17 december 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

De intriges van de ratingbureau’s zijn schandelijk
‘Als er niet snel een regering komt in België, kunnen we de kredietwaardigheid van het land binnen zes maanden verlagen.’ dixit Standard & Poor’s (S&P). Dergelijke tussenkomst is gewoon schandelijk. Lezer J.M. merkte op:
1. Het débâcle van de financiële crisis van een paar jaar geleden werd in grote mate toegeschreven aan de Amerikaanse ratingbureaus (S&P, Moody's, Fitch). Ze waren rechter en beklaagde, ze waren alleen uit op snel gewin ten koste van argeloze banken en andere financiële instellingen zoals pensioenfondsen en consoorten: kortom, ze werden afgeschilderd als ongeloofwaardige partijen. Onze politiekers verweten zelfs Dexia en KBC dat ze zelf de ratings van hun bedenkelijke financiële producten hadden moeten bepalen in plaats van te luisteren naar die Amerikaanse fumisten die hen met hun CDO's en andere hoogrentende rommelkredieten om de oren sloegen. Vandaag worden dezelfde onkundigen(?) door dezelfde politiekers gebruikt en misbruikt om ons onder druk te zetten om zo snel mogelijk een regering te vormen.
2. Bij mijn weten is het nog nooit gebeurd dat een ratingbureau een dergelijke waarschuwing (lees dreigement) de wereld instuurt (voorwaarde + timing). Wat en wie zit daarachter?
3. Bovendien is de timing perfect voor de onheilsprofeten van het Belgische establishment.
3. The point is niet dat we snel een regering moeten hebben maar dat in het Belgische huishouden snel orde op zaken moet worden gesteld. Dat je daarovoor een goede regering nodig hebt is nogal wiedes, maar eerder een gevolgtrekking dan een voorwaarde. Persoonlijk zie ik het niet zitten dat je met zeven partijen een slagkrachtige regering kan maken. Nieuwe verkiezingen kunnen een uitkomst bieden als zowel PS als NVA genoeg vooruitgang boeken om slechts met vier aan tafel te moeten zitten.
4. De werkelijke reden van het advies (?) van S&P is natuurlijk het rapport van het IMF: de stijgende vergrijzing van de bevolking met de daaruit voortvloeiende pensioenlasten, de automatische indexkoppeling, de werkloze 55-plussers, de overheidsschuld, het gebrekkig werkend financiëel instrument van onze vriend Reynders, het waterhoofd van de meeste administraties en van de politieke instellingen. Natuurlijk speelt ook in deze het gebrek aan moed mee van de ontslagnemende regering die heel wat meer zou kunnen doen om de financiële wereld te kalmeren.

Staatsveiligheid
In welk land kan een minister in het parlement ongestraft zeggen dat zijn belangrijkste inlichtingendienst op apegapen ligt en dat dat nog eventjes kan duren? Juist. België. (zie verder in rubriek Binnenland)

Van vlaktaks en manke taks
Laten we de Belgische manke taks vervangen door een vlakke taks met veel lagere tarieven, maar vooral met veel minder achterpoortjes en aftrekken en met een veel strengere afdwinging. Zo verlaag je wel de tarieven, maar je verhoogt ook de belastbare basis. En daardoor haalt de overheid per saldo evenveel binnen, maar zijn de lasten van de vennootschapsbelasting eerlijker verdeeld. De vrijbuiters en de cynische mastodonten betalen een groter en dus eerlijker deel en de kmo’s, nog altijd de steunpilaar voor innovatie en werkgelegenheid, een stuk minder. Dat stimuleert ondernemerschap, innovatie, werkgelegenheid en welvaart. En allicht trekken de lagere tarieven ook meer buitenlandse investeerders aan. (zie verder in rubriek Binnenland)

Communautair dossier

dS (15/12) Communautair opbod bedreigt welvaart
Vier PS-kopstukken, allen ministers, dienen Bart De Wever in dS van repliek: ze zien – ook in Wallonië – voldoende redenen om België niet ‘de zieke man van Europa' te noemen.
Vele lezers zullen ongetwijfeld begrip hebben voor de argumenten van de Franstaligen die in een uitgebreid artike aal bod komen (klik hier).
Juist lijkt mij dat indertijd de Franstalige bourgeoisie alle Belgische socio-economische hefbomen in handen had. Ze overheerste de Vlaamse bevolking evenveel als de Brusselse en Waalse bevolking. De Belgische Werkliedenpartij, de voorloper van de PS, die in 1885 opgericht werd, vocht tegen die allesoverheersende klasse voor de rechten van de Vlaamse en Waalse arbeiders. Zo was het de socialist Jules Destrée die in 1898 voor de Gelijkheidswet stemde, de wet voor de gelijkheid van de Nederlandse taal. (noot: na 68 jaar zou het tijd worden). Maar waarom Wallonië ondanks meer troeven in de voorbij eeuw vandaag niet op hetzelfde peil staat als Vlaanderen wordt niets geschreven. Waarom de socialisten uit mekaar gegaan zijn? Geen woord.
Het is een feit: in 10 jaar tijd is Wallonië veel veranderd. Wallonië is in volle groei en lijkt in niets meer op het Wallonië van toen. Dit jaar daalde de werkloosheid er voor de achtste maand op rij; is de uitvoer sinds 2002 met 50 procent gestegen; en ontwikkelen de kmo's zich steeds verder (+3,8% in 2010). Neen, Walen en Brusselaars hebben geen schrik om hun lot in handen te nemen. We hebben geen schrik om de verantwoordelijkheid te nemen voor nieuwe bevoegdheden. We hebben geen schrik voor nieuwe bevoegdheden, omdat we de bevoegdheden die we nu al hebben, goed beheren. De PS, Walen en Brusselaars, durven veranderen. Wij willen – nu! – werken aan een nieuw België. Een België dat moderner en efficiënter is, met drie autonome regio's die op voet van gelijkheid staan met elkaar. Wij zeggen dan ook ‘ja' tegen meer verantwoordelijkheid en een significante verhoging van de fiscale autonomie van de regio's, zonder dat dat tot moordende fiscale concurrentie leidt. Dat Wallonië met zijn Marshalplan nu reeds de concurrentie vervalst is hen en de Vlaamse media ontgaan.
Wij zeggen ook ‘ja' tegen een definitieve oplossing voor BHV, maar wij vragen een structurele herfinanciering van Brussel, gebaseerd op haar noden en op de rijkdom die de stad ten voordele van de andere regio's genereert. Hier verwijzen ze naar de transfers vanuit Brussel naar Wallonië en vergeten de input vanuit Vlaanderen.
Wij vragen ook dat de rechten van de Franstaligen in de gemeenten van de Rand (niet enkel de zes faciliteitengemeenten?) behouden blijven. De Franstaligen hebben al belangrijke stappen gezet (dewelke?). Dat is het paradoxale en dramatische van heel deze situatie: alle elementen om een zesde staatshervorming te realiseren, liggen op tafel. Het zou een van de belangrijkste staatshervormingen van ons land zijn. Nochtans vragen sommigen nog meer. Maar wie democratie zegt, zegt ook compromis. Kan de N-VA wel een compromis aanvaarden?
We vragen meer autonomie voor de regio's, maar ijveren ook voor genoeg middelen voor de federale staat, zodat die de sociale zekerheid, de pensioenen, de gezondheidszorg e.d. voor ALLE Belgen – Vlamingen, Brusselaars en Walen – kan blijven betalen. De federale staat mag niet verstikt worden, en mag niet ten prooi vallen aan speculanten.
We moeten dan ook eerlijk zijn tegen de bevolking, ook tegen de Vlamingen: het communautaire opbod en niet de PS, de Walen of Brusselaars, bedreigt vandaag de Belgische welvaart. Alleen de partijen die de moed hebben om dat opbod een halt toe te roepen, zullen ons land terug de weg van economische heropleving en welvaart voor allen doen inslaan.
Auteurs: RUDY DEMOTTE, PAUL MAGNETTE, JEAN-CLAUDE MARCOURT, CHARLES PICQUÉ

Het zespuntenplan van Vande Lanotte
DT pieter blomme
Vande Lanotte legde de Vlaamse partijen sp.a, Groen, CD&V en N-VA gisterennamiddag een zespuntenplan voor dat de basis moeten vormen van een nieuwe financieringswet. De tekst is een compromis op basis van de verzuchtingen van Franstaligen en Vlamingen.
Vande Lanotte formuleerde zijn zespuntenplan op basis van een nota van fiscaal expert Michel Maus (VUB), die de voorbije dagen raakpunten heeft gezocht tussen de verschillende voorstellen voor een nieuwe financieringswet. Maus kwam tot het besluit dat de uitwerking van een nieuwe financieringswet veel te lang zou aanslepen en dat het beter is op basis van het geleverde werk enkele principes op een rijtje te zetten. De bedoeling is dat de belastbare basis federaal blijft. De gewesten krijgen tariefautonomie, mits behoud van de progressiviteit. Wie veel verdient, betaalt dus meer belastingen. De gewesten krijgen ook de mogelijkheid belastingkortingen toe te kennen in de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn. De regio’s kunnen dat bijvoorbeeld doen voor energiebesparende investeringen. Voorts stelt de bemiddelaar voor de zogenaamde elasticiteitsbonus te verdelen tussen de federale overheid en de gewesten. De bonus waarover de federale overheid nu beschikt omdat de personenbelasting op korte termijn sneller toeneemt dan de economische groei wordt dus gedeeltelijk overgeheveld naar de gewesten. Maar dat gebeurt pas vanaf 2016. De bonus die federaal blijft, wordt gebruikt voor schuldafbouw.
En ook over de techniek om fiscale autonomie toe te kennen, stelt Vande Lanotte een compromis voor. Het gaat om een combinatie van de zogenaamde split rate (waar de Vlamingen voorstander van zijn) en van een belastingkrediet (een Franstalig voorstel). Het laatste principe luidt dat een groep van experts een en ander technisch zal uitwerken.
Als dat geen scheve dromedaris wordt dan weet ik het ook niet meer. De grendels lijken mij niet op hun plaats wanneer men echt wil responsabiliseren.

Binnenland

België zoals het is: de Staatsveiligheid
DT Lars BOVÉ
Sinds 1 september is een nieuwe wet van kracht die de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst een pak meer bevoegdheden geeft. Ze mogen bijvoorbeeld bankrekeningen inkijken, telefoongesprekken afluisteren, in computers binnenbreken en huizen doorzoeken.
De nieuwe wet creëert ook een nieuwe toezichtscommissie. De nieuwe commissie bestaat uit drie magistraten. Maar bijna drie maanden nadat de wet in werking is getreden, zijn die nog altijd niet benoemd. Over die benoeming liggen de PS en de MR al wekenlang overhoop.
‘Want we kunnen nu nog minder doen dan vroeger’, benadrukt Alain Winants, de baas van de Staatsveiligheid. ‘De nieuwe wet bepaalt dat we de toezichtscommissie ook nodig hebben voor simpele ‘observatieposten’, bijvoorbeeld iemand onopgemerkt filmen. Zelfs dat kunnen we dus niet meer doen. In de kamercommissie Justitie kregen de parlementsleden alleen maar bevestiging van het pijnlijke euvel. Je zou dan denken dat er snel een oplossing zou zijn gevonden voor zo'n beschamende vertoning. Meer neen, hoor. De minister liet zijn staatssecretaris Carl Devlies uitleggen dat er nog helemaal niets is opgelost.

Van vlaktaks en manke taks
Door Koen Schoors, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent.
Ierland wordt gered door het Europese reddingsfonds, maar heeft een vlaktaks van amper 12,5 procent. Lijkt dat niet een beetje op een longkankerpatiënt die rookt aan het infuus? In België is het toptarief 34 procent. Toch bijna driemaal zoveel, zucht de Belgische bedrijfswereld. Maar dit hoge tarief verbergt een andere Belgische werkelijkheid. Laten we kijken naar de periode 2001-2008, dan zit België in die periode altijd tussen 3 en 3,7 procent van het BBP. Het gewraakte Ierland laat voor diezelfde periode vergelijkbare of hogere inkomsten uit vennootschapsbelastingen noteren als percentage van het bbp, met uitzondering van 2008 toen de val was ingezet. Een interessante paradox. België hanteert hogere belastingvoeten dan Ierland, maar boekt geen hogere belastinginkomsten, wel integendeel. De notionele intrestaftrek speelt daarbij een belangrijke rol. Belastingen ontduiken door geld heen en weer te pompen moet illegaal worden. En misschien moeten we diegenen die later bedrijven adviseren hoe de wet te omzeilen, maar beter niet de pen van de wet in handen geven.

DT Fientje Moerman (Open VLD): Ik heb het over het onderzoeksbeleid. Als dat nog bestaat tenminste, want het is niet meer terug te vinden in de titulatuur van een minister van deze Vlaamse regering: alles verzuipt in het grote containerbegrip ‘innovatie’. En daar is Vlaanderen nog ambitieuzer: niet in 2020, maar al in 2014 zal de overheid 1 procent van het bruto binnenlands product besteden aan Onderzoek en Innovatie, staat in het Vlaams regeerakkoord 2009-2014. (…) Cru gesteld: als we zo voortdoen, valt er in 2020 niet veel meer te innoveren, want er zal niet voldoende fundamenteel onderzoek zijn om op voort te bouwen. Even erg is ook het niet uitbetalen van 5 procent van het geld dat het Vlaams Parlement voor 2010 al had goedgekeurd aan het FWO en een aantal onderzoekscentra. Een sinterklaasgeschenk van de bevoegde minister, mevrouw Ingrid Lieten (sp.a).
Nog erger is het feit dat dezelfde operatie ‘inhouding 5 procent’ ook de onderzoeksfondsen van de universiteiten treft; fondsen die al drie jaar op hetzelfde bedrag bleven en dus in reële termen gedaald zijn. Een cadeau van minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). De noodkreet over het nijpende professorentekort komt ook niet uit de lucht vallen, dat probleem wordt in het parlement al meer dan een jaar aangeklaagd. (…)Zelfs landen met grote tekorten en dito besparingen kiezen ervoor om evenveel of zelfs meer te gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O). In Frankrijk. In de VS (civiel onderzoek). In Noorwegen. In Duitsland. Toegegeven, niet in het Italië van Silvio Berlusconi.

Buitenland

Knack Karl van den Broeck: Wie de Amerikaanse diplomatieke telexen doorzoekt die door Wikileaks op het internet zijn gegooid, komt België of Vlaanderen maar weinig tegen. Toch loont het de moeite om eens ‘Flemish’ in te tikken in Cablesearch.org, een zoekmachine die door de vereniging van onderzoeksjournalisten speciaal werd ontworpen om de Wikileaks op te dweilen. Zo zult u stuiten op een merkwaardige neerslag van een gesprek dat de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, Craig R. Stapleton, op 24 oktober 2005 had met Michel ‘Rocards uitgangspunt is de ontstaansgeschiedenis van de Franse natiestaat. De geschiedenis van andere Europese natiestaten is die van taalkundige gemeenschappen die opkomen voor hun handelsbelangen. Frankrijk creëerde zichzelf door vijf culturen – de Bretonse, de Occitaanse, de Elzasiaanse, de Corsicaanse en de Vlaamse – te vernietigen. “We zijn de enige Europese natie die een militaire creatie is van een niet-homogene staat. Dat maakt Frankrijk vandaag zo moeilijk te besturen. Dit verklaart onze problemen met hervormingen, onze traagheid”, zei hij.’

Mop van de week

Het Automatisch antwoordapparaat van de
opa's en oma's van tegenwoordig:
Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar U kunt een bericht achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes:
- Bent je een van onze kinderen: toets 1.
- Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2.
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3.
- Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4.
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5.
- Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6.
- Als er voor aanstaande zondag een taart gebakken moet worden: toets 7.
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8.
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9.
- Als U een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw boodschap in na de pieptoon.
We bellen U terug zodra we tijd hebben...opa

A la pause déjeuner lors d'une réunion des grands pontes d'EDF, au moment de boire le champagne, un des directeurs dit :
" Savez-vous qu'à l'origine, la forme des coupes à champagne est la reproduction du galbe du sein de Mademoiselle de Maintenon ? "
Tout ce beau monde s'esbaudit devant tant d'érudition de la part de ce directeur, quand après un blanc, une des directrices demande :
" Et pour les flûtes ? "
Un ange passe dans l'assemblée, puis tout le monde éclate de rire en regardant la malheureuse rouge de honte.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: