Luc De Vriese voor Anders Nieuws over de parallellen tussen 1935 en 2007.
Jules Gheude (?) in LLB forum citeert de uitspraken van François Perin in 1980 en daaropvolgende jaren. Ze zijn nog altijd even actueel.

Nota G Verhofstadt (vanuit een perspectief “bijdrage tot pacificatie”):
Twee belangrijke bedenkingen worden duidelijker:
- De convergentiemaatregelen kunnen elke decentralisatie van de hefbomen teniet doen, vermits op federaal niveau de uitwerking ervan kan geblokkeerd worden door de bestaande en ongewijzigde tegenstellingen tussen Franstaligen en Vlamingen. Precies de reden waarom we deze hefbomen willen overdragen naar de gewesten! De discussies binnen de federale regering zullen er niet minder op worden.
- De federale kieskring kan zowel verzoenend als polariserend werken. De Franstalige kopstukken die vandaag reeds in Vlaanderen stemmen ronselen doen dat op basis van taaleisen (Halle Vilvoorde). Bij uitbreiding zou dat de polarisatie doen toenemen in gans Vlaams Brabant. Gecombineerd met een paritair samengestelde senaat wordt de democratische vertegenwoordiging verder uitgehold. Wie wordt er beter van?
Maar er is ook een totaal andere bedenking: federale verkiezingen voor de ganse Kamer zonder grendels zouden het democratisch deficit eindelijk wegwerken en zou het principe van het algemeen stemrecht, één kiezer = één stem opnieuw in ere herstellen (zoals het was voor 1970). Helaas is het voorstel van Verhofstadt géén verbetering van het kiessysteem, want alle grendels worden behouden en dus is het voor de Vlamingen (en de democratische principes) géén vooruitgang.
Anders bekeken: in 2007 haalden SP-A & SPIRIT 684.390 stemmen en kregen daarvoor 14 volksvertegenwoordigers (48.885 stemmen per zetel). De PS haalde 724.787 stemmen en kreeg daarvoor 20 afgevaardigden (36.239 stemmen per zetel). Democratie?

SPIRIT in de octopusgroep
Hoewel SPIRIT electoraal weinig voorstelt en dus weinig druk kan zetten is de aanwezigheid van Geert Lambert wel belangrijk. Hierdoor zijn twee erfgenamen van de VU aanwezig en kunnen ze mekaar versterken of ten minste verhinderen om onzalige toegevingen te doen. SPIRIT zei al NEEN in 2003. Het communautair programma van SPIRIT (vastlegging van wat we nog samen willen doen via art 35 van de Grondwet) toont alvast blijk van een Vlaamse reflex. Als SPIRIT beseft dat de meerwaarde (het specifieke) tov de socialisten niet in het progressieve maar in het Vlaamse gedachtengoed ligt, kan de partij zichzelf electoraal beter situeren. Tijd om te beseffen (en te verkondigen) dat progressief en solidair niet in tegenspraak zijn met een confederale staatsvorm.

LLB :
Busquin : Nos médias aussi doivent contre-attaquer. Il faudrait quand même que nous ayons un certain militantisme médiatique." Dat isniet nieuw!
Reynders : « Le MR est le premier parti dans le canton de Zaventem », a-t-il encore souligné, ce qui selon lui donne une indication assez claire sur la répartition linguistique dans ce canton. « Autre chose est de savoir à quelle région les habitants de ces communes veulent être rattachés». Expansie in naam van de individuele rechten?
Di Rupo: Hij wil een talentelling. "Waarom gaat men ervan uit dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde haalbaar is en een volksraadpleging niet?"
Mangain: "Of men het nu wil of niet, Vlaanderen noemt zich een natie en is nu een staat aan het oprichten. Dat is een realiteit waarmee je rekening moet houden. … "De Vlamingen zijn zeer vragende partij, dus moeten de Franstaligen de prijs bepalen". Zou Mangain soms vergeten dat Vlaanderen al lang betaalt en dat alsmaar minder graag doet?
LLB forum, Humor: la Monarchie doit être laissée pour la principauté de Bruxelles, qui pourrait devenir un paradis fiscal accueillant Henin, Halliday, Axelle Red, Annie Cordy, Jacky Ickx (hij vergat Tommeke).

Binnenland

Leyman (CD&V) verlaat politiek na 6 maand niks doen.
Wie DM, Desmet leest denkt dat de schuld bij CD&V ligt (niet verwonderlijk). Wie DS leest denkt dat vooral Leyman fout is. En wie geen tijd genoeg heeft leest enkel anders nieuws!

L&H Nico Willaerts: "Ja, er is fraude geweest. Ja, er zijn inbreuken geweest", zo pleitte Willaerts advocaat vanmorgen. "Er was echter geen sprake om van meet af aan de wereld op te lichten en zo'n ramp te veroorzaken. Ze hebben tijd willen kopen en dachten dat de inbreuken een noodzakelijk kwaad waren. … Nico Willaert heeft zich net als de twee stichters van L&H nooit persoonlijk verrijkt, aldus zijn advocaat, die stelde dat zijn cliënt "civiel dood" is.

De Gucht reageert: op mijn vraag (23 nov 2007) om via de ambassadeurs het verkeerde beeld dat verspreid wordt over Vlaanderen (en dus België) tegen te gaan kreeg ik op 17 dec een brief van hem persoonlijk met als afsluitformule “U dankend voor het signaal, teken ik … . DM 14 jan: Buitenlandminister Karel De Gucht (Open Vld) vraagt ambassadeurs om initiatieven te nemen die in het buitenland leiden tot positieve beeldvorming over ons land. Ik denk niet dat hij mijn gedocumenteerde nota (L’état belge) meestuurde!

Defensie:
Van alle landen van de NAVO die over een leger beschikken, besteedt België het laagste percentage van de defensie uitgaven aan de vernieuwing van militair materieel. Volgens de NAVO heeft ons land in 2007 6,6% van het defensiebudget uitgegeven aan de vernieuwing van het materieel. In 2006 was dat 5,9%, in 2005 6,4% en in 2004 5,5%. Nog volgens de NAVO heeft België tussen 2006 en 2007 iets meer uitgegeven aan defensie, van 3,435 miljard euro naar 3,650 miljard euro.
Darfour: Frankrijk heeft België gevraagd om bijkomende luchttransportcapaciteit te leveren. … om een evacuatievliegtuig ter beschikking te stellen …. CD&V defensieminister wees erop dat … een evacuatietoestel - van het Embraer-type - niet tot de mogelijkheden behoort. Het toestel moet immers klaarstaan voor een eventuele evacuatie van Belgische militairen uit Libanon en Afghanistan. Zou Pieter nog niet weten dat het leger VIER Embraers heeft? Of is er één voor de Koning en één voor Verhofstadt en één voor hemzelf gereserveerd? (De Gucht vliegt alleen met Airbus – buiten categorie).

Economische cijfers en hun betekenis
Knack Ewald Pironet: Voor het eerst werden de economische vooruitzichten voor België regionaal uitgesplitst. Blijkt dat de Waalse inhaalbeweging ten einde is.
De economische groei zal na de heropleving in 2006 en 2007 in België vertragen tot 2,2 procent in 2008. In Vlaanderen blijft de groei nog stabiel op 2,4 procent; Wallonië (van 2,2 naar 1,9) en Brussel (van 2,2 naar 1,7) gaan achteruit. Tussen 2009 en 2012 wordt gerekend op 2,1 procent groei voor heel België, Vlaanderen zakt dan naar 2,2 procent, Wallonië komt uit op 1,8 en Brussel op 1,9 procent. …. Het is niet omdat we er minder slecht aan toe zijn dan Wallonië, dat de toestand bij ons niet ernstig is.

Buitenland

Israëlo-Palestijns conflict
De radicaal anti-Palestijnse en extreem nationalistische Israëlische minister Avigdor Lieberman is uit het kabinet van premier Ehud Olmert gestapt. … Gisteren maakte Lieberman nog eens van de gelegenheid gebruik om ook scherp uit te halen tegen de Israëlische Arabieren, die ook vertegenwoordigers in de Knesset hebben.
Volgens Lieberman moeten die uit Israël worden 'verwijderd' omdat ze daar volgens hem niet thuishoren. "Voor ons is het principe land voor vrede totaal onbespreekbaar. Als ook de andere nationalistische partij opstapt ligt de regering Olmert en de vredesbesprekingen op apegapen. Van het Midden Oostelijk front géén nieuws.

