28 augustus 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Hoge Raad van Justitie
"De HRJ is verwonderd dat vrijwel dagelijks uittreksels uit een strafdossier, tuchtdossier of benoemingsdossier over magistraten worden uitgebracht", klinkt het. "Alleenstaande gebeurtenissen, hoe ernstig eventueel ook, rechtvaardigen dan ook niet dat het gehele gerecht met de vinger wordt nagewezen !", luidt het. Het uitroepteken is niet van ons, maar van de Justitieverdedigers : zij zijn écht verbolgen. Als het clowns in een circus waren, zouden ze een emmer water in het publiek gooien, zo boos zijn ze.
"Onze rechtstaat eert fundamentele rechtsbeginselen, zoals het beroepsgeheim, het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld. Alle actoren van justitie en politie moeten die regels dringend opfrissen. Die regels gelden voor alle dossiers, ongeacht of die nu handelen over magistraten of over andere burgers, en wie ze met de voeten treedt, moet worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd."
44 leden, netjes opgedeeld in 22 NL en 22 F, de helft magistraten en de overigen ambtenaren en advocaten. Iedereen heeft vanzelfsprekend een politiek etiket, anders functioneert het niet.Leden van de HRJ, zie http://www.just.fgov.be/nl_htm/informatie/htm_justitie_atotz/ojn-i05.htm

Anders gedacht: Toch raar dat de politie naar de minister en de media moet lopen om een onderzoek gedaan te krijgen. We weten ondertussen dat bankiers en andere ‘instituten’ die zichzelf mogen controleren en géén pottenkijkers willen, het niet zo bijster goed doen. Waarom zou een instelling als Justitie, die sinds haar ontstaan in 1830 de modernisering aan zich heeft laten voorbijgaan en zich nog steeds wentelt in een superieur kastegevoel wel betrouwbaarder zijn? De reactie lijkt erg op die van –wie herinnert zich nog dame Lieckens - een verschrikte troep ‘outlaws’, die verontwaardigd reageert als de buitenwereld publiekelijk durft verklaringen te eisen. Tja, voor iemand die lang stilstaat is het een trauma: waar gaat die mooie wereld naartoe?
Hopelijk volharden de media en laten ze niet los tot de onderste steen is omgedraaid. Het wordt in elk geval moeilijk voor Justitie om hier uit te raken in schoonheid.

DT: De federale minister van Buitenlandse Zaken, Yves Leterme (CD&V), eist van de Nederlandse regering dat ze het gehele Scheldeverdrag uitvoert, inclusief de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Dat liet hij liet gisteren Doorschemeren na een onderhoud in Den Haag met zijn Nederlandse ambtgenoot Maxime Verhagen.

De (Belgische) Vlaamse militaire ploeg valschermspringen heeft zaterdag op het 34e militair wereldkampioenschap formatiespringen in vrije val goud behaald, voor Zwitserland en Spanje. De vier militairen slaagden er in het Slovaakse Lucenec in een algemeen gemiddelde van 33 figuren te behalen, goed voor een nieuw militair wereldrecord. Ook het vorige van 32 figuren stond op hun naam.

Communautair dossier

Commotie alom: Frans Crols gewezen hoofdredacteur Trends durft het aan om luid te roepen dat Vlaanderen Brussel moet loslaten. De media brengen het volgende:
Knack laat een voor- (Crols) en een tegenstander aan het woord. De Standaard daarentegen geeft E. Vermeersch de gelegenheid om te reageren met de boodschap ‘alleen als het niet anders kan’ en redactie-lid Reynebeau mag het dan weer “een duidelijke maar simplistische boodschap vinden”.
Ziedaar het verschil tussen een evenwichtige benadering in Knack en de ‘anti’ reactie van DS.
Beste lezers, jullie zullen hierover wel een eigen mening hebben. Ter overweging: wie het plaatje vanuit een economische invalshoek bekijkt (en voor de gewezen hoofdredacteur van Trends is dat normaal), dan heeft hij wel een paar goede argumenten. Professor Koen Algoed (toen VIVES) publiceerde al een studie die aangeeft dat geen enkel politicus blijkbaar een kostenbaten analyse voor Brussel wil maken. Bij voorbeeld door niet alleen in rekening te brengen wat al die Vlamingen en Walen die in Brussel werken kosten, maar ook wat ze opbrengen. De dag dat we een goede kostenbaten analyse hebben en weten wat Brussel werkelijk voorstelt zou de stelling van Crols wellicht meer gewicht in de schaal leggen
. Was dat niet de sterkte van het "Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen?" Cijfers als onwelkome waarheid!

Waarover DS alleen maar een “Belga” bericht publiceerde, namelijk dat het Ijzerbedevaartcomité uitgaat van de stelling dat enkel de Vlaamse regering een legitieme regering is en voorstelt om de federale verkiezingen af te schaffen, verdient iets meer aandacht. Wellicht na het WE zal er een en ander daarover geschreven worden. Interessant is alvast dat we met deze oplossing BHV niet meer moeten splitsen (behalve voor de Europese parlementsverkiezingen). Er zijn zo op het eerste zicht nog andere voordelen:
- Één verkiezing minder en meteen is het probleem van de niet samenvallende verkiezingen opgelost;
- Altijd dezelfde meerderheden zowel op (con)federaal als op gewestelijk niveau;
- De samenstelling van de federale kamer (één volstaat ruimschoots) kan op basis van hernieuwde democratischer spelregels;
- Minder parlementsleden want enkel verkozenen van gewestparlement (of per gemeenschapsparlement) zetelen in de (con)federale kamer;
- Minder ministers = minder overlapping en minder conflictstof.
Zou Herman Van Rompuy daar niet bijzonder blij mee zijn?

Binnenland


DT: J van den Bergh: Ondanks de omvangrijke theoretische en empirische kritiek op het
bruto binnenlands product (bbp) als maatstaf van maatschappelijke welvaart en vooruitgang is het gebruik ervan in de loop der tijd niet veranderd. Politici en macro-economen worden
nog altijd nerveus als het bbp niet of weinig groeit. Ten onrechte. De groei van het bbp heeft een grote invloed op beslissingen van burgers, bedrijven en overheden, terwijl bbp verre van een perfecte maat van maatschappelijke welvaart is. Daarom moet het gebruik van het bbp worden opgevat als een serieuze vorm van informatiefalen. … Het is bekend dat het bbp nooit is ontwikkeld met het doel welvaart te meten. Bij gebrek aan beter is het die rol gaan spelen. … vooral macro-economen terughoudend reageren, en bijna instinctief en dogmatisch steun betuigen aan het bbp. Mijn indruk is dat bbp-informatie zo centraal staat in hun opleiding en werk dat het emotioneel lastig is om er kritisch voor te zijn en afstand van te nemen. Alsof ze daarmee de relevantie van hun eigen studies en publicaties of zelfs het bredere onderzoeks-veld in twijfel zouden trekken. … Mijn advies: probeer de slechte gewoonte af te leren, en bestrijd een informatiefalen dat zijn weerga niet kent.

LLB (26/08) Anne Demelenne (FGTB) : En tout cas, pour nous, il n’est pas question qu’il y ait de l’austérité. (= geen bezuinigingspolitiek).
Doit-on s'attendre à des actions syndicales à la rentrée ? Absolument, nous avons prévu, en front commun, un rassemblement de militants, début octobre. Pour qu’il n’y ait pas d’intention d’austérité. Ce serait la pire des choses.
Reactie van een lezers : Madame aime à comparer la Belgique si malheureuse avec cette France si juste. Eh bien, comparons! En Wallonie, 40% de la population active travaille pour l'état, et en Flandre 28%. Comparons: en France il s'agit de 12%. En France, l'allocation de chômage est limitée dans le temps. Pas question de 'tirer' pendant toute sa vie. En Belgique...passons. Donc, tout cela est la faute des riches, qui paient déjà 40% des impôts sur les revenus. Il faut taxer plus! Et prévenir que ces gens ne s'enfuient à l'étranger. Mais qu'on ne touche pas aux fonctionnaires, surtout pas à ceux qui ont été nommés dans la maison du peuple. Il faut à tout prix sauver la bureaucratie, comme elle est tellement syndiquée. Il faut maintenir le status quo à tout prix. Et non, ça s'appelle pas conservateur, on dit: progressiste.

Buitenland


E knack Hubert van Humbeeck: Khadafi is nog altijd dezelfde dictator, die hij tevoren was.
Dat Megrahi in Tripoli als een held werd ontvangen, stond niet in het scenario. Barack Obama is woest en de Britse premier Gordon Brown schuift de schuld door naar de Schotten. In tegenstelling tot eerdere, stellige ontkenningen zou Tripoli toch diplomatieke druk hebben uitgeoefend. Libische bronnen fluisteren dat er in ruil voor de zieke Megrahi ook nu met dure contracten is geschoven. Zo blijkt opnieuw dat begrippen zoals vrijheid en democratie minder zwaar wegen als er olie en gas tegenover staan. Brown moet maar denken dat wie bij de kat slaapt door haar vlooien wordt gebeten.


Mop van de week

Een macho fotootje … sorry dames. De volgende is voor jullie!
wasinstructies


Tot ziens,
Pjotr

23 augustus 2009

Nieuwsbrief

Voor de lezers die de nieuwsbrief via deze blog lezen: u kan via mail een gratis privé exemplaar + bijlagen krijgen . Stuur een mail met uw identiteit en woonplaats naar andernsnieuws@gmail.com

Voor U Anders gelezen/geschreven

Het verschil tussen populair en populistisch: Een idee die u aanstaat is populair.

Knack, Meulenaere: "Als iemand Bart Somers zou opmerken: gelieve Child Focus te verwittigen."

Het debat in DS over de economische diplomatie gaat verder maar dan op het internet. Nadat drie voorstanders van de herfederalisering hun ei kwijt konden in de papieren krant tegenover éénenkele om deze te verdedigen en mijn bijdrage weliswaar goed werd gebracht maar toch een deel van de boodschap achterwege bleef, wordt het artikel “Een Vlaamse brand: waar voor je geld” van Dirk Rochtus, gewezen adjunct-kabinetschef Vlaams Buitenlands Beleid, verwezen naar de e pagina’s (18/08). Dat lijkt mij geen evenwichtige gebrachte discussie. Meer hierover later. (Het volledig artikel in bijlage aan de e nieuwsbrief)

In een lezersbrief (DS 17/08) steunt Laurent Van Depoele de opinie van Rudy Aernoudt en verwijst naar De Brakke Grond, het Vlaams Huis in A’dam dat gesloten was op 11 juli, de Vlaamse feestdag. Dit leek een terechte opmerking, tot de directrice een eenvoudige uitleg gaf waarom op 11 juli het Huis gesloten was: Er werd een feest gegeven in Den Haag ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. De Standaard had haar beter even gebeld vooraleer deze kritiek te publiceren.

Nederland onze bovenbeste buur
Guy Tegenbos schrijft in DS: Maar in de Scheldeverdragen is er niets duister. Ze zijn helder als water. Het heeft ook tien jaar geduurd eer een afgewogen pakket van voor- en nadelen voor beiden gevonden was. Voer dit dan ook uit. Breng het goed nabuurschap niet in het gedrang.

Communautair dossier

Bij de “Rentrée politique publiceer de e-LLB een stand van zaken over
Communautaire : le feu menace (Allo, Herman)
Het is goed om weten hoe men aan Franstalige kant de zaak bekijkt. Het volledig artikel in bijlage aan de e nieuwsbrief.

Binnenland

Niet de Belgische (economische) diplomatie ligt op apegapen, België als rechtsstaat zit in een existentiële crisis!
Naast de talrijke commentaren in de media toch nog één bedenking (DM 19/8):
De vraag rijst onvermijdelijk hoe een magistraat met zoveel rammelende blikjes aan de kar nog bevorderd kan zijn. De Hoge Raad voor Justitie, bevoegd voor de voordracht van magistraten, werpt de handen in de lucht. Hij baseert zich op adviezen van het hoofd van de balie en van het gerechtelijk korps. Die adviezen zijn niet noodzakelijk altijd even objectief. Een advocaat moet wel gek zijn om een rechter negatief te beoordelen en zelfs een korpsoverste kan een goede reden hebben om een slecht functionerend rechter goede punten te geven... zodat die zo snel mogelijk weggepromoveerd wordt. En zelfs bij een negatief advies, zoals in het geval-De Tandt, heeft de Raad vaak onvoldoende elementen om haar oordeel op te baseren.

Wat u ten overvloede kon lezen in de kranten volstaat ruimschoots voor enkele belangrijke conclusies:
Dit is de Belgische ziekte waaraan alle Machten lijden. Macht gemonopoliseerd door institutionele instellingen die zich boven de wet weten en zo een oncontroleerbare macht verwierven. Dat er dan rotte appels liggen in de mand is niet alleen begrijpelijk, het is structureel zelfs onvermijdelijk.

Wie voldoende hoog in dit ‘Belgisch establishment’ zit heeft niet enkel macht in zijn domein maar ‘over de grenzen van de Machten heen’. Er is geen duidelijke scheiding der Machten meer! De politieke macht om rechters te benoemen of niet. De macht om wetten uit te vaardigen (of net niet) die een bepaalde kaste (drukkingsgroepen, …) moet beschermen. Rechtszaken laten aanslepen of niet, seponeren, of zoals nu ook blijkt, vonnissen vellen op maat van opdrachtgevers zowel binnen als buiten Justitie.

De huidige crisis is niet enkel erg omdat er nu onfrisse zaken aan het licht komen. Het is vooral erg omdat er blijkbaar niemand is die we nog kunnen vertrouwen. Wie alleen de politici de zwarte piet toeschuift is fout: dit gaat vooral over duistere figuren, de super rijken, de wazige entourage van het Hof dat veel functies zonder duidelijke verantwoordelijkheid heeft uit te delen, verstarde topambtenaren geboetseerd door de particratie, partijbonzen en drukkinggroepen waarvan het blikveld vernauwd is tot een corporatistische invalshoek maar wel vanuit de coulissen de touwtjes in handen houden.

Gelukkig laten in dit dossier de media het (voorlopig) niet afweten en bewijzen sommige onderzoeksjournalisten hoezeer hun bijdrage noodzakelijk is om te voorkomen dat alles blijft bij het oude. Want het ergste zou zijn als ook dat passeert zonder consequenties en dan bedoel ik niet persoonlijke maar structurele.

Ik heb mijn buik vol van DIT België. Het moet dringend de plaats ruimen voor een ANDER België, met beleidsmensen die hun inwoners recht in de ogen kunnen kijken.

Een establishment dat niet alleen vooraanstaand is, maar vooral hoogstaand!

Buitenland

DM Is Stalin terug?
"Men moet niet besluiteloos zijn als het om terroristen gaat", zei de president na een vergadering met het hoofd van de Russische inlichtingendienst, Alexander Bortnikov. "Je moet ze zonder enige emotie liquideren, anders zal je geen succes hebben."

