21 juli 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders geschreven

Beste lezers,

Net zoals mijn welgemeende wensen bij de Vlaamse feestdag op 11 juli wens ik alle Belgen een gezellige nationale feestdag ter gelegenheid van 21 juli.

Deze nieuwsbrief heeft maar één rubriek, zelf Anders geschreven. Beginnend met een brief die ik schreef aan de voorzitter van de CD&V en kartel mandatarissen, vervolgens enkele beschouwingen bij de verklaringen van Prof Carl Devos en tenslotte nog een korte verwijzing naar de politieke actualiteit.

Aan Mevrouw de voorzitter van CD&V

Geachte Mevrouw,

Na mijn actieve loopbaan, die ik afsloot als defensie attaché te Wenen, ben ik in 2003 gestart met een privé nieuwsbrief. In die periode heb ik mij dank zij mijn goede contacten en de media een beeld kunnen vormen van de situatie. Ziehier mijn analyse en bescheiden aanbeveling voor de belangrijke beslissingen die u binnenkort zult moeten nemen.

Yves Leterme had voor de verkiezingen volkomen gelijk met zijn politieke analyse over het slecht functioneren van de Belgische staatsinstellingen en de noodzakelijke maatregelen om hieraan verbetering te brengen. Dat tegenstanders dit vandaag populistisch of nationalistisch noemen, maar wel de Vlaamse resoluties mee onderschreven, is intellectueel oneerlijk en staat ver van goed bestuur en de terechte verzuchtingen van de Vlaamse bevolking.

In de Vlaamse media krijgt een deel van de nieuwe ‘Vlaamse elite’ ruimte om een discours te voeren waarin men het populisme en nationalisme in Vlaanderen ongenuanceerd veroordeelt. Hun kijk is al even ongenuanceerd en hun stellingen kunnen niet altijd een wetenschappelijke toetsing doorstaan.

Binnen CD&V is er een duidelijk verschil tussen enerzijds de politici wiens grote verdienste de compromisbereidheid was (er was losgeld of men creëerde geld via de staatsschuld) en anderzijds de politici die menen dat die compromissen Vlaanderen niet alleen zeer veel blijven kosten in financiële en democratische termen maar bij gebrek aan (Vlaams) maatschappelijk draagvlak slechts de polarisatie hebben aangewakkerd. Die laatsten, waaronder (ook nu nog?) Yves Leterme, vinden dat dit zo niet verder kan en het tijd is voor een totale ommekeer, een ‘Copernicaanse omwenteling’ om Kris Peeters te citeren.

Uit mijn informatie, die niet uit de kranten komt, weet ik dat het verschil tussen de oorspronkelijke karteleisen en de deelcompromissen waartoe uw onderhandelaars zich bereid verklaarden tijdens deze lange en vruchteloze onderhandelingen, groot is. Zo groot dat de verwaterde versie nauwelijks nog een antwoord is op de correcte analyse van uw kopman en het kartel. Een herijking dringt zich op. Het verklaart mede de toenemende confrontatie tussen beide groepen binnen uw partij.

Maar er is meer waarover u zich zorgen moet maken. In feite gaat het over het geloof in de democratie. Wanneer Marc Eyskens zonder de minste gêne in De Zevende dag verklaart ‘dat men een oplossing moet zoeken die elke gemeenschap op zijn eigen (andere) manier kan uitleggen en verkopen aan het kiesvolk’ beseft hij niet dat hij daarmee het maatschappelijk draagvlak herleidt tot een communicatieprobleem en de democratie afwijst. Is dit niet het Belgique à papa waar hij ook vandaag nog voor staat; tegelijk datgene waardoor goed bestuur onmogelijk is; de Belgische ziekte? Zoals ik het vroeger reeds verwoordde: DIT België is de grootste hinderpaal voor een ANDER, modern en efficiënt België.

Mevrouw,
Indien U toch deze Belgicistische strekking zou volgen en volksverlakkerij – hoe oneerbiedig het ook klinkt, dat is het - verheft tot uw partijpolitieke visie dan zet u niet alleen de geloofwaardigheid van de CD&V op de helling maar de democratie als dusdanig. Ik vermoed dat zeer veel weldenkende Vlamingen en democraten (vergeef mij het pleonasme) dat zullen afkeuren. Dan moet u het logo CD & V wijzigen, want enkel nog C.

Mevrouw,
Een maatschappelijke overtuiging en intellectuele eerlijkheid vormen de basis voor het respect dat u de mensen verschuldigd bent. Geen enkele machtsdeelname of politieke functie kan volstaan om hieraan te verzaken.

Hoogachtend,


Aan Professor Carl Devos

Geachte Professor,

Sta mij toe even terug te komen op twee punten uit uw betoog in verband met een zakenkabinet en eventuele verkiezingen.

Ik ben akkoord met u dat het aan de politici is om het beleid te voeren en niet aan bedrijfsleiders. Een zakenkabinet kan wel bestaan uit academici, economisten en eventueel zelfs ambtenaren, terwijl de actuele politieke kabinetten kunnen bemand worden door topambtenaren die overigens meer kennis hebben dan politiek geparachuteerden).
Ik denk echter dat u met mij moet vaststellen dat het de politici zijn die zich hebben vastgereden. Niet uit onwil maar essentieel omdat de visies te verschillend zijn zodat een coherent beleid niet mogelijk was. De huidige crisis is hiervan zeker niet de oorzaak want het is een oud zeer dat reeds beschreven wordt in het Coudenberg rapport van 1987.

U zegt verder dat er fundamentele keuzes moeten gemaakt worden en dat enkel politiek verantwoordelijken daartoe gemachtigd zijn, want enkel zij kunnen ter verantwoording geroepen worden (de verkiezingen). Ook dat kan ik ten gronde beamen. Dat is essentieel voor een democratie. Tegelijk zult u met mij vaststellen dat de regering Leterme I wel degelijk beslissingen in het sociaal economisch domein heeft genomen. Of het goede of slechte beslissingen zijn zal wel afhangen van de partijpolitieke invalshoek, maar over één ding kunnen we het wel eens zijn: het is geen toekomstgericht beleid maar een uiting van de interne verdeeldheid. Want wat is de fundamentele keuze die men maakte? Dat men de beleidsruimte zal verdelen over 40 % belastingsverlaging om de liberale partners tevreden te stellen, 40 % sociale maatregelen om de socialistische partner en de ACW achterban tevreden te stellen en 20 % aan ‘diverse maatregelen’. Over die laatste kan ik kort zijn: het gaat vooral om geld dat men, net zoals bluswater, zal inzetten als er zich een brandje voordoet in het sociale domein (stakingen, vakbondseisen, …) voor gerechtelijke ontsporingen en ‘onvoorziene’ problemen inzake veiligheid, immigratie en andere dagdagelijkse problemen van de gewone mensen. Kunt u zich voorstellen dat deze beleidsruimte moet verminderd worden met 400 miljoen euro (geen Vlaamse inbreng) en geen 250 miljoen van Electrabel? Dat de prognoses van Didier Reynders te optimistisch zijn en de korte termijn uitgaven de toekomst hypothekeren in plaats van vrijwaren?Is dat niet in contradictie met wat fundamentele keuzes zouden moeten zijn? De toekomst vrijwaren.

Ik heb verder geen moeite met uw stelling dat verkiezingen een oplossing niet dichterbij zullen brengen, maar wel met de mogelijke achterliggende motivatie.

Als het is omdat u vreest dat het maatschappelijk draagvlak (de verkiezingsuitslag) voor de ‘wenselijke oplossing’ nog kleiner zal zijn, dan zijn verkiezingen inderdaad te vermijden en zelfs niet noodzakelijk. Het is perfect mogelijk om te anticiperen en een maatschappelijk gedragen oplossing te verdedigen zonder nieuwe verkiezingen; het volstaat de ‘gewenste oplossing’ in overeenstemming brengen met de wensen van de bevolking. Deze motivatie is ook coherent met uw stelling dat het aan verkozen politici is om het beleid te voeren.

Indien u echter geen verkiezingen wenst om zo een oplossing waarvoor géén maatschappelijk draagvlak is erdoor te duwen, dan ben ik het oneens met u. Dan moeten het ook geen ‘verkozenen’ meer zijn die de beslissingen nemen. Ja de democratie in niet perfect, neen verkiezingen zijn niet zaligmakend. Maar aan de ene kant alles doen om de bevolking te motiveren, goed onderwijs te geven, welvaart te creëren zodat ze tijd en de intellectuele bagage hebben om het beleid te begrijpen en anderzijds hen het recht op inspraak ontzeggen is zowel moreel als intellectueel moeilijk te verdedigen. Zoals een Duitse Stadtdirektor ooit verklaarde: Demokratie ist schwierig, aber kennen Sie eine bessere Lösung?

Dat een referendum geen goed instrument is klopt, maar enkel omdat het bijna onmogelijk is om voor belangrijke problemen de juiste vragen te stellen. Sommige media gaan zelfs zover om resultaten te bestellen in plaats van wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken. Ook met belastinggeld.

Hoogachtend,

De drie onderhandelaars

Terwijl CD&V samen met alle weldenkende Vlamingen verwacht dat het trio eindelijk garanties zullen geven voor een grondige herziening van de instellingen, verklaren de echte politieke kopstukken in de Franstalige kranten dat het enkel de bedoeling is ‘om de gemoederen te bedaren’, om de druk van de ketel te halen. Meer zelfs, er kan geen sprake zijn van hervormingen voor de verkiezingen van 2009.

Is het uitstel dat leidt naar afstel?
In juni 2007 was een akkoord niet mogelijk omdat grondige hervormingen niet mogelijk waren voor de verkiezingen van 2009. Nu we dichterbij 2009 staan wordt dat nog moeilijker. Eenmaal 2009 zal men dan kijken naar 2011, toch ook maar twee jaar later. Kan iemand mij zeggen waarom dan wel hervormingen mogelijk zouden zijn die nu niet kunnen?
Meer dan anders heeft u recht op de traditionele afsluiterMop van de week De zoon van een rijke joodse bankier gaat trouwen. Op de vooravond van de bruiloft, heeft de oude met zijn zoon een onderonsje. Simon, mijn jongen, ik moet bekennen dat ik met jou nooit gesproken heb, over de dingen des levens, enz...Vanaf morgen leef je met je vrouw, en er zijn bepaalde dingen die je moet weten.
Ken je wel de vijf vingers van de hand ?Natuurlijk, papa! De duim, de wijsvinger, de middenvinger enNee!nee! onderbreekt de bankier hem.
Dit bedoel ik niet!Er is de vinger van...........de reis
De vinger van...................de richting
De vinger van...................het genot
De vinger van...................het huwelijk en tenslotte
De vinger van de ..............fijne manieren.
Ah zo?Simon, ik leg het je uit :
De duim is de vinger van de reis, omdat je die kan gebruiken wanneer je wil liften!Akkoord, papa
De wijsvinger is deze van de richting, deze gebruik je wanneer je iets wil aanwijzen!O.K.!
De ringvinger is deze van het huwelijk, omdat je daar je trouwring aan schuift!Ja, papa
En de pink is de vinger van de fijne manieren, die moet je omhoog houden, als je in gezelschap van een kopje thee geniet!
Begrepen, papa!
MAAR, papa, je vergat de vinger van het genot?
Simon, ik heb het beste willen bewaren voor het laatst!De vinger van het genot is de middenvinger! Het is de mooiste en ook de langste !Om volop te genieten, steek je deze vinger even in je mond om hem nat te maken en................zo tel je dan de bankbriefjes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.........had je aan iets anders gedacht ? Kniel dan nu neer en bid 3 onze vaders, 3 weesgegroetjes en 3 glorie-zij-de-vaders!!!!!!!!!

Tot ziens,
Pjotr

11 juli 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven
De Standaard: Enkele staaltjes van manipulatie.
In de krant van 10 juni werd een studie van Prof Swyngedouw op de voorpagina gezet. Vlaming verliest geloof in België. Slechts 9 % separatisten was hét nieuws.
Het titelblad had ook anders gekund: bij voorbeeld ‘aantal separatisten verdrievoudigd in één jaar tijd’. Want inderdaad één jaar ervoor blokletterde diezelfde DS op zijn voorpagina dat 97% voor het behoud van België was en er slechts 3 % separatisten waren.
Over de vraagstelling van Swyngedouw had ik in de A.N. nr 22 al enkele kritische bemerkingen opgetekend. Zelf Prof Carl Devos vindt zijn resultaten ‘opmerkelijk’ (verkeerd).

Maandag 7 juni op de voorpagina: Links scoort slecht bij nieuwe kiezers (jongeren die voor de eerste keer stemmen). Weggemoffeld in de tekst en een tabel staan er meer pertinente gegevens.
Het had Anders gekund: VLD verliest tov 2003 meer dan 14 %. SPA/VlaPro bijna 24 %. LDD en VB winnen elk 14 %. De titel had dus kunnen zijn: Blauw Rood slaat niet aan bij jongeren (MIN 38% tov 2003) OF separatisten winnen het meest bij de jonge kiezers (+ 28 % tov 2003).

Ja ook dat zou tendentieus zijn! Anders gezien: beïnvloeding is een bewuste keuze. Zeker als het om een professionele krantenredactie gaat die beweert ‘kwaliteit of correcte informatie’ te leveren. De Standaard verkondigt zijn eigen mening of selecteert nieuws dat past bij het eigen gelijk. Dat ze het ook durven zeggen!

Luc Van Balberghe, journalist en luis in de pels van de media belooft vuurwerk, namelijk hoe een krant met tienduizenden euro belastinggeld via een communicatiebedrijf letterlijk omgekocht wordt om op haar redactionele pagina’s een welbepaalde boodschap te verspreiden die de bevolking moet murw maken om politieke beslissingen te kunnen doorvoeren. Het hele verhaal zal einde augustus verschijnen in AchterhetNieuws. Met naam en toenaam van de krant, de betrokken journalisten, het communicatiebureau, de politici en met de exacte vermelding over welke bedragen het gaat en welke andere media nog mee in datzelfde bad zitten. Wie zit er nu ongemakkelijk te schuiven achter zijn bureau?

Communautair dossier
P De Roover in DS: Als genoeg inwijkelingen weigeren zich aan te passen aan de taal van de nieuwe omgeving, volgt de beloning van gebiedsuitbreiding. Demografisch imperialisme als democratisch beginsel. Raar toch dat de duizenden Vlamingen in Wallonië zich wel aanpassen en voor geen problemen zorgen. Simple comme bonjour. Zo werd Brussel franstalig en binnenkort ook Vlaams Brabant?

Vandaag gaan we feesten (of verder werken) en dat doen we nog eens over op quatorze juillet en dan … doen we op 15 juli het licht uit?
Even lachen
We willen een corridor naar Luxemburg en naar Duitsland, zodat we niet meer over Waalse grond moeten rijden als we daar naartoe willen.
Verder willen we ook alle oorspronkelijk Vlaamse gemeenten langs de taalgrens terug. Ook de gemeenten in Wallonie waar sinds kort een belangrijk aantal Vlamingen zijn gaan wonen willen we terug. Als dat niet direct kan, dan willen we tenminste een inschrijvingsrecht van de Nederlandstaligen die in Wallonië wonen. En als ze dat niet toestaan dan zetten we eerst een dikke marketingcampagne op en gaan we lobbyen bij de raad van europa.
Verder willen we natuurlijk dat de transfers terugbetaald worden. In onze oneindige goedheid en redelijkheid willen we ze heel misschien 5 % korting geven als ze die binnen het jaar terugbetalen.
Mijn Anders geschreven? De Brusselaars hebben recht op een LUCHTCORRIDOR!

Binnenland
Het budget voor alle Belgische inlichtingendiensten samen bedraagt voor dit jaar meer dan 130 miljoen euro, of tientallen miljoenen euro's meer dan de vorige jaren. Dat blijkt uit een onderzoek van professor Herman Matthijs (VUB)
Het meeste geld gaat naar de inlichtingendienst en de antiterreureenheden van de federale politie, goed voor naar schatting 45 tot 50 miljoen euro. Op de tweede plaats volgt de Staatsveiligheid, die haar budget de laatste tien jaar vrijwel zag verdubbelen van 23 naar 41 miljoen euro. In de begroting staan geen specifieke cijfers voor de militaire inlichtingendienst ADIV, maar aangenomen wordt dat van de begroting van de Federale Overheidsdienst Landsverdediging ongeveer 30 tot 35 miljoen euro bestemd is voor de ADIV.
Typisch voor ADIV dat men zelfs geen globaal cijfer mag bekend maken. Ik betwijfel zelfs of de minister weet waarvoor dat geld wordt gebruikt.

Elke auto brengt staat jaarlijks 2.450 euro op
Vorig jaar heeft de Belgische staat voor 12,285 miljard euro inkomsten gehaald uit de accijnzen, allerhande taksen, btw en andere heffingen op wagens. Het Belgische wagenpark telde in 2007 ongeveer 5 miljoen auto's, waardoor elke auto gemiddeld 2.454 euro opleverde voor de schatkist. Dat schrijft La Dernière Heure woensdag op basis van cijfers van Febiac.
Bijna 30 procent van dat bedrag komt van accijnzen op brandstof, goed voor 3,6 miljard euro in 2007. Daarbovenop heeft de btw op brandstof 1,9 miljard euro opgeleverd. Accijnzen en btw op brandstof zijn samen goed voor 45 procent van alle inkomsten die de staat haalde uit wagens en wagengebruik. De btw op het onderhoud, herstellingen en de handel in wisselstukken en accessoires is goed voor 20 procent van alle fiscale inkomsten door het wagengebruik, of 2,4 miljard euro. De btw op de verkoop van auto's heeft in 2007 1,42 miljard euro opgeleverd voor de staat. De verkeersbelasting levert elk jaar 1,3 miljard euro op, of 10,6 procent van alle heffingen op wagens. Verkeersboetes hebben in 2007 299,52 miljoen euro opgeleverd, goed voor 2,4 procent. (DWM) bron: Belga

Buitenland
Nederlandse technologie in de kijker met een Mini-nucleaire centrale : voor wie meer wil weten surf naar http://www.delta.tudelft.nl/archief/j28/n34/17629 (met dank aan een lezer)
Stel: bedrijf X zet een fabriek neer en wil daar een eigen warmte-kracht-eenheid bij installeren. Het bedrijf neemt een kernenergie-specialist in de arm die een lease-container komt plaatsen op het fabrieksterrein. In die container zit een superveilige mini-kernreactor. Het enige dat het bedrijf hoeft te doen, is de stekker in de container stoppen en het ding aanzetten. Het heeft er verder geen omkijken naar, en er komt geen operator aan te pas. De reactor levert ongeveer twintig megaWatt aan elektriciteit en twintig megaWatt aan warmte. Zodra de splijtstoffen op zijn, komt de leverancier de boel ophalen en krijgt het bedrijf een 'verse' container.
Actieve regelsystemen brengen risico's van falen met zich mee. Daarom willen kernfysici toe naar reactoren die geen actief ingrijpen nodig hebben, de zogenaamd passief veilige reactoren.
Het reactor-ontwerp dat zelfs door instanties als Greenpeace als passief veilig beschouwd wordt, is de bovengenoemde Incogen-reactor. Het gaat om een hoge temperatuur reactor (HTR) die gekoeld wordt met heliumgas. Het mooie van het ontwerp is dat zelfs in geval van een groot heliumlek er niets aan de hand is. Het proces stopt zichzelf bij te hoge temperatuur.
Enkele kernzinnen uit de lezing :
“Als alle elektriciteit in Nederland door kerncentrales geproduceerd zou worden, past de hoeveelheid afval per persoon per jaar wat betreft volume in een walnoot''. Even snel omgerekend gaat het om een drie meter hoge kamer van ongeveer zeven bij zeven vol afval voor de hele Nederlandse bevolking per jaar. Aangezien het afval duizend jaar radio-activiteit blijft, zijn dus duizend 'kamers' nodig voor opslag, totdat het eerste afval vervallen is”. Deze afvalberg is nog altijd duizenden malen kleiner dan het afval dat ontstaat bij bijvoorbeeld kolencentrales''
“Maar voordat het zover is, moet er eerst meer draagvlak voor kernenergie komen.”

Is het verstandig om onder druk van een ideologie die geen rekening houdt met de rationele mogelijkheden geld te blijven pompen in onrendabele oplossingen zoals zonne-energie en windmolens? Toch jammer dat men hierover weinig of niets kan lezen in de media!

Mop van de week
Een oudere man in BERINGEN was eigenaar van een boerderij met een grote vijver in de achtertuin. Die was uitstekend geschikt om te zwemmen. Daarom maakte hij de omgeving mooi zuiver en zette er tafeltjes en stoelen en plantte bomen en struiken. Op een avond neemt de boer een emmer om in de achtertuin wat fruit te gaan plukken. Als hij bij de vijver komt hoort hij roepen en lachen. In het water ziet hij een groepje jonge, naakte vrouwen.Hij kucht eens zodat de meisjes hem opmerken en verschrikt naar het midden van de vijver zwemmen.Een van de meisjes roept: 'We komen er niet uit voordat jij weg bent!'De oude man aarzelt niet en roept terug: 'Ik ben niet gekomen om naar jullie naaktzwemmers te kijken of om jullie uit de vijver te verjagen.' Daarbij houdt hij de emmer omhoog en zegt: 'Ik ben alleen naar hier gekomen om mijn krokodil te voederen.' Je ziet...sommige oudere mannen kunnen nog snel denken.

Tot ziens,
Pjotr

03 juli 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

LLB: Een lezer maakt mij echt gelukkig want terug jong!
Pauvre Pjotr. Vous êtes encore très jeune, sans aucun doute. Poser une question sérieuse et penser qu'en suivrait une réponse honnête. N'oubliez pas que ces forums ne sont que des crachoirs et que le passage d'un flamand est toujours une occasion à cracher à volonté.

Didier Reynders: kan het nog cynischer?
Verklaarde dat hij geen tijd had om de renteverhoging op spaarboekjes toe te staan … wegens de zeer belangrijke staatshervorming!

Defensie: Ondanks de besparingen zal de minister de optie lichten om naast de acht reeds bestelde NH90-helikopters nog eens twee toestellen bij te bestellen. Ik wou dat ik deze aankoop begreep! Mag ik de militairen onder mijn lezers vragen of zij deze aankoop die door de generaals voordien geweigerd werd maar opgelegd door Verhofstadt nu moeten voor dienen?

De F-16-jachtbommenwerpers die België gaat inzetten in Afghanistan zullen pas in absolute noodgevallen de Amerikaans-Britse operatie Enduring Freedom (OEF) ondersteunen. Meer ‘JA’ moet dat niet zijn … voor een kritische lezer!

http://www.ocf-wb.be/ is de webstek van het Brusselse “office des consommateurs francophones” waar ze klachten mogen neerleggen tegen taaldiscriminatie.
Enkele voorbeelden:
Les consignes de sécurité à bord des avions de la Lufthansa ne sont pas communiquées en français.
A l’arrêt du bus 60 de la STIB devant l’Observatoire à Uccle, les horaires sont prioritairement indiqués en néerlandais.
Lors de deux visites à la clinique Saint-Michel, à quelques mois d’intervalle, l’un de nos correspondants s’est vu délivrer au guichet des attestations de soins en néerlandais. Bien que la clinique ne soit pas soumise aux lois sur l’emploi des langues en matière administrative (puisqu’il s’agit d’un hôpital privé), l’OCF a fait savoir à la direction de l’établissement qu’elle doit veiller à respecter l’appartenance linguistique …
Plusieurs correspondants nous signalent que le centre commercial Basilix s’est fortement flamandisé ces derniers temps. Un magasin de pralines propose ses produits uniquement dans la langue de Vondel. Un autre (appartenant à une chaîne suisse celui-là...) présente ses vêtements essentiellement en néerlandais, avec des messages géants uniquement en flamand.
Dans le cadre du Festival du film européen de Bruxelles, un des films ait été projeté en version originale japonaise et sous-titré en néerlandais exclusivement. « Bon nombre de spectateurs ont dû quitter la salle, faute de pouvoir comprendre »,

Mijn brief aan Peter Vandermeersch stimuleerde enkele lezers om eveneens te reageren:
Geachte Heer,
Deze om u mede te delen dat ik de inhoud van de brief (copie in bijlage) die Pierre Therie u stuurde integraal onderschrijf. Het wordt tijd dat u uw talent van ‘marketeer’ gebruikt in een optiek, stilzwijgend verwacht door het grootste gedeelte van uw lezers.mvg,
Een ‘regelmatig’ ontstemde Standaard lezer.
A.T. (Nieuwpoort, naam bekend bij A.N.)

In je brief aan Peter Vandermeersch haal je Vilvoorde en Liedekerke aan als voorbeeld, maar ook in Affligem voor de kinderopvang hebben we de eis ingeschreven om Nederlands te begrijpen.
F.V. (Affligem, naam bekend bij A.N.)

Twee Vilvoordse lezers dienden Vandermeersch zelf van antwoord. Zie hun reacties in extenso op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/


Communautair dossier

DM: Op het vlak van financiering hebben de Franstaligen intussen een tegenvoorstel neergelegd. In tegenstelling tot het Vlaamse voorstel worden de dotaties aan de deelstaten niet vervangen door fiscale inkomsten en dus verantwoordelijkheid. De Franstaligen willen vooral de dotaties herberekenen. Hun voorstel zou volgens simulaties neerkomen op een herfinanciering door Vlaanderen van de federale staat voor 5 miljoen euro en van de Franse Gemeenschap voor 3 miljoen euro. Het gaat wel over miljarden ipv miljoenen!

DS Prof Herman Van Goethem heeft het over ‘Het bruine Vlaams Brabant’.
Een A.N. lezer reageert:
Wat bezielt een sympathieke prof. als Herman van Goethem om mee te doen met de kritiek op onze burgemeesters uit de VLAAMSE rand, die op het terrein tegen de verfransing strijden?
Misschien doen ze het niet altijd op de goede manier en nog minder op een wijze die goed overkomt in het buitenland. Maar help ze dan in plaats van hen bekrompenheid te verwijten
Na een overigens zeer juiste analyse: (etnische uitspraken door Milquet-Oncelinckx, uitlokking door de franstaligen, misbruik van hoge status en geld, verdergaande verfransing) komt de ontnuchtering :"zo gaat dat nu eenmaal in de moderne wereld". Bovendien overdrijven de Vlamingen in hun reacties.
Tot daar nog aan toe. Maar schrijven dat er een "bruine wind over Vlaams-Brabant waait".; dat is echt over de schreef; echt beneden de maat. De brave mensen van Liedekerke die nu als volleerde neo-nazies de arme kindertjes uit Brussel de toegang tot hun speelpleinen ontzeggen. Ik vraag me soms af wat jonge mensen zich herinneren uit de dertiger jaren of menen zich te herinneren? Zodra ze het woordje dertig zien of een woord dat met volks- begint of met - aard eindigt, slaan ze tilt. Zeker "als het opborrelt vanuit de massa, ongecoördineerd en spontaan". Maar hoe is Leuven-Vlaams tot stand gekomen? Toen werd ons ook bekrompenheid verweten: een Vlaams Universiteitje?
Piet van Bogaert

DM Hector De Cock, via e-mail
Mensen blijven gediscrimineerd worden op basis van de taal die ze spreken of niet spreken. Dat ondervinden anderstaligen in het Vlaamse gewest. … Vriendelijk en ruimhartig onthaal stemt gunstig en kan rekenen op wederkerigheid. Waarom zou men niet graag de taal leren van de streek waar men welkom is en waar werkgelegenheid is als men die taal kent? Dat is precies dé vraag, beste Hector; waarom weigeren de Franstaligen om zich te verrijken door onze taal te leren, ondanks onze decennialange gastvrijheid én gulheid? Verplichtingen en sancties opleggen doet standpunten verharden. Uitgebreide en gratis mogelijkheden om de streektaal te leren volstaat. Een fier en rijk volk dat geschenken kan aanbieden aan nieuwkomers moet toch niet vrezen voor een verlies van identiteit? Een minderheid past zich aan een meerderheid aan als die zich zelfbewust, gul en met open geest opstelt. Ik wou dat het waar was, maar helaas niet in België. Alleen eigenbelang van de ene kant, verdraagzaamheid en begrip van de andere kant laat een andere, vrijwillige keuze toe. Misschien moet Vlaanderen meer de kunst van het verleiden toepassen. Wie groot wil zijn moet zich grootmoedig gedragen. Wie gerespecteerd wil worden mag niet met zich laten sollen.

Binnenland

Knack: De Lange Wapper is al bekender dan de rest van ’t stad van A. " Regering zwicht voor tegenstanders Lange Wapper"
Bij het bezoek aan hun Heemkundige Kringexpo kreeg ik toch een ander gevoel. 600.000 euro om jezelf te bewieroken: slechts een charlatan of grootoplichter zou daarbij bewonderend tussen zijn tanden fluiten met de woorden "Goe gespeeld" op zijn lippen. Kathleen Van Brempt zal het toch alleen moeten doen, vrees ik. Met deze clowns heb je geen vijanden nodig. Een gesprek aan de tentoongestelde maquette die het project moet toelichten: Een van de bejaarden wees naar de maquette en zei: "Hier woon ik ongeveer..." Waarop de BAM-yup: "Maar daar is niks." Waarop de bejaarde: "Toch wel. Ik woon daar.

Betekent dit nu dat het project niet goed zou zijn? Ik weet het niet. Alleen werd het georganiseerd op zijn Vlaams: eerst een beslissing nemen zonder de minste inspraak te dulden van het NIMBY volkje. Marketeers en reklamejongens moeten het dan maar verkopen aan de goegemeente. Wie niet akkoord is mag het zeggen via procedures die vooral willen ontmoedigen in plaats van aanmoedigen. Openheid rijmt blijkbaar moeilijk met macht.
Karel Vinck mag nu pogen het verdronken kalf te redden. Levend wordt het nooit meer maar een mooie maquette zal nog wel lukken. Het laat een nare smaak na.
Uit de beperkte rationele argumenten onthou ik dat voor het gevaarlijk transport (dat nu door de Kennedy tunnel moet) een brug veiliger is dan een lange tunnel. Hoewel, wie niet wil betalen voor de tolbrug zal de Liefkenshoektunnel (wordt gratis) kunnen nemen. Dit argument verliest hierdoor aan kracht.

Ander argument: dat het niet zo verstandig is om niet alleen boven de haven maar ook boven een bebouwd deel (hier staat mijn huis!) een brug te bouwen, zoals een Hollandse heer opmerkte. De grond en woningen verliezen hun waarde (goud wordt lood) terwijl boven een tunnel de woningen meer waard worden. Dat was alvast waar in de Brusselse Leopold II laan naar Koekelberg, toen het viaduct vervangen werd door een tunnel. De huizen zijn nu veel meer geld waard en de buurt is opgewaardeerd en leefbaarder geworden.

Maar het belangrijkste contra argument komt uit medische hoek: Marc Goethals heeft het over De onzin van het Lange Wapperrapport. Artikel in extenso in bijlage.
Toch jammer dat heel verstandige mensen waarvoor ik zeer veel respect heb, niet beseffen dat wij te rijk geworden zijn waardoor we zelfs tijd hebben om ons voor het beleid te interesseren. De 19de eeuwse besluitvorming is niet meer van deze tijd. Of zou het toch uit schrik zijn om klare wijn te schenken?

Waar ik het mee eens ben: zo’n brug is toch wel mooi om zien! Wellicht was dat het argument: de fierheid van ’t stad van A moest zichtbaar worden. Zo zijn er al veel kunstwerken gebouwd. Maar goed, ik ben bevooroordeeld als het over bruggen gaat.

André Flahaut (PS): 'De Crem wil meer risicovolle operaties. Maar om dat veilig te doen heb je ander materieel nodig. En daar zijn geen centen voor'. Tja, als je een filosofie introduceerde die neerkomt op deze van een humanitaire organisatie, is het nogal wiedes dat het actueel materieel niet meer volledig is aangepast aan de echte militaire noden. Komt daarbij dat hij als socialist de vakbonden nooit de wacht aanzegde maar meeging in hun weliswaar zeer menselijk streven naar meer en beter. Of de organisatie daarvan beter werd?

DM, Politie: Els Cleemput, twaalf jaar lang de woordvoerster van de federale politie, is door commissaris-generaal Fernand Koekelberg op non-actief gezet. Officieel heet het dat er problemen zijn met haar "functioneren". De werkelijke reden is dat Koekelberg haar ervan verdenkt tegenover journalisten toespelingen te hebben gemaakt op zijn secretaresse, Sylvie Ricour. Die werd vorig jaar tegen alle regels spectaculair hoog bevorderd. In politiekringen wordt de zaak vergeleken met die van Paul Wolfowitz, de topman die moest opstappen bij de Wereldbank omdat hij een relatie begon met zijn royaal bevorderde secretaresse.

Buitenland
Kinshasa
De voorzitters van de Belgische Kamer en Senaat, respectievelijk Herman Van Rompuy en Armand De Decker, hebben zondagavond in de Congolese hoofdstad Kinshasa een receptie bijgewoond, georganiseerd door hun collega's Vital Kamerhe en Léon Kengowa Dondo, op de vooravond van de 48ste viering van de viering van de Congolese onafhankelijkheid, in de hoop bij te dragen tot een normalisering van de Belgisch-Congolese betrekkingen, zo heeft de Belgische Senaatsvoorzitter gezegd. Hopelijk hebben ze er ook van genoten en komen ze gezond terug. Worden ze niet verondersteld te werken aan die levensbelangrijke staatshervorming?

Cadeau voor 90 jarige Mandela
De Amerikaanse president George W. Bush heeft een wet ondertekend die Nelson Mandela en andere Afrikaanse leiders van de officiële Amerikaanse terrorismelijst haalt.

Mop van de week

Een man moet naar de belastingdiensten voor een controle.
Zijn vrouw raad hem aan om oude kleren en dito schoenen te dragen zodat hij de indruk geeft van arm te zijn.
Niet overtuigd vraagt hij ook advies aan zijn advocaat die hem voorstelt om een mooi kostuum aan te doen en de baas te spelen. Laat u niet doen!
Met dit tegengesteld advies weet hij nog minder raad en besluit dan maar om de mening te vragen aan een Aziatische wijze die wat verder in de straat woont.
Die antwoord met een parabel van een jonge bruid die zich afvraagt wat ze het best zou dragen op haar huwelijksnacht? Een hoog toegeknoopt preuts nachtkleed of een sexy niemendalletje?
Zijn conclusie: net zoals zij zal ook de heer door de belastingdiensten worden genaaid, ongeacht de kleren!

Tot ziens,
Pjotr