Onlangs kreeg ik een mail met fotomateriaal over verborgen wapens (ingegraven hyper modern gevechtsvliegtuig van Russische makelij) in Irak. Een lezer stuurde mij volgende commentaar: “Die zijn al lang gevonden – toch raar hé dat ge daar niks van in De Standaard gelezen hebt. Zie
http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=15918 Deze gaat over zowel Sarin als mosterd gas. Volgens De Standaard waarschijnlijk geen WMD’s. En als ge een beetje verder zoekt vindt ge ook links naar vondsten van “depleted uranium”, nog wat ander leuk spul en natuurlijk ook het verhaal van die overgelopen Syrische journalist die 3 sites in Syrië aanduidt waarnaar Saddameke zijn materiaal verplaatst heeft. Haalde de eerste pagina van De Telegraaf. Maar ik verwed er een bakske Duvel op dat ge dat weerom niet in de Belgische pers gelezen hebt. Raar hé ?”

Mop van de week

A man appeared before St. Peter at the Pearly Gates. "Have you ever done anything of particular merit?" St.Peter asked. "Well, I can think of one thing," the man offered.
"On a trip to the Black Hills of South Dakota, I came upon a gang of bikers who were threatening a young woman. I directed them to leave her alone, but they wouldn't listen. So, I approached the largest and most heavily tattooed biker and smacked him in the face, kicked his bike over, ripped out his nose ring, and threw it on the ground. I yelled, "Now, back off, or I'll kick the shit out of all of you!"
St. Peter was impressed. "When did this happen?" "Couple of minutes ago."

Tot ziens,

Pjotr

11 januari 2008

Nieuwsbrief

ANDERS NIEUWS

Voor U Anders gelezen/geschreven
Verhofstadt: We zullen een staatshervorming moeten vinden die aan de drang weerstaat om er een pak geld tegenaan te smijten. Het geld is er gewoon niet",

Isabel Albers DS: Er is geen geld, zegt Guy Verhofstadt. Had hij dat acht jaar vroeger gezegd, dan was er nu wél geld. … Yves Leterme had zich een betere erfenis kunnen wensen. En dan hebben we het even niet over de communautaire vrede die jarenlang afgekocht is en mee geleid heeft tot de diepe crisis tussen het noorden en zuiden van het land. Zou Isabelle “Scheve dromedarissen baren een draak?” gelezen hebben?

DS M Doornaert (citaat Sarkozy): 'Ik zeg dat niemand verplicht is in Frankrijk te blijven, en dat wie gastvrij wordt ontvangen het gastland moet respecteren [...] en ik word ervan beschuldigd een vreemdelingenhater te zijn.' Moest iemand dat in België verkondigen, zou Mia hem/haar beschuldigen of steunen? Wat verderop schrijft ze:
Hier is een gedreven politicus aan het woord die zijn carrière helemaal onderaan de ladder begon, die nooit het contact met de basismilitant en met het 'gewone volk' verloor, die het verschil kent tussen populair zijn en populist zijn, die rotsvast gelooft dat politiek het verschil kan en moet maken. J’aime Sarkozy Anders gezien?

Gepost door: Herman Kissel (Knack weblog) Een onbehagelijk gevoel bekruipt me. Afgaand op de diverse fora, de reacties op de verslaggeving, ook in dit blad, en voor zover de respondenten representatief zijn voor de "niet-schrijvende" bevolking, merk ik een malaise, een steeds dieper woekerend ongenoegen en ongeloof in zowel het politieke establishment... en de pers. De kracht van de opiniemakers van de kranten en tijdschriften van weleer, is verdwenen door de kracht van media zoals het internet en de fora. … Ik vrees dat het hoog tijd is dat de pers ook naar "de straat" terugkeert, in plaats van tijd te verliezen aan de poorten van één of ander paleis of kasteel, waar enkel "voorgekauwd nieuws" te rapen valt.Het volk mort en gelooft mijn insziens absoluut niet in een "interim-regering". De meesten beschouwen dit als lucht, onbestaand en enkel een geforceerd "interbellum", en laten het omwille van de beperkte tijdspanne (23 maart als ultimatum) gedijen. Anders nieuws lezen?