Gevangenissen: Tekort in België en overcapaciteit in Nederland
LLB meldt: C’est donc en douce, juste avant les vacances, que le ministre de la Justice Stefan De Clerck (CD&V) a été prié par ses collègues de revoir son projet de faire incarcérer un minimum de 500 prisonniers belges aux Pays-Bas, à la prison de Tilburg proche de la frontière.
L’Inspection des Finances se demande par ailleurs si la Belgique a vraiment bien étudié la possibilité de louer deux "bateaux-prisons" qui ont l’avantage de pouvoir être installés en Belgique - à Anvers ou à Liège - et de mobiliser du personnel belge.

Mop van de week

Fred en Mary zijn net getrouwd, maar kunnen geen huwelijksreis veroorloven, dus gaan ze na de trouwerij naar het huis van Fred's moeder en vader voor hun eerste nacht samen.
De volgende ochtend, staat Johnny, Fred's kleine broertje, op en eet zijn ontbijt.
Als hij naar school gaat vraagt hij zijn moeder of Fred en Mary al op zijn gestaan.Ze antwoord: 'Nee'.
Johnny vraagt: 'Wil je weten wat ik denk?'
Zijn moeder antwoordt: 'Ik wil niet horen wat jij denkt! Ga maar gewoon naar school.'
Als Johnny thuis komt tussen de middag vraagt hij aan moeder: 'Zijn Fred en Mary al op?'Ze antwoordt: 'Nee.'
Johnny zegt: 'Weet je wat ik denk?'
En zijn moeder zegt: 'Het maakt niet uit wat jij denkt! Eet je boterham en ga weer naar school'
Na school komt Johnny thuis en vraagt weer: 'Zijn Fred en Mary al op?'
Ze antwoordt 'Nee.'
Hij vraagt: 'Weet je wat ik denk?'
En zijn moeder zegt: 'Ok, vertel me dan maar wat jij denkt'
Hij zegt: 'Vannacht kwam Fred in mijn kamer de vaseline halen en ik denk dat ik hem mijn secondenlijm heb gegeven'

Tot ziens,
Pjotr

13 augustus 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Terwijl er in de gevangenis duizenden mensen wachten op hun eventuele veroordeling, lopen veroordeelden zo maar naar buiten. Een miserie is dat. Knack pakt uit met nogal sprekende cijfers: bijna de helft van de gevangenispopulatie zijn buitenlanders. En nu ze ook de weggelopen gasten terug oppakken zal daar in de nabije toekomst niet veel verandering in komen.

Anders gedacht: Zou er ook voor onze gevangenissen een ‘aanzuigeffect’ zijn?
'In verhouding ontsnappen er erg veel gevangenen uit de Belgische gevangenissen,' zegt SP.A-justitiespecialist Renaat Landuyt. 'We doen het zo'n acht keer slechter dan, bijvoorbeeld, Nederland. Het Europa van de misdaad bestaat. Reken maar dat het in het Europese criminele milieu al ruim bekend is dat je in België het gemakkelijkst kunt ontsnappen. We krijgen niet toevallig drie helikopters op bezoek in twee jaar tijd.'

Op mijn vraag aan de voorzitter van het Vlaams parlement Jan Peumans, of de eed niet moest rekening houden met de Vlaamse eigen juridische regelgeving, kreeg ik van zijn juridische diensten een omstandig antwoord. In essentie komt het antwoord hierop neer dat volgens het Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof) en uitspraken van de Raad van State in 1982 en 1989 de eedformulering ‘het gehele rechtsbestel op een synthetische en symbolische manier gekarakteriseerd wordt en dus ‘dat de eed wegens zijn aard geen volledigheid behoeft’. Waarvan akte.

