26 december 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Publicatie Centrale Raad voor het bedrijfsleven:
Om het bedrag van het inkomensverlies voor de Belgische Staat als gevolg van deze fraude te ramen, hebben de onderzoekers op de niet aangegeven inkomsten de marginale belastingvoet toegepast en hebben ze verondersteld dat deze inkomsten zonder fiscale fraude bijgevolg tegen 45% zouden zijn belast. De toepassing van dit tarief is geresulteerd in een bedrag van ongeveer 20 miljard euro (45% van 45 miljard) inkomstenverlies voor de Belgische Staat als gevolg van belastingfraude die voortvloeit uit zowel geoorloofde als ongeoorloofde activiteiten. (…) De methode die is gebaseerd op het verschil tussen het theoretische en het effectieve btw-tarief bracht aan het licht dat het verlies aan belastingontvangsten als gevolg van fiscale fraude die verband houdt met geoorloofde activiteiten zowat 16 miljard euro bedraagt. Voor 2008 bedroeg het theoretische btw tarief (gewogen gemiddelde tarieven die werden meegedeeld door de Europese Commissie) 16,77% en het effectieve tarief (verhouding tussen de geïnde btw en het eindverbruik zoals het in de nationale boekhouding is opgenomen) 14,12%. Er was dus een verschil van 2,65 procentpunten, wat neerkomt op 18,8% (2,65/14,12) verlies aan btw-ontvangsten. Door te veronderstellen dat de ondergrondse economie in België ongeveer 14% van de toegevoegde waarde (dus circa 48 miljard euro4) vertegenwoordigt en door de gemiddelde belastingvoet van 50% toe te passen, kwamen de onderzoekers uit op 24 miljard
euro inkomstenverlies als gevolg van fi scale en sociale fraude. Aangezien het aandeel van de sociale heffingen in de totale belastingen gemiddeld 1/3 bedraagt, gaat het om 16 miljard euro verlies aan fiscale ontvangsten en 8 miljard euro verlies aan socialezekerheids-inkomsten.
Volgens de auteurs kan de hoge fiscale fraude in België in vergelijking met de andere Europese landen in niet onbelangrijke mate worden verklaard door het feit dat de belastingcontroles weinig druk uitoefenen op de Belgische belastingplichtigen. Ze wijzen erop dat de belastingadministratie in ons land intensievere, doelgerichtere en meer ontradende fiscale controles zou kunnen uitvoeren en bijgevolg fiscale fraude beter zou kunnen voorkomen en bestrijden als meer middelen ter beschikking worden gesteld. In Frankrijk bv. hebben de belastingdiensten toegang tot het FICOBA-bestand, dat alle (bank-, post-, spaar- en andere) rekeningen van individuen en vennootschappen inventariseert en er informatie over verstrekt. Dit bestand werkt ontradend: de belastingplichtigen (ondernemingen en particulieren) aarzelen om te frauderen uit schrik gemakkelijk bij de kraag te worden gevat.

Communautair dossier

Brusselnieuws.be: Amper de helft van de agenten in de politiezone Watermaal-Bosvoorde, Ukkel en Oudergem spreekt Nederlands. Dat blijkt uit cijfers die politieraadslid Jos Bertrand (SP.A) opvroeg. In Oudergem hebben slechts 19 agenten van de 46 een Selor-attest dat hun tweetaligheid aantoont. In Watermaal-Bosvoorde zijn dat er amper 12 op de 37 en Ukkel doet het nog slechter met 22 op de 98 agenten. Volgens de voorzitter van de politiezone zou het in andere zones nog slechter gesteld zijn met de tweetaligheid van de agenten.
Enkele lezersreacties
sven d. ik kreeg ooit eens onder mijn voeten omdat ik mijn (dringende noodhulpvraag) eerste in het Nederlands DURFDE stellen, terwijl ik daarna op aanvraag van die persoon mijn vraag ook in het frans kon stellen...
Niels K. Ik heb onlangs een telefoontje naar zone Zuid geriskeerd. De dame aan de lijn kon mij niet helpen in het Nederlands, niemand anders was aanwezig om mij in het Nederlands te woord te staan...
Benjamin U. Oproep aan alle Nederlandstaligen die al eens geconfronteerd geweest zijn met eentalige politie-agenten: schrijf een brief naar de voorzitters van de Franstalige partijen. Vraag hen waarom ze, als ze toch zoveel belang hechten aan het voortbestaan van dit land, aan de communautaire vrede en aan het begrip tussen de gemeenschappen, ze er na al die jaren nog steeds niet in slagen tweetalige jongeren af te leveren. Verder is het ook belangrijk zo veel mogelijk de vice-gouverneur aan te schrijven met klachten hierover, al was het maar om ervoor te zorgen dat de statistieken de realiteit weergeven.

DM (14/10) Brussel heeft geld tekort wegens diefstal door de Franstalige gemeenschap:
In de Lambermontakkoorden werd afgesproken om 5 miljard toen nog Belgische frank over te hevelen naar het onderwijs in Brussel, 4 miljard voor het Franstalig onderwijs, 1 miljard voor het Nederlandstalig. Dat laatste miljard is integraal naar de Vlaamse Gemeenschapscommisie gegaan, die daarmee een systematisch renovatieplan voor de scholen kon uitwerken, en die een onderwijscentrum specifiek voor de Brusselse onderwijsproblematiek op poten heeft gezet. Aan Franstalige kant is hun 4 miljard bij de Franse Gemeenschap blijven zitten en slechts een klein deeltje ervan is in Brussel aangewend waarvoor het bedoeld was, het onderwijs. Dixit Jean-Luc Vanraes. Vanraes (Open Vld) Brussels minister van Financiën en Begroting en in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Een lezer reageerde op Mia Doornaert haar scheldtirade in dS 20/12:
Heb me eveneens fel geërgerd aan haar laatste publicatie, die slechts bevestigt wat ik recent al eens aanhaalde: surtout touchez pas au pouvoir belge.
1) Er is natuurlijk wel een fundamentele bocht genomen bij de laatste verkiezingen: de 3 klassieke Vlaamse partijën moeten nu voor het eerst sinds 1830 een Vlaams-nationale partij laten voorgaan, en dan nog een die met een zo goed als blanco blad kan beginnen.
De VU is nooit zover geraakt, en was ten andere al serieus verbrand toen ze nog kleiner was dan de traditionele partijën.
Dat het Vlaams Blok racistische trekken heeft/had kwam goed van pas om haar Vlaamsgezindheid middels het cordon sanitaire buiten het politieke spel te houden.
Spirit heeft nooit het juiste profiel gehad om van betekenis te worden, en is dus verdwenen.
NVA is door het oog van de naald gekropen.
Met de NVA kan het Belgisch establishment de VB truc niet herhalen, en dus zijn alle andere middelen geoorloofd om dit "fel storende element" te wraken en in een slecht daglicht te plaatsen. Voorbeelden genoeg, Coene, Cortebeek, Leysen, Hooghe, Eyskens, De Croo sr., en vele anderen.
2) De E.U. stelt stringente financiele regels op voor zijn lidstaten: iemand van hogere rang komt zich moeien met B. financiën. Vervelend is dat.
3) Nu het IMF zich roert over de B. financiële toestand, in het bijzonder de opgebouwde staatsschuld, en ook S&P zijn duit in het zakje doet, wordt het B. establishment van buitenuit ontbloot. Dat is zéér ongewenst, en komt bovendien op een zeer slecht moment.
Als B.D.W. daar dan nog over durft te praten in Der Spiegel is de jacht op de boodschapper direct open.
De hoge openbare schuld kan men de NVA jammer genoeg niet aanwrijven, dus wordt op de man gespeeld.
Dat leidt meteen ook de aandacht af van diegenen die wèl verantwoordelijk zijn voor die hoge staatsschuld, en dat is mooi meegenomen.
4) Zet diezelfde extremist in hetzelfde interview dan ook nog eens het koningshuis in zijn franstalige context. Schande!
Dat niets nog loopt zoals het B. establishment het gewoon was, ligt aan de basis van de giftige artikels die M.D. nu schrijft. Probeer u in te leven in haar wereld. Er is voor het eerst acuut gevaar voor alle " gestelde lichamen"
D.S. dient hier als klankbord van het B. establishment, en geeft zijn kritische lezers zo weinig mogelijk kans tot wederwoord, zoals je zelf al herhaalde malen ondervond.
Hebben de B. krokodillen daarmee al wat bereikt? Niet dat ik kan waarnemen in de meest recente peilingen.
Mia Doornaert wordt zo stilaan de karikatuur van haar eigen zelve. Haar stukje dat niet meer is dan een scheldtirade draagt als titel ‘Geen stijl’. Schitterende keuze, met dank aan de redactie van dS !

Binnenland

DT: De Belgische overheid moet volgend jaar 23,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of 85,4 miljard euro ontlenen om haar financiële verplichtingen na te komen. Daardoor is ons land kwetsbaar voor een rentestijging. Alleen Griekenland en Italië hebben een nog grotere financieringsbehoefte, blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse bank Goldman Sachs en De Tijd. Er zijn twee redenen waarom België evenveel moet lenen als de PIGS-landen (Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje). Ons land heeft een hoge overheidsschuld en moet daarom veel vervallende schulden herfinancieren. Voorts is de looptijd van de Belgische schuld iets korter dan het Europese gemiddelde. Daardoor vervalt elk jaar een relatief groot deel van de schuld. De grote financieringsbehoefte maakt België relatief kwetsbaar voor een rentestijging. Als de rente in 2011 met 1 procentpunt stijgt, nemen de rentelasten toe met 854 miljoen euro of ruim 0,2 procent van het bbp.

Waals weekblad
Krant zou het minst gemist worden
Welk soort media zou u het meest missen als dat verdween, was een vraag in een onderzoek voor de Franstalige overheid in België. 87% antwoordde: de tv, 82% de radio, 76% internet en 46% de dagbladpers. Dat meldt 7sur7. De kranten hier verloren in 10 jaar 20% van hun aanhang, maar fuseren doen ze niet graag. Wel praten de media met de overheid over subsidie.
Stadion Standard wordt vergroot: Het stadion van Standard Liège krijgt er 9.000 plaatsen bij en kan dan 35.000 voetbalfans ontvangen. Voor 2014 moet de uitbreiding gereed zijn, is afgesproken tussen de stad, Wallonië en een aantal financieel-economische semi-overheidsorganisaties. De kosten belopen 50 miljoen euro. Zou Belgacom (CEO Bellens) daar opnieuw bij zijn?

Mop van de week

The Banking Crisis simply explained...

Young Paddy bought a donkey from a farmer for £100. The farmer agreed to deliver the donkey the next day.

The next day he drove up and said, 'Sorry son, but I have some bad news. The donkey's died.' Paddy replied, 'Well then just give me my money back.'
The farmer said, 'Can't do that. I've already spent it.' Paddy said, 'OK, then, just bring me the dead donkey.'
The farmer asked, 'What are you going to do with him?' Paddy said, 'I'm going to raffle him off.'
The farmer said, 'You can't raffle a dead donkey!' Paddy said, 'Sure I can. Watch me.. I just won't tell anybody he's dead.'
A month later, the farmer met up with Paddy and asked, 'What happened with that dead donkey?'
Paddy said, 'I raffled him off. I sold 500 tickets at two pounds a piece and made a profit of £898'.
The farmer said, Didn't anyone complain?' Paddy said, 'Just the guy who won.So I gave him his two pounds back.'
Paddy now works for the Royal Bank of Scotland.
Ik voel het nog elke dag … :-)

Tot ziens,
Pjotr

17 december 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

De intriges van de ratingbureau’s zijn schandelijk
‘Als er niet snel een regering komt in België, kunnen we de kredietwaardigheid van het land binnen zes maanden verlagen.’ dixit Standard & Poor’s (S&P). Dergelijke tussenkomst is gewoon schandelijk. Lezer J.M. merkte op:
1. Het débâcle van de financiële crisis van een paar jaar geleden werd in grote mate toegeschreven aan de Amerikaanse ratingbureaus (S&P, Moody's, Fitch). Ze waren rechter en beklaagde, ze waren alleen uit op snel gewin ten koste van argeloze banken en andere financiële instellingen zoals pensioenfondsen en consoorten: kortom, ze werden afgeschilderd als ongeloofwaardige partijen. Onze politiekers verweten zelfs Dexia en KBC dat ze zelf de ratings van hun bedenkelijke financiële producten hadden moeten bepalen in plaats van te luisteren naar die Amerikaanse fumisten die hen met hun CDO's en andere hoogrentende rommelkredieten om de oren sloegen. Vandaag worden dezelfde onkundigen(?) door dezelfde politiekers gebruikt en misbruikt om ons onder druk te zetten om zo snel mogelijk een regering te vormen.
2. Bij mijn weten is het nog nooit gebeurd dat een ratingbureau een dergelijke waarschuwing (lees dreigement) de wereld instuurt (voorwaarde + timing). Wat en wie zit daarachter?
3. Bovendien is de timing perfect voor de onheilsprofeten van het Belgische establishment.
3. The point is niet dat we snel een regering moeten hebben maar dat in het Belgische huishouden snel orde op zaken moet worden gesteld. Dat je daarovoor een goede regering nodig hebt is nogal wiedes, maar eerder een gevolgtrekking dan een voorwaarde. Persoonlijk zie ik het niet zitten dat je met zeven partijen een slagkrachtige regering kan maken. Nieuwe verkiezingen kunnen een uitkomst bieden als zowel PS als NVA genoeg vooruitgang boeken om slechts met vier aan tafel te moeten zitten.
4. De werkelijke reden van het advies (?) van S&P is natuurlijk het rapport van het IMF: de stijgende vergrijzing van de bevolking met de daaruit voortvloeiende pensioenlasten, de automatische indexkoppeling, de werkloze 55-plussers, de overheidsschuld, het gebrekkig werkend financiëel instrument van onze vriend Reynders, het waterhoofd van de meeste administraties en van de politieke instellingen. Natuurlijk speelt ook in deze het gebrek aan moed mee van de ontslagnemende regering die heel wat meer zou kunnen doen om de financiële wereld te kalmeren.

Staatsveiligheid
In welk land kan een minister in het parlement ongestraft zeggen dat zijn belangrijkste inlichtingendienst op apegapen ligt en dat dat nog eventjes kan duren? Juist. België. (zie verder in rubriek Binnenland)

Van vlaktaks en manke taks
Laten we de Belgische manke taks vervangen door een vlakke taks met veel lagere tarieven, maar vooral met veel minder achterpoortjes en aftrekken en met een veel strengere afdwinging. Zo verlaag je wel de tarieven, maar je verhoogt ook de belastbare basis. En daardoor haalt de overheid per saldo evenveel binnen, maar zijn de lasten van de vennootschapsbelasting eerlijker verdeeld. De vrijbuiters en de cynische mastodonten betalen een groter en dus eerlijker deel en de kmo’s, nog altijd de steunpilaar voor innovatie en werkgelegenheid, een stuk minder. Dat stimuleert ondernemerschap, innovatie, werkgelegenheid en welvaart. En allicht trekken de lagere tarieven ook meer buitenlandse investeerders aan. (zie verder in rubriek Binnenland)

Communautair dossier

dS (15/12) Communautair opbod bedreigt welvaart
Vier PS-kopstukken, allen ministers, dienen Bart De Wever in dS van repliek: ze zien – ook in Wallonië – voldoende redenen om België niet ‘de zieke man van Europa' te noemen.
Vele lezers zullen ongetwijfeld begrip hebben voor de argumenten van de Franstaligen die in een uitgebreid artike aal bod komen (klik hier).
Juist lijkt mij dat indertijd de Franstalige bourgeoisie alle Belgische socio-economische hefbomen in handen had. Ze overheerste de Vlaamse bevolking evenveel als de Brusselse en Waalse bevolking. De Belgische Werkliedenpartij, de voorloper van de PS, die in 1885 opgericht werd, vocht tegen die allesoverheersende klasse voor de rechten van de Vlaamse en Waalse arbeiders. Zo was het de socialist Jules Destrée die in 1898 voor de Gelijkheidswet stemde, de wet voor de gelijkheid van de Nederlandse taal. (noot: na 68 jaar zou het tijd worden). Maar waarom Wallonië ondanks meer troeven in de voorbij eeuw vandaag niet op hetzelfde peil staat als Vlaanderen wordt niets geschreven. Waarom de socialisten uit mekaar gegaan zijn? Geen woord.
Het is een feit: in 10 jaar tijd is Wallonië veel veranderd. Wallonië is in volle groei en lijkt in niets meer op het Wallonië van toen. Dit jaar daalde de werkloosheid er voor de achtste maand op rij; is de uitvoer sinds 2002 met 50 procent gestegen; en ontwikkelen de kmo's zich steeds verder (+3,8% in 2010). Neen, Walen en Brusselaars hebben geen schrik om hun lot in handen te nemen. We hebben geen schrik om de verantwoordelijkheid te nemen voor nieuwe bevoegdheden. We hebben geen schrik voor nieuwe bevoegdheden, omdat we de bevoegdheden die we nu al hebben, goed beheren. De PS, Walen en Brusselaars, durven veranderen. Wij willen – nu! – werken aan een nieuw België. Een België dat moderner en efficiënter is, met drie autonome regio's die op voet van gelijkheid staan met elkaar. Wij zeggen dan ook ‘ja' tegen meer verantwoordelijkheid en een significante verhoging van de fiscale autonomie van de regio's, zonder dat dat tot moordende fiscale concurrentie leidt. Dat Wallonië met zijn Marshalplan nu reeds de concurrentie vervalst is hen en de Vlaamse media ontgaan.
Wij zeggen ook ‘ja' tegen een definitieve oplossing voor BHV, maar wij vragen een structurele herfinanciering van Brussel, gebaseerd op haar noden en op de rijkdom die de stad ten voordele van de andere regio's genereert. Hier verwijzen ze naar de transfers vanuit Brussel naar Wallonië en vergeten de input vanuit Vlaanderen.
Wij vragen ook dat de rechten van de Franstaligen in de gemeenten van de Rand (niet enkel de zes faciliteitengemeenten?) behouden blijven. De Franstaligen hebben al belangrijke stappen gezet (dewelke?). Dat is het paradoxale en dramatische van heel deze situatie: alle elementen om een zesde staatshervorming te realiseren, liggen op tafel. Het zou een van de belangrijkste staatshervormingen van ons land zijn. Nochtans vragen sommigen nog meer. Maar wie democratie zegt, zegt ook compromis. Kan de N-VA wel een compromis aanvaarden?
We vragen meer autonomie voor de regio's, maar ijveren ook voor genoeg middelen voor de federale staat, zodat die de sociale zekerheid, de pensioenen, de gezondheidszorg e.d. voor ALLE Belgen – Vlamingen, Brusselaars en Walen – kan blijven betalen. De federale staat mag niet verstikt worden, en mag niet ten prooi vallen aan speculanten.
We moeten dan ook eerlijk zijn tegen de bevolking, ook tegen de Vlamingen: het communautaire opbod en niet de PS, de Walen of Brusselaars, bedreigt vandaag de Belgische welvaart. Alleen de partijen die de moed hebben om dat opbod een halt toe te roepen, zullen ons land terug de weg van economische heropleving en welvaart voor allen doen inslaan.
Auteurs: RUDY DEMOTTE, PAUL MAGNETTE, JEAN-CLAUDE MARCOURT, CHARLES PICQUÉ

Het zespuntenplan van Vande Lanotte
DT pieter blomme
Vande Lanotte legde de Vlaamse partijen sp.a, Groen, CD&V en N-VA gisterennamiddag een zespuntenplan voor dat de basis moeten vormen van een nieuwe financieringswet. De tekst is een compromis op basis van de verzuchtingen van Franstaligen en Vlamingen.
Vande Lanotte formuleerde zijn zespuntenplan op basis van een nota van fiscaal expert Michel Maus (VUB), die de voorbije dagen raakpunten heeft gezocht tussen de verschillende voorstellen voor een nieuwe financieringswet. Maus kwam tot het besluit dat de uitwerking van een nieuwe financieringswet veel te lang zou aanslepen en dat het beter is op basis van het geleverde werk enkele principes op een rijtje te zetten. De bedoeling is dat de belastbare basis federaal blijft. De gewesten krijgen tariefautonomie, mits behoud van de progressiviteit. Wie veel verdient, betaalt dus meer belastingen. De gewesten krijgen ook de mogelijkheid belastingkortingen toe te kennen in de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn. De regio’s kunnen dat bijvoorbeeld doen voor energiebesparende investeringen. Voorts stelt de bemiddelaar voor de zogenaamde elasticiteitsbonus te verdelen tussen de federale overheid en de gewesten. De bonus waarover de federale overheid nu beschikt omdat de personenbelasting op korte termijn sneller toeneemt dan de economische groei wordt dus gedeeltelijk overgeheveld naar de gewesten. Maar dat gebeurt pas vanaf 2016. De bonus die federaal blijft, wordt gebruikt voor schuldafbouw.
En ook over de techniek om fiscale autonomie toe te kennen, stelt Vande Lanotte een compromis voor. Het gaat om een combinatie van de zogenaamde split rate (waar de Vlamingen voorstander van zijn) en van een belastingkrediet (een Franstalig voorstel). Het laatste principe luidt dat een groep van experts een en ander technisch zal uitwerken.
Als dat geen scheve dromedaris wordt dan weet ik het ook niet meer. De grendels lijken mij niet op hun plaats wanneer men echt wil responsabiliseren.

Binnenland

België zoals het is: de Staatsveiligheid
DT Lars BOVÉ
Sinds 1 september is een nieuwe wet van kracht die de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst een pak meer bevoegdheden geeft. Ze mogen bijvoorbeeld bankrekeningen inkijken, telefoongesprekken afluisteren, in computers binnenbreken en huizen doorzoeken.
De nieuwe wet creëert ook een nieuwe toezichtscommissie. De nieuwe commissie bestaat uit drie magistraten. Maar bijna drie maanden nadat de wet in werking is getreden, zijn die nog altijd niet benoemd. Over die benoeming liggen de PS en de MR al wekenlang overhoop.
‘Want we kunnen nu nog minder doen dan vroeger’, benadrukt Alain Winants, de baas van de Staatsveiligheid. ‘De nieuwe wet bepaalt dat we de toezichtscommissie ook nodig hebben voor simpele ‘observatieposten’, bijvoorbeeld iemand onopgemerkt filmen. Zelfs dat kunnen we dus niet meer doen. In de kamercommissie Justitie kregen de parlementsleden alleen maar bevestiging van het pijnlijke euvel. Je zou dan denken dat er snel een oplossing zou zijn gevonden voor zo'n beschamende vertoning. Meer neen, hoor. De minister liet zijn staatssecretaris Carl Devlies uitleggen dat er nog helemaal niets is opgelost.

Van vlaktaks en manke taks
Door Koen Schoors, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent.
Ierland wordt gered door het Europese reddingsfonds, maar heeft een vlaktaks van amper 12,5 procent. Lijkt dat niet een beetje op een longkankerpatiënt die rookt aan het infuus? In België is het toptarief 34 procent. Toch bijna driemaal zoveel, zucht de Belgische bedrijfswereld. Maar dit hoge tarief verbergt een andere Belgische werkelijkheid. Laten we kijken naar de periode 2001-2008, dan zit België in die periode altijd tussen 3 en 3,7 procent van het BBP. Het gewraakte Ierland laat voor diezelfde periode vergelijkbare of hogere inkomsten uit vennootschapsbelastingen noteren als percentage van het bbp, met uitzondering van 2008 toen de val was ingezet. Een interessante paradox. België hanteert hogere belastingvoeten dan Ierland, maar boekt geen hogere belastinginkomsten, wel integendeel. De notionele intrestaftrek speelt daarbij een belangrijke rol. Belastingen ontduiken door geld heen en weer te pompen moet illegaal worden. En misschien moeten we diegenen die later bedrijven adviseren hoe de wet te omzeilen, maar beter niet de pen van de wet in handen geven.

DT Fientje Moerman (Open VLD): Ik heb het over het onderzoeksbeleid. Als dat nog bestaat tenminste, want het is niet meer terug te vinden in de titulatuur van een minister van deze Vlaamse regering: alles verzuipt in het grote containerbegrip ‘innovatie’. En daar is Vlaanderen nog ambitieuzer: niet in 2020, maar al in 2014 zal de overheid 1 procent van het bruto binnenlands product besteden aan Onderzoek en Innovatie, staat in het Vlaams regeerakkoord 2009-2014. (…) Cru gesteld: als we zo voortdoen, valt er in 2020 niet veel meer te innoveren, want er zal niet voldoende fundamenteel onderzoek zijn om op voort te bouwen. Even erg is ook het niet uitbetalen van 5 procent van het geld dat het Vlaams Parlement voor 2010 al had goedgekeurd aan het FWO en een aantal onderzoekscentra. Een sinterklaasgeschenk van de bevoegde minister, mevrouw Ingrid Lieten (sp.a).
Nog erger is het feit dat dezelfde operatie ‘inhouding 5 procent’ ook de onderzoeksfondsen van de universiteiten treft; fondsen die al drie jaar op hetzelfde bedrag bleven en dus in reële termen gedaald zijn. Een cadeau van minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). De noodkreet over het nijpende professorentekort komt ook niet uit de lucht vallen, dat probleem wordt in het parlement al meer dan een jaar aangeklaagd. (…)Zelfs landen met grote tekorten en dito besparingen kiezen ervoor om evenveel of zelfs meer te gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O). In Frankrijk. In de VS (civiel onderzoek). In Noorwegen. In Duitsland. Toegegeven, niet in het Italië van Silvio Berlusconi.

Buitenland

Knack Karl van den Broeck: Wie de Amerikaanse diplomatieke telexen doorzoekt die door Wikileaks op het internet zijn gegooid, komt België of Vlaanderen maar weinig tegen. Toch loont het de moeite om eens ‘Flemish’ in te tikken in Cablesearch.org, een zoekmachine die door de vereniging van onderzoeksjournalisten speciaal werd ontworpen om de Wikileaks op te dweilen. Zo zult u stuiten op een merkwaardige neerslag van een gesprek dat de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, Craig R. Stapleton, op 24 oktober 2005 had met Michel ‘Rocards uitgangspunt is de ontstaansgeschiedenis van de Franse natiestaat. De geschiedenis van andere Europese natiestaten is die van taalkundige gemeenschappen die opkomen voor hun handelsbelangen. Frankrijk creëerde zichzelf door vijf culturen – de Bretonse, de Occitaanse, de Elzasiaanse, de Corsicaanse en de Vlaamse – te vernietigen. “We zijn de enige Europese natie die een militaire creatie is van een niet-homogene staat. Dat maakt Frankrijk vandaag zo moeilijk te besturen. Dit verklaart onze problemen met hervormingen, onze traagheid”, zei hij.’

Mop van de week

Het Automatisch antwoordapparaat van de
opa's en oma's van tegenwoordig:
Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar U kunt een bericht achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes:
- Bent je een van onze kinderen: toets 1.
- Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2.
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3.
- Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4.
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5.
- Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6.
- Als er voor aanstaande zondag een taart gebakken moet worden: toets 7.
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8.
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9.
- Als U een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw boodschap in na de pieptoon.
We bellen U terug zodra we tijd hebben...opa

A la pause déjeuner lors d'une réunion des grands pontes d'EDF, au moment de boire le champagne, un des directeurs dit :
" Savez-vous qu'à l'origine, la forme des coupes à champagne est la reproduction du galbe du sein de Mademoiselle de Maintenon ? "
Tout ce beau monde s'esbaudit devant tant d'érudition de la part de ce directeur, quand après un blanc, une des directrices demande :
" Et pour les flûtes ? "
Un ange passe dans l'assemblée, puis tout le monde éclate de rire en regardant la malheureuse rouge de honte.

Tot ziens,
Pjotr

08 december 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Elke Vlaming is jaarlijks voor 920 euro solidair met de Walen. (cijfer voor 2007)

Er gaan stemmen op om het toegelaten alcoholgehalte opnieuw naar 0.8 pro mille te brengen want er blijken meer ongevallen te gebeuren sinds de verlaging naar 0.5 pro mille.
Mogelijke verklaring : meer mannen laten hun vrouw rijden wanneer ze iets gedronken hebben. Opgelet, dit is alleen een mogelijke verklaring.

Vandenbroucke laat Vlaamsgezind masker vallen
DS: Woensdagavond nam Frank Vandenbroucke de trein naar Leuven. De SP.A-onderhandelaar werkte rustig zijn telefoons met journalisten af. Hij vertelde dat de N-VA zich ‘hooghartig gedroeg' en dat de SP.A ‘hen zou dwingen om akkoord te gaan' met het nieuwe voorstel van financieringswet dat bemiddelaar Johan Vande Lanotte had voorbereid. In een beweging bewierookte Vandenbroucke ook het door de PS en het CDH voorbereide maar door Vande Lanotte geïntegreerde voorstel om de toekomstige overheidsfinanciering van de federale en de regionale overheden te regelen. En hij besloot: ‘Elio Di Rupo zit nu op zijn blote knieën in de sneeuw. Zoveel toegevingen zijn voor hem eigenlijk een vernedering.'
In dezelfde coupé zat Jeroen Overmeer, de woordvoerder van Bart De Wever, per toeval rustig mee te luisteren. Simultaan sms'te hij alle uitspraken naar zijn voorzitter. Die werd met de minuut bozer. De N-VA-voorzitter zag het bewijs dat de socialisten hem in de hoek wilde duwen.
Communautair dossier

DT: Transfer van 5,7 miljard euro naar Wallonië
l Vives-denktank van KULeuven maakt nieuwe berekeningen van transfers in 2007
Het transferbedrag waarop de Leuvense economen uitkomen, ligt hoger dan de resultaten uit 2005 van de Leuvense econoom Koen Algoed, die in inmiddels kabinetschef is van de Vlaamse minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA). Op basis van eerder rekenwerk van de Vlaams administratie kwam Algoed uit op een transfer van 4,77 miljard euro van het noorden naar het zuiden van het land. Wallonië kon rekenenen op 4,22 miljard euro, Brussel kreeg 550 miljoen euro.
Ook de Nationale Bank van België ging aan het rekenen en kwam uit op een transfer van 5,8 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië, en een minitransfer van 200 miljoen euro van Brussel naar Wallonië.
Door bijvoorbeeld de ambtenarensalarissen mee in rekening te brengen, ‘via een reële’ verdeelsleutel aan de uitgavenzijde’, komt de nettotransfer in de federale begroting 200 miljoen euro hoger uit, meldt Vives. De grootste transfer die in de federale begroting ingebakken zit, is met name terug te vinden bij de salarissen van de ambtenaren. Wallonië wint daar 854 miljoen euro, terwijl Vlaanderen 807 miljoen en Brussel 47 miljoen verliezen.
De tweede grootste transfer is te vinden in de overheidspensioenen. Daar is sprake van een transfer van 287 miljoen euro van Vlaanderen naar Wallonië en van nog eens 22 miljoen van Brussel naar Wallonië. Alleen inzake overheidsinvesteringen is er een transfer van 60 miljoen euro van Wallonië en Brussel naar Vlaanderen.
Wat de werkloosheid betreft, is er sprake van een transfer van 1,29 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië (dat 1 miljard wint) en Brussel (dat 248 miljoen wint). In de geneeskundige verzorging is Vlaanderen voor ruim 1 miljard euro ‘solidair’ met Wallonië. In geen enkele tak van de sociale zekerheid is er al sprake van een transfer naar Vlaanderen, al zit dat er met de vergrijzingsgolf in Vlaanderen wel aan te komen.

DT: Bart De Wever in Cercle de la Wallonie : 'De Vlaamse werkgevers hebben ook Elio Di Rupo tot de orde geroepen. We moeten afronden, daarin hebben ze gelijk. Que ça passe ou ça casse. Daarmee ga ik akkoord'. Dat zei Bart De Wever deze middag in de Cercle de Wallonie. (…)'Als de zeven partijen niet kunnen afronden, dat men het zegt en dat de onderhandelingen niet worden verlengd als het geen zin heeft', aldus De Wever, die zelf denkt dat 'het momentum' voorbij is. Wat het alternatief dan is? Verkiezingen in ieder geval niet, zei De Wever. 'Ik wil geen verkiezingen. Als er partijen zijn die naar verkiezingen willen gaan, dan gaat men de economische druk verhogen, dan gaat men met de welvaart van de mensen spelen'.

Doorbraak: Karl Drabbe – Mediarepressie in de maak?
(…) Op p. 82 staat echter een schokkend citaat van Soma-directeur Rudi Van Doorslaer. Het Soma (Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij) is een meer dan respectabel en belangrijk onderzoekscentrum en archief m.b.t. de Tweede Wereldoorlog, het interbellum, de repressie … in België. Ik neem het citaat even over.
‘Van Doorslaer vertelt ook hoe zijn instelling in de aanloop naar de verkiezingen door verschillende Franstalige media werd benaderd, die het collaboratieverleden van de familie De Wever wilden uitspitten. “Maar wij zijn er natuurlijk niet om mee te werken aan een Operatie Beschadiging. Dat is niet waarom wij aan wetenschappelijk onderzoek doen.” Het is een opmerkelijk citaat. Niet alleen om wat er staat, maar ook omdat het niet is opgemerkt, niet opgepikt door de Vlaamse media.

Binnenland

Mia Doornaert’s fijne neus ontdekt een ranzig geurtje (dS 6/11) of de lichtheid van een werkloos frivool meisje dat twee vliegen in één klap probeert te vangen (de eerste vlieg is N-VA in een kwaad daglicht stellen en de tweede vlieg is de verdediging van de joodse vrienden):
Een Franse kennis stuurt me een filmpje van Youtube. Op de Vlaamse openbare omroep wordt in een quizprogramma hartelijk gelachen om een zinnetje waarin over 'Joden' en 'liquideren' wordt gesproken. Het gaat over de vorige uitzending van de Pappenheimers, met Jan Peumans. (…) Er wordt de vraag in gesteld over wie Voltaire ooit gezegd heeft dat ze 'het verderfelijkste volk waren dat ooit de aarde bevuild heeft', de Vlamingen, de Joden of de Turken. Antwoord van Peumans: 'de Turken'. Mis, zegt de quizmaster, het was 'de Joden'. Antwoord van de voorzitter van het Vlaams Parlement: 'Dat zou ik hier niet durven zeggen. De Joden zijn daar zeer gevoelig aan. (…) En neen, het is niet overdreven zoveel aandacht te besteden aan een stukje uit een amusementsprogramma. Jan Peumans is een politicus en bekleedt een functie die politiek gezag heet te hebben - ook al kan je als burger de indruk krijgen dat er in het Vlaams Parlement vooral aan bezigheidstherapie wordt gedaan. Dan mag je van een dergelijk personage enige politieke zindelijkheid verwachten. Maar zijn woorden getuigden integendeel van beangstigende vooroordelen.
Eén zaak staat vast, dergelijke op Youtube circulerende filmpjes zijn bepaald niet goed voor Vlaanderens imago, toch niet in verlichte (sic) kringen. En ze blijven het Vlaams-nationalisme een ranzig geurtje geven.
Wel wel wel, wat een fijngevoelige neushaartjes gingen daar aan het trillen! Ik denk, zou ze nu echt niets beter te doen hebben als persoonlijk raadgever van Leterme? Bij voorbeeld hem leren hoe hij in een interview niet drie keer hetzelfde moet zeggen. Na zijn overwinning op punten tegen Ivan De Vadder (in de grote De Vadder show) herhaalde hij maandagavond in Terzake driemaal hetzelfde refreintje over hoe goed de lopende zaken lopen. En Kathleentje verroerde van geen vin. Ze hebben daar bij de VRT hun lesje geleerd. En Mia Doornaert … mocht ze mijn laatste Anders gelezen zou ze vaststellen dat het ranzig geurtje vooral Belgisch riekt.

Deze week is in Cancún de klimaattop van start gegaan. In totaal wonen 108 Belgen de top bij. Onder hen vier ministers, een staatssecretaris, vijf parlementsleden, vijftien kabinetsleden, een veertigtal overheidsmedewerkers en een paar dozijn andere deskundigen.
Voor haar vertrek zei de Vlaamse minister dat ze er niet veel van verwachte, hooguit een paar veranderingen in de marge. Blijf dan verdomme thuis!

DM: Advocate Caroline Bergez, de vrouw van federaal minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V), is vorige week aangesteld als plaatsvervangend rechter bij het Gentse hof van beroep. Volgens Bergez klopt het helemaal niet dat ze de job aan haar echtgenoot te danken heeft. Ze benadrukt dat ze enkel is ingegaan op een vraag van de stafhouder. Aan de functie in kwestie gaat geen examen vooraf, de kandidaten krijgen een advies en worden op basis daarvan benoemd door de Hoge Raad voor de Justitie. Als er niet genoeg 'echte' rechters zijn, vallen de plaatsvervangers in.

Buitenland

Wikileaks
DT: Carne Ross, een klokkenluider in het onderzoek naar de Britse betrokkenheid bij de invasie van Irak:
Niemand - noch WikiLeaks, noch de Amerikaanse overheid - kan momenteel weten of die effecten goed of slecht zullen zijn. Waarschijnlijk beide. Er zullen onmiddellijke politieke gevolgen zijn, maar ook gevolgen die langer doorwerken, zeker voor de diplomatie zelf.
Vele van de gelekte diplomatieke berichten zijn bijzonder gevoelig en gênant en zullen dus zeer snel effecten hebben. Zo is het Amerikaanse diplomatieke mailverkeer dat de corruptie van de regering-Karzai in Afghanistan detailleert, heel schadelijk. Berichten van de Amerikaanse ambassade in Londen over het kruiperige pro-Amerikaanse enthousiasme van Britse politici verbazen niet, maar het is een andere zaak als je die slaafsheid zwart op wit ziet. Bovendien gelardeerd met uitspraken van individuele politici, van wie sommigen nu aan de macht zijn. (…)
Nog schadelijker zijn de buitengewone telegrammen uit het Midden-Oosten. Één president vraagt de Verenigde Staten zelfs vliegtuigen te sturen om doelwitten in zijn eigen land te bombarderen, waarbij hij lacherig verklaart dat hij tegenover zijn eigen parlement zal liegen over de aanvallen. En een inlichtingenchef van een ander bevriend Arabisch land smeedt plannetjes met een hooggeplaatste Amerikaanse bezoeker over hoe Hamas, Hezbollah en Iran klein te krijgen. Woorden als ‘beschadigend’ en ‘gênant’ vatten zelfs niet echt de impact van zulke onthullingen. En er zijn nog veel, heel veel gelekte berichten op komst. (…)
Als reactie op die buitengewone bres in de informatieveiligheid reppen overheden zich ongetwijfeld om hun data te beveiligen en ze meer dan ooit onder controle te houden. Maar het paard is nu eenmaal op hol geslagen. Als een overheid zo professioneel, technisch gesofistikeerd en goed beschermd als de Amerikaanse te maken kan krijgen met een bres van die omvang, is geen enkele overheid veilig. (…)
Als overheden het vertrouwen van de bevolking willen terugwinnen, dan is meer restrictie en minder informatie het verkeerde antwoord op de WikiLeaks-affaire. Parlementen en regeringen moeten integendeel immens meer transparantie en verantwoording leveren, en de bevolking zou dat ook moeten eisen.
Uit mijn werk als diplomaat - inbegrepen de zeer gevoelige kwesties als Irak en Afghanistan - weet ik dat er veel te veel geheim wordt gehouden. Geheimhouding bevordert noch het vertrouwen, noch het nemen van goede beslissingen. Wel integendeel. We staan op een kruispunt, en het is aan de bevolking, de politiek en de democratie om te beslissen welke weg we inslaan - dicht of open, transparant of geheim - om meer te worden vertrouwd of nog meer te worden gewantrouwd.

Mop van de week

The Australian Poetry Competition had come down to two finalists, a university graduate and an old aboriginal man. They were given a word, then allowed two minutes to think about it, then come up with a short poem that contained that word. The word they given was 'TIMBUKTU'
First to recite his poem was the university graduate. He stepped up to the microphone and said:
Slowly across the desert sand
Trekked a lonely caravan
Men on camels two by two
Destination - Timbuktu

The crowd went crazy! No way could the old aboriginal top that!
The old aboriginal calmly made his way to the microphone and recited:

Me and Tim a huntin' went
Met three whores in a pop-up tent
They were three, and we was two
So I bucked one, and Tim buk tu

Tot ziens,
Pjotr