Communautair dossier
Daar gaan we weer …
Over de sneuvelnota van “Da joenk”. Voor inhoudelijke commentaar is het nog te vroeg.
DM Desmet: De nota-Verhofstadt is een doordacht geheel dat de vraag naar een grotere autonomie en de bekommernis om het voortbestaan van het land poogt te verzoenen. … Een nota die bij iedere partij behoorlijk wat gaten slaat in de eigen programmapunten maar wel nog verder gaat dan die programma's durfden te dromen. … Verhofstadt wil die autonomie toekennen binnen zekere convergentienormen, zoals dat op Europees vlak al het geval is, om te voorkomen dat er een fiscaal of sociaal opbod tussen de regio's zou ontstaan. Maar dat betekent wel dat die convergentienormen federaal zullen worden bepaald, wat de ene regio nog altijd de mogelijkheid biedt om dwars te liggen tegenover de ambities van de andere. Anders gezien: een schijndecentralisatie?
Versterking van het federale niveau: Vooreerst door dat federale niveau weer meer middelen te geven via een herziening van de financieringswet maar ook door de instelling van een federale kieskring en het herfederaliseren van een aantal bevoegdheden, zoals de geluidsnormen en de ontwikkelingssamenwerking.
Yves Leterme heeft al laten weten dat hij zich niet gebonden voelt door deze 'persoonlijke' nota, en dat hoeft ook niet. Maar hij zal toch moeite hebben om onder het soortelijk gewicht ervan uit te komen. Vooral omdat de nota niet vertrekt van ideologische of symbolische uitgangspunten maar net van de mantra van Yves Leterme zelf: die dingen veranderen die bijdragen tot een beter bestuur.
En verder in DM: Voor alle Vlamingen ligt de suggestie moeilijk dat het schuldenvrije Vlaanderen een stuk van de federale schuld zou kunnen overnemen, zonder dat de andere gewesten en gemeenschappen dat ook doen. Verhofstadt sleutelt ook aan de rondzendbrief-Peeters. Nu moeten Franstaligen in de faciliteitengemeenten telkens opnieuw de gemeentelijke documenten in het Frans aanvragen, de nota suggereert dat één keer per jaar of één keer per legislatuur voldoende zou moeten zijn. Ook de toepassing van de taalwetten in Brussel zou versoepeld kunnen worden. Dat druist in tegen goed bestuur in ééntalige gewesten.
LLB :
Charles Piqué: « Mais quand est-ce que les francophones cesseront-ils d'être naïfs ? Cela fait 15 ans que les exigences flamandes sont exprimées. Guy Verhofstadt, pour qui j'ai beaucoup de respect, relaie les exigences flamandes et ce message correspond totalement à celui qu'auraient pu lancer Yves Leterme ou certains au sein de la N-VA ».
Francis Van de Woestyne
Mais que les francophones ne se trompent pas. Cette note, qu'ils jugent déséquilibrée, émane non pas d'un excité linguistique mais d'un vrai fédéraliste, d'un homme qui tient à son pays, d'un homme qui rejette toute forme de nationalisme et qui regrette amèrement le recul de la multiculturalité européenne. … Dans leur grande majorité, les Flamands ne sont pas séparatistes mais ils souhaitent être maîtres, un peu plus qu'aujourd'hui, de leurs choix économiques et politiques. Il faut accepter cette réalité. Cela ne signifie pas qu'il faille avaler toutes leurs revendications : la réforme ne pourra être que négociée et équilibrée. Mais fermer les yeux, les oreilles et les poings ne constitue pas une riposte pertinente.

Peter Van de Ven, Mechelen (reactie in DM)
Guy Verhofstadt wil een soort Europees "economisch-liberaal" confederalisme voor België, het "Nouvelle Europe" van het Von Mises-Instituut, gecombineerd met het op volkerendenken geïnspireerd confederalisme. Onaanvaardbaar. Wil Guy Verhofstadt een "Europa der Volkeren"? Zo neen, dient hij voor België confederalisme af te wijzen. Daar zit zijn contradictie. Open-VLD en MR zouden er goed aan doen humanistisch-liberalisme te omarmen, ipv hun chacunpoursois-cultuur op te dringen.
Het wordt steeds erger: hoeveel “bekenden en onbekenden” de term confederalisme (mis)bruiken. Dat zou wel eens dé spraakverwarring van deze hervorming kunnen worden. Moureaux heeft het over “Vlaams confederalisme”, CD&V gebruikt die term ook maar zegt niet wat het precies inhoudt. Is het confederalisme zoals gedefinieerd in de Van Dale: een statenbond. Dus twee onafhankelijke Staten die een verbond sluiten? Dat is alvast ook de visie van grondwetspecialist Senelle.
Deze gewilde spraakverwarring lijkt vooral electorale redenen te hebben. Bedrog zoals indertijd de betekenis van de taalfaciliteiten?

Binnenland
Proces Lernout & Hauspie
René De Witte is redacteur bij P-Magazine en medeauteur van het boek De L&H Files (Lannoo):Op het proces over vermeende fraude bij Lernout & Hauspie Speech Products heeft Jo Lernout deze week urenlang uitgelegd dat L&H waardevolle technologie had en een uitgekiende strategie. Google had Vlaams kunnen zijn, zei hij. Had het zin om daarover te praten op een proces dat eigenlijk puur over boekhoudkundige fraude zou moeten gaan? Eigenlijk wel.
Het was dus goed dat Lernout deze week kwam praten over DMP, over de ontwikkelingen bij L&H die nu voortleven in onze Nokia of onze Tom-Tom, over de vierhonderd patenten op L&H-technologie die nu in handen zijn van Nuance, de Amerikaanse wereldleider in spraak- en taaltechnologie. Nu Lernout het beeld dichter bij de waarheid heeft gekleurd, zou men op het proces terug tot de essentie moeten komen: de boeken.
Volgens meester Luc Gheysels, de raadsman van Lernout, hebben zijn cliënt en zijn ex-kompanen Pol Hauspie en Nico Willaert, zeker nooit intentioneel gefraudeerd. Het element kwaad opzet ontbreekt. Sterker nog: er is helemaal niet gefraudeerd. Niets fraude! Heeft Gheysels een slag van de molen gekregen door zoiets te poneren? Niet zo zeker. Wat is zijn stelling, in grote lijnen?
Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Perceptie creëren om feiten in een vals kader te plaatsen, past daar niet bij. De beklaagden kunnen maar hopen dat het hof bij de les blijft en het antwoord geeft op de enige vraag: ging men bij L&H over de boekhoudkundige schreef?
De Witte is de redacteur die het toptrio in P magazine al veroordeelde vooraleer het proces goed en wel begonnen was. Nu heeft hij blijkbaar begrepen dat het toch wel een beetje complexer is en hij misschien ernaast zat. Donderdag volgt dé verrassing: Hauspie bekent driekwart schuld. Wat de overige gedagvaarden doen weten we binnen enkele dagen.

En verder: L&H een huis vol buitenlandse spionnen.
Naast Bodenkamp werkten nog twee andere BND-agenten (Duitse inlichtingendienst) mee aan het frauduleuze Language Development Company’s-systeem, met name Bernard Ortheus en Hanni Münzer. Het weekblad HUMO geeft een gedetailleerde reconstructie van de manier waarop de Duitse inlichtingendienst "als een luis in de pels van LHSP kroop". Voor het eerst zegt Nico Willaert, het toenmalige nummer drie van LHSP, ook openlijk dat het Ieperse bedrijf de door zijn ontwikkelde technologie hoopte te verkopen aan buitenlandse inlichtingendiensten of internationale politiesamenwerkingsverbanden als Europol. … Het moest snel gaan, want de buitenlandse geheime diensten rivaliseerden met elkaar. Jo Lernout vernam op een bepaald ogenblik van Bodenkamp dat er grote ruzie was ontstaan tussen de Duitse en Franse diensten aan de ene kant en de mensen van Echelon, het wereldwijde afluisternetwerk van de Amerikanen en de Britten. "Het ging over wie nu naar wiens pijpen moest dansen", zegt Lernout. "Wij moesten van Bodenkamp helpen om de strijd te winnen. Er was haast bij."Onderzoek van het Comité I, dat toezicht houdt op de werking van de inlichtingendiensten, wees eerder uit dat zowel de Duitse, de Franse, de Britse en de Russische inlichtingendiensten hun mannetjes hadden binnen LHSP. Op een bepaald moment zou het bedrijf door niet minder dan twaalf geheime agenten geïnfiltreerd geweest zijn. Alle ingrediënten voor een Amerikaans complot tegen L&H zijn dus aanwezig.

Buitenland
Charter voor Europese moslims: Deze week werd in Brussel een charter ondertekend door meer dan vierhonderd moslimorganisaties uit alle Europese landen. Het charter wil een gedragscode zijn voor moslims die in Europa wonen maar vraagt ook aan niet-moslims om respect te hebben voor een aantal zaken. … "Het charter is ook een gedragscode met een aantal regels voor de Europese moslimburger", legt El Machaoud uit. "Hij moet weten dat de Europese cultuur een democratische cultuur is waarin hij zijn godsdienst kan beleven, maar dat het ook een andere cultuur is waarin sommige zaken niet vanzelfsprekend zijn en dat niet alles geaccepteerd zal worden zoals bijvoorbeeld het dragen van hoofddoeken in sommige functies."

Mop van de week
EXERCISE FOR PEOPLE OVER 40:
Begin by standing on a comfortable surface, where you have plenty of room at each side.
With a 5-kg potato sack in each hand, extend your arms straight out from your sides and hold them there as long as you can. Try to reach a full minute, and then relax.
Each day you'll find that you can hold this position for just a bit longer.
After a couple of weeks, move up to 10-kg potato sacks.
Then try 50-kg potato sacks and then eventually try to get to where you can lift a 100-kg potato sack in each hand and hold your arms straight for more than a full minute. (I'm already at this level.)
After you feel confident at that level, put a potato in each of the sacks.....

Tot ziens,
Pjotr

04 januari 2008

Nieuwsbrief

ANDERS NIEUWS


Voor U Anders gelezen/geschreven

Beste lezers,
De eersteling van jaargang zes is net zoals vorig jaar anders dan anders nieuws gewoonlijk is. Geen beste wensen meer (sinds het gebruik van e post is dat niet meer bij te houden, wat niet noodzakelijk duidt op meer affectie dan de vorige jaren). Er waren wel een paar leuke, lieve, ernstige bij dit jaar en daar gaat het hem toch om, mekaar een glimlach ontlokken, moed inspreken, hoop geven!

Van de burgemeester van Hamme ontving ik nieuwjaarswensen met een passend citaat:
Geef ons de moed
Die dingen te veranderen
Die veranderd moeten worden,
De kracht die dingen
Te verdragen die niet veranderd kunnen worden
En de wijsheid
Het verschil te zien. (Augustinus)

In bijlage vindt u de resultaten van de bevraging. De Anders Nieuws formule doet het nog zo slecht niet. Maar ik wil dit jaar iets nieuws uitproberen. Vanaf nr 1 ontvangt u de e mail met in bijlage de nieuwsbrief zoals in het verleden, maar telkens zal ik eveneens verwijzen naar het internetadres waar u ten allen tijde de nieuwsbrief en de andere publicaties kunt lezen en erop reageren (wat meerderen onder u graag zouden doen).

Voor de nieuwsbrief klikt u voortaan op:
http://anders-nieuws.blogspot.com/
Voor de anders nieuws extra (andere publicaties dan de nieuwsbrief) klikt u op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Beide zijn voor iedereen toegankelijk maar enkel de reacties van geregistreerde lezers (deze waarvan ik het e mail adres en de identiteit ken) zullen gepubliceerd worden. Het is de bedoeling om alle lezers mee te laten delen in de grote kennis van dit select lezerspubliek. Maak er gebruik van om uw onderbouwde visie weer te geven, vooral als ze afwijkend is aan wat u in de nieuwsbrief of het artikel las. We kunnen er alleen maar wijzer van worden. Reacties zonder inhoudelijke argumenten worden geweerd.

Voor dit initiatief dank ik Yves, Panneels & Partners, Media relations & Reputation management, die zorgen voor de technische ondersteuning. Mochten er kinderziektes optreden zullen we hieraan verhelpen binnen termijnen die enkel haalbaar zijn in een jong én dynamisch gezelschap. Tot zover het nieuwe nieuws!

In de luwte van het afgelopen jaar las ik een dun boekje “Op zoek naar wijsheid” geschreven door Herman Van Rompuy. Ik feliciteerde hem daarvoor. Ook voor niet christelijke mensen is het aanbevolen lectuur (uitgegeven door het Davidsfonds). Het getuigt van goede smaak, eruditie (hij citeert heel graag) en een grote verdraagzaamheid, ook al bespeur ik enige ontgoocheling. Het is een bundeling van korte stukjes over onderwerpen als: Wijsheid gevraagd, Geluk gezocht, Ben ik conservatief of progressief?, Een christen in de politiek of christelijke politiek, Wordt België tweehonderd jaar oud?, Zijn wij een parlementaire democratie?, Verdraagzaamheid of onverschilligheid? Kortom, onderwerpen die elke zoeker naar wijsheid wel moeten aanspreken.

Als ik toch één persoonlijke conclusie uit al die inspirerende wijsheid mag aanhalen dan zeker de vraag waarop ook in zijn boek geen antwoord staat: hoe is het mogelijk dat een verstandig man mét aanzien in ruime kring er vorige herfst niet in geslaagd is om zijn goede politieke ideeën om te zetten in resultaten? Politiek is een raar beest of om het met zijn woorden te zeggen: Wie de harde wetten van deze kringen niet erkent en toepast, maakt normaal geen schijn van kans. De andere is daar immers in de eerste plaats een concurrent of een vijand. De verhoudingen met mensen zijn functioneel: ik heb u nodig of niet; ik gebruik u vandaag maar morgen niet meer. Zelfs degenen die een nobel doel nastreven, willen dat zélf doen en trachten mededingers die misschien bezield zijn door datzelfde edele motief uit te schakelen of voorbij te steken. Egoïsme in altruiïsme!

Ik ging ook luisteren naar een uiteenzetting van hem in Halle waar hij het had over “emoties in de politiek”. Het inspireerde mij tot een stukje dat u kunt lezen op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Verder blijft de rubriek “Voor u Anders gelezen/geschreven” bestaan. Het zal ook dit jaar niet moeilijk zijn om goede one-liners en andere opmerkelijke standpunten te noteren. Karel De Gucht gaf alvast het goede voorbeeld: "Bart De Wever is iemand die tot een akkoord kan komen, omdat hij in zich een redelijke portie cynisme herbergt. Maar een Bourgeois, een Brepoels, dat zijn mensen die congenitaal onbekwaam zijn om akkoorden te sluiten."


Communautair dossier

In de eerste 83 dagen van dit jaar – tot 23 maart - zal er opnieuw een hoofdstuk toegevoegd worden aan het communautair dossier. Bij het lezen van De Gucht zijn ongezouten kritiek op Leterme (DM 3 januari) voel ik al de hete adem van een man die het niet meer ziet zitten en hoewel hij Leterme verwijt zich kwaad te maken - de anderen zijn altijd fout - maakt hij eigenlijk precies dezelfde fout: schieten op de anderen, Leterme en het kartel. Over de slaagkansen voor een grote staatshervorming had hij de volgende vraag klaar: “Denk je nu echt dat die Walen met de daver op het lijf zitten, ervan overtuigd zijn dat ze tegen Pasen een grote staatshervorming moeten maken? “ Neen, ik maak mij geen zorgen over de nodige media berichten voor het vullen van drie bladzijden Anders Nieuws!

Binnenland

In het binnenland zal tot Pasen (?) veel draaien rond politiek tenzij er een terroristische aanslag zou gebeuren … je weet maar nooit. Dan toch maar beter de Belgische politiek met al zijn onvolmaaktheden. Meestal leuke lectuur. Soms een spelletje “mens erger je niet”.

Buitenland

Ook al lijkt uit de bevraging dat het niet de “meest populaire rubriek” is, denk ik dat we het buitenland niet mogen vergeten. Rik Coolsaet schreef hierover een kerstessay en uit de voorpublicatie in DS blijkt alvast dat de wereld niet stil stond ondanks de zware Belgische problemen. Deze rubriek is té belangrijk om op te offeren aan nog meer navelstaarderij waarvan de laatste tijd vooral het Zuiden heel veel last heeft.


Mop van de week

Tot mijn grote verrassing zijn de meeste lezers gesteld op de ernst van Anders Nieuws en is de behoefte om te eindigen met een mop niet voor iedereen belangrijk. Beschouw het maar als een GRATIS geschenk.

En vermits sommigen onder u het zo druk hebben zal ik deze nieuwsbrief alvast beperken tot nog geen 3 bladzijden … leesplezier!

Tot ziens,
Pjotr