Knack B Barnard: Allerlei mensen eisen mijn hoofd sinds ik in een krant geschreven heb dat Inch'Allah? van Filip Dewinter getuigt van een redelijk inzicht in onze multiculturele vrolijkheid. Bidt allen voor mij, zo zei ik - maar de strekking van Dewinters boek wijkt niet noemenswaardig af van de strekking van stukken en manifesten die Salman Rushdie, Bernard-Henri Lévy en Ian McEwan hebben gepubliceerd en ondertekend, om nog maar te zwijgen van de waarschuwende woorden van intellectuelen die de moslimwereld zijn ontvlucht - en die we maar liever in de steek laten omdat hun boodschap ons veel te zenuwachtig maakt. Die strekking luidt dat de islam als politieke ideologie een grote zwarte steen van mannelijke agressie, inktzwart obscurantisme en diepe achterlijkheid is, gericht tegen alles wat ons dierbaar is of zou moeten zijn.
Intellectuelen hebben in navolging van Hegel vaak een hekel aan feiten, maar de waarheid (die vervelende bijkomstigheid van hun bibliotheek) luidt dat er in de hele wereld geen enkel land met een islamitische meerderheid bestaat waar de minderheden de facto gelijke rechten hebben - gewoonlijk worden ze daarentegen gepest, gediscrimineerd of zelfs vermoord.

Onze Noorderburen ontgoochelen.
Wanneer zullen de Vlamingen nu eens leren dat in business goedgelovigheid en goed nabuurschap niet beloond worden. Tijd om de balans op te maken en vast te stellen of Nederland wel zo'n bovenbeste buur is. Ongetwijfeld zijn er Nederlanders beschaamd, maar ik vrees dat de meerderheid met een gerust gemoed de HST neemt dwars door België en de zware overbelaste camions die onze snelwegenwegen kapot maken (vooral richting Parijs) zullen zich daar al evenmin iets van aantrekken. Nu roept de Vlaamse minister-president de Nederlandse ambassadeur op het matje (amaai, zo te zien op TV zat die er tégen haar goesting bij) maar gaat Nederland het gesloten akkoord daarmee uitvoeren of niet? Geen Zeeuwse mosselen meer in Antwerpen, tja daar zouden wel enkele Zeeuwen van wakkeer liggen, maar boven de Moerdijk? We kunnen nog wel wat andere pesterijen bedenken die zouden pijn doen, maar of dat volwassen reacties zijn? Alleen wil ik de Nederlanders waarschuwen: pas op als de dokwerkers op straat komen …

In bijlage (enkel voor de e-abonnenten):
Het hof feliciteert in de twee talen de vrouwelijke volleybalploeg – 18 jarigen (2blz), waarin er welgeteld één Feanstalige speelster is. Ze zullen het nooit leren! Mijn gedacht: zouden ze slagen in de inburgeringstest? Whoever you are, shame on you.
Waarom de (economische) diplomatie faalt. DS publiceerde mijn (ingekorte) bijdrage op 11 aug. Wie het volledig en nadien nog aangevulde artikel wil lezen kan dat op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/ . Zo kun je zelf vaststellen in welke mate men de boodschap kan manipuleren.

Communautair dossier

Hoera, er is een oplossing op komst voor onze communautaire problemen. Zo laten Herman Van Rompuy, Steven Van Acker, Guy Van Hengel en enkele Franstalige ministers ons weten. Over BHV is een onderhandelde oplossing een stuk moeilijker volgens Van Rompuy, maar niet voor Van Hengel die het wel ziet zitten, net zoals onverbeterlijke Armand De Decker. Onderhandelen over BHV? Dat deed sommigen zoals Willy De Waele in zijn pen kruipen. Geen sprake van geven en nemen; de grondwet toepassen.
Ondertussen ijvert op de achtergrond de PAVIA groep rustig verder voor een federale kieskring en zijn de B plus adepten via hun activisten Sinardet en Co altijd paraat om hun mening ten beste te geven. Zo raakt alvast de Vlaamse publieke opinie steeds meer gesplitst!

Bij nader toezien blijkt echter dat er niet veel schot zit in de zaak. Aan Franstalige kant is er nog geen spat veranderd en aan Vlaamse kant is de enige evolutie het akkoord om niet te communiceren vooraleer er een overeenkomst is. Dat de compromissen uit het verleden niet zeer gnstig waren voor de Vlamingen maakt velen wantrouwig. Nochtans is vertrouwen het belangrijkste om een crisis, weze het economisch of politiek – te kunnen overwinnen. De schrik dat men alle ‘truuken van de foor’ zal toepassen om Vlaanderen opnieuw een ‘politiek’ compromis zonder maatschappelijk draagvlak aan te smeren is groot. Alert blijven is de boodschap.

Binnenland

DS GT Omdat besparen zo belangrijk is (volgens Herman Van Rompuy): - De oppositie schiet met scherp. Dat De Padt - bij de reshuffle van de federale regering gedegradeerd van minister tot regeringscommissaris - opnieuw schepen en OCMW-voorzitter wordt in Geraardsbergen (DS 31juli), is voor de SP.A een volledig fout signaal. 'Als je één van die mandaten - lokaal of als regeringscommissaris - ernstig neemt, kan je ze niet combineren. Maar ik heb de indruk dat het niet de bedoeling is dat Guido De Padt iets ernstigs doet in deze regering', zegt SP.A-fractieleider Bruno Tobback. 'Ik vraag me nog altijd af waarvan die man nu precies regeringscommissaris is. Dat is een door de regering betaalde troostprijs.'

LS : "Van Rompuy prévoit dix ans de galère"
Entre la crise financière et l’effet du vieillissement de la population, le Premier ose la vérité. Mais se veut rassurant. Dans un entretien exclusif accordé au Soir, le Premier ministre Herman Van Rompuy n’y va pas par quatre chemins : la prochaine législature et une très grande partie de celle d’après seront, hélas, marquées par l’effort budgétaire.
« Une très grande partie de notre déficit conjoncturel va se transformer en déficit structurel, entre autres, en raison du vieillissement de la population », annonce-t-il.
Faut-il s’en inquiéter ? Pour le Premier ministre, tout cela est surmontable. « Pour vous donner une idée, en 1981, on avait un déficit de 15 %. Aujourd’hui, on en a moins que la moitié », précise-t-il. « Tout cela pour dire qu’on connaît ce genre de problèmes, qu’on les a surmontés. Je suis totalement convaincu qu’on peut aussi franchir l’obstacle qui est devant nous. D’ailleurs, on n’a pas le choix. » Mais ce sera très long, prévient-il.
Anders gedacht : dat gesjoemel in procenten van het BBP werd K Meulenaere teveel. Hij vroeg zich af hoe men het BBP bepaald en stelde vast dat het eigenlijk maar natte vingerwerk is van de Nationale Bank. Gezien daar nogal wat politiek benoemden tussen zitten kan dat dus wel meevallen. Tijd om vast te stellen dat de staatsschuld 370 miljard euro bedraagt en helemaal niet kleiner is geworden in de laatste tien jaar.
Met zijn verwijzing naar 1981 neemt H Van Rompuy een risico. Zei onze grote specialist terzake … niet dat het toen veel gemakkelijker was dan nu wegens de globale economische situatie?

Buitenland

Over Perzië hoort men nog weinig. Leo de Vienne – Etterbeek met een interessante reactie op blog LLB: Vous avez raison, tout ce qui peut affaiblir le dictateur « nain » (humour iranien) Ahmadinejad est bon pour l’Occident. En effet, à cause ou grâce, c’est selon le cas, des/aux guerres d’Irak et d’Afghanistan, l’Occident a remis l’Histoire à l’endroit au Moyen-Orient, en déclenchant un « bouleversement » énorme. Il s’agit du retour aujourd’hui du sentiment « Perse », qui explique en partie la révolution actuelle iranienne. Les Iraniens sont des Perses, qui retrouvent via ces deux guerres et grâce à leurs influences culturelle / linguistique (le Farsi) et religieuse (ils sont le Centre du Chiisme) la puissance de l’Empire Perse. Cet Empire allait de l’Ouzbékistan au Liban en passant par l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie et englobait aussi l’actuel Golfe Arabique, appelé autrefois : le Golfe Persique. Le retour du sentiment « Perse » recrée automatiquement les vielles inimitiés historiques.
Contrairement à ce que beaucoup de Forumistes pensent, l’ennemi historique des Arabes n’est pas son cousin Juif, car ce dernier a la même origine raciale (sémite) et linguistique (l’araméen, la langue maternelle de Jésus le Christ) qu’eux-mêmes. L’ennemi historique des Arabes est le Perse « Aryen ». Les Gouvernements Arabes et Al Quaïda sont tétanisés actuellement de redécouvrir la montée en force de la puissance Perse, qui fédère via le Farsi et le Chiisme plus de 300 millions de personnes. L’Occident ne doit plus se tromper sur son ennemi au Moyen-Orient. Les Irano-Perses sont nos alliés. Ils remettent déjà en place leurs « alliances »historiques avec la Russie et les peuples « Cosaques », avec la Chine, et avec L’Inde « Aryenne » également. Ils ont en Occident, un allié de poids, qui a toujours été fasciné par les « Aryens », à savoir l’Allemagne, pilier principal de l’UE.

Afghanistan: dodentol NAVO legers (juli 09):

United States 767
Britain 192
Canada 128
Germany 35
France 29*
Denmark 25**
Spain 25
Netherlands 19
Italy 15
Other nations 58

TOTAL: 1,293
** Figures supplied by Danish Central Command, includes one suicide.
* Figures supplied by French military.

An interesting letter in the Australian Shooter Magazine this week, which I quote: "If you consider that there has been an average of 160,000 troops in the Iraq theater of operations during the past 22 months, and a total of 2112 deaths, that gives a firearm death rate of 60 per 100,000 soldiers.
The firearm death rate in Washington, DC is 80.6 per 100,000 for the same period. That means you are about 25 per cent more likely to be shot and killed in the US capital, which has some of the strictest gun control laws in the US, than you are in Iraq.
Conclusion: "The US should pull out of Washington."

Apropos: ten tijde van de ‘grote legermaneuvers’ in Duitsland waren er méér doden en gekwetsten dan nu tijdens de vele buitenlandse ‘operaties’!

Mop van de week

Fientje was al enkele jaren de meid (voor alle werk) in de grote villa met enorme tuin van een directeur van een grote multinational. Ze vond dat het tijd was om opslag te vragen, en wendde zich dus tot de vrouw des huizes, de echtgenote van de directeur.Die was behoorlijk van stuur toen Fientje opslag vroeg. 'Waarom wil je een loonsverhoging?', vroeg de vrouw des huizes. 'Wel,' zei Fientje, 'daar zijn drie redenen voor waarom ik opslag vraag. De eerste is dat ik beter kan strijken dan u.' 'Wie heeft je gezegd dat jij beter kunt strijken dan ik?', zei de vrouw, behoorlijk op haar tenen getrapt. 'Uw echtgenoot, mevrouw.' 'Oh, zit dat zo ! En wat mag dan de tweede reden wel zijn?' 'De tweede reden is dat ik een betere kokkin ben dat u, mevrouw.' 'Nonsens, wie heeft je gezegd dat jij een betere kokkin bent dan ik?' 'Uw echtgenoot, mevrouw.''Is dat waar? En wat mag dan de derde reden wel zijn? 'De derde reden is gewoon dat ik veel beter ben in bed dan u, mevrouw.' 'Wablief? Wat zeg je? Heeft mijn echtgenoot dat gezegd?' 'Neen, mevrouw, dat heeft de tuinier gezegd.' Fientje kreeg prompt opslag.

Tot ziens,
Pjotr