26 december 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Publicatie Centrale Raad voor het bedrijfsleven:
Om het bedrag van het inkomensverlies voor de Belgische Staat als gevolg van deze fraude te ramen, hebben de onderzoekers op de niet aangegeven inkomsten de marginale belastingvoet toegepast en hebben ze verondersteld dat deze inkomsten zonder fiscale fraude bijgevolg tegen 45% zouden zijn belast. De toepassing van dit tarief is geresulteerd in een bedrag van ongeveer 20 miljard euro (45% van 45 miljard) inkomstenverlies voor de Belgische Staat als gevolg van belastingfraude die voortvloeit uit zowel geoorloofde als ongeoorloofde activiteiten. (…) De methode die is gebaseerd op het verschil tussen het theoretische en het effectieve btw-tarief bracht aan het licht dat het verlies aan belastingontvangsten als gevolg van fiscale fraude die verband houdt met geoorloofde activiteiten zowat 16 miljard euro bedraagt. Voor 2008 bedroeg het theoretische btw tarief (gewogen gemiddelde tarieven die werden meegedeeld door de Europese Commissie) 16,77% en het effectieve tarief (verhouding tussen de geïnde btw en het eindverbruik zoals het in de nationale boekhouding is opgenomen) 14,12%. Er was dus een verschil van 2,65 procentpunten, wat neerkomt op 18,8% (2,65/14,12) verlies aan btw-ontvangsten. Door te veronderstellen dat de ondergrondse economie in België ongeveer 14% van de toegevoegde waarde (dus circa 48 miljard euro4) vertegenwoordigt en door de gemiddelde belastingvoet van 50% toe te passen, kwamen de onderzoekers uit op 24 miljard
euro inkomstenverlies als gevolg van fi scale en sociale fraude. Aangezien het aandeel van de sociale heffingen in de totale belastingen gemiddeld 1/3 bedraagt, gaat het om 16 miljard euro verlies aan fiscale ontvangsten en 8 miljard euro verlies aan socialezekerheids-inkomsten.
Volgens de auteurs kan de hoge fiscale fraude in België in vergelijking met de andere Europese landen in niet onbelangrijke mate worden verklaard door het feit dat de belastingcontroles weinig druk uitoefenen op de Belgische belastingplichtigen. Ze wijzen erop dat de belastingadministratie in ons land intensievere, doelgerichtere en meer ontradende fiscale controles zou kunnen uitvoeren en bijgevolg fiscale fraude beter zou kunnen voorkomen en bestrijden als meer middelen ter beschikking worden gesteld. In Frankrijk bv. hebben de belastingdiensten toegang tot het FICOBA-bestand, dat alle (bank-, post-, spaar- en andere) rekeningen van individuen en vennootschappen inventariseert en er informatie over verstrekt. Dit bestand werkt ontradend: de belastingplichtigen (ondernemingen en particulieren) aarzelen om te frauderen uit schrik gemakkelijk bij de kraag te worden gevat.

Communautair dossier

Brusselnieuws.be: Amper de helft van de agenten in de politiezone Watermaal-Bosvoorde, Ukkel en Oudergem spreekt Nederlands. Dat blijkt uit cijfers die politieraadslid Jos Bertrand (SP.A) opvroeg. In Oudergem hebben slechts 19 agenten van de 46 een Selor-attest dat hun tweetaligheid aantoont. In Watermaal-Bosvoorde zijn dat er amper 12 op de 37 en Ukkel doet het nog slechter met 22 op de 98 agenten. Volgens de voorzitter van de politiezone zou het in andere zones nog slechter gesteld zijn met de tweetaligheid van de agenten.
Enkele lezersreacties
sven d. ik kreeg ooit eens onder mijn voeten omdat ik mijn (dringende noodhulpvraag) eerste in het Nederlands DURFDE stellen, terwijl ik daarna op aanvraag van die persoon mijn vraag ook in het frans kon stellen...
Niels K. Ik heb onlangs een telefoontje naar zone Zuid geriskeerd. De dame aan de lijn kon mij niet helpen in het Nederlands, niemand anders was aanwezig om mij in het Nederlands te woord te staan...
Benjamin U. Oproep aan alle Nederlandstaligen die al eens geconfronteerd geweest zijn met eentalige politie-agenten: schrijf een brief naar de voorzitters van de Franstalige partijen. Vraag hen waarom ze, als ze toch zoveel belang hechten aan het voortbestaan van dit land, aan de communautaire vrede en aan het begrip tussen de gemeenschappen, ze er na al die jaren nog steeds niet in slagen tweetalige jongeren af te leveren. Verder is het ook belangrijk zo veel mogelijk de vice-gouverneur aan te schrijven met klachten hierover, al was het maar om ervoor te zorgen dat de statistieken de realiteit weergeven.

DM (14/10) Brussel heeft geld tekort wegens diefstal door de Franstalige gemeenschap:
In de Lambermontakkoorden werd afgesproken om 5 miljard toen nog Belgische frank over te hevelen naar het onderwijs in Brussel, 4 miljard voor het Franstalig onderwijs, 1 miljard voor het Nederlandstalig. Dat laatste miljard is integraal naar de Vlaamse Gemeenschapscommisie gegaan, die daarmee een systematisch renovatieplan voor de scholen kon uitwerken, en die een onderwijscentrum specifiek voor de Brusselse onderwijsproblematiek op poten heeft gezet. Aan Franstalige kant is hun 4 miljard bij de Franse Gemeenschap blijven zitten en slechts een klein deeltje ervan is in Brussel aangewend waarvoor het bedoeld was, het onderwijs. Dixit Jean-Luc Vanraes. Vanraes (Open Vld) Brussels minister van Financiën en Begroting en in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Een lezer reageerde op Mia Doornaert haar scheldtirade in dS 20/12:
Heb me eveneens fel geërgerd aan haar laatste publicatie, die slechts bevestigt wat ik recent al eens aanhaalde: surtout touchez pas au pouvoir belge.
1) Er is natuurlijk wel een fundamentele bocht genomen bij de laatste verkiezingen: de 3 klassieke Vlaamse partijën moeten nu voor het eerst sinds 1830 een Vlaams-nationale partij laten voorgaan, en dan nog een die met een zo goed als blanco blad kan beginnen.
De VU is nooit zover geraakt, en was ten andere al serieus verbrand toen ze nog kleiner was dan de traditionele partijën.
Dat het Vlaams Blok racistische trekken heeft/had kwam goed van pas om haar Vlaamsgezindheid middels het cordon sanitaire buiten het politieke spel te houden.
Spirit heeft nooit het juiste profiel gehad om van betekenis te worden, en is dus verdwenen.
NVA is door het oog van de naald gekropen.
Met de NVA kan het Belgisch establishment de VB truc niet herhalen, en dus zijn alle andere middelen geoorloofd om dit "fel storende element" te wraken en in een slecht daglicht te plaatsen. Voorbeelden genoeg, Coene, Cortebeek, Leysen, Hooghe, Eyskens, De Croo sr., en vele anderen.
2) De E.U. stelt stringente financiele regels op voor zijn lidstaten: iemand van hogere rang komt zich moeien met B. financiën. Vervelend is dat.
3) Nu het IMF zich roert over de B. financiële toestand, in het bijzonder de opgebouwde staatsschuld, en ook S&P zijn duit in het zakje doet, wordt het B. establishment van buitenuit ontbloot. Dat is zéér ongewenst, en komt bovendien op een zeer slecht moment.
Als B.D.W. daar dan nog over durft te praten in Der Spiegel is de jacht op de boodschapper direct open.
De hoge openbare schuld kan men de NVA jammer genoeg niet aanwrijven, dus wordt op de man gespeeld.
Dat leidt meteen ook de aandacht af van diegenen die wèl verantwoordelijk zijn voor die hoge staatsschuld, en dat is mooi meegenomen.
4) Zet diezelfde extremist in hetzelfde interview dan ook nog eens het koningshuis in zijn franstalige context. Schande!
Dat niets nog loopt zoals het B. establishment het gewoon was, ligt aan de basis van de giftige artikels die M.D. nu schrijft. Probeer u in te leven in haar wereld. Er is voor het eerst acuut gevaar voor alle " gestelde lichamen"
D.S. dient hier als klankbord van het B. establishment, en geeft zijn kritische lezers zo weinig mogelijk kans tot wederwoord, zoals je zelf al herhaalde malen ondervond.
Hebben de B. krokodillen daarmee al wat bereikt? Niet dat ik kan waarnemen in de meest recente peilingen.
Mia Doornaert wordt zo stilaan de karikatuur van haar eigen zelve. Haar stukje dat niet meer is dan een scheldtirade draagt als titel ‘Geen stijl’. Schitterende keuze, met dank aan de redactie van dS !

Binnenland

DT: De Belgische overheid moet volgend jaar 23,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of 85,4 miljard euro ontlenen om haar financiële verplichtingen na te komen. Daardoor is ons land kwetsbaar voor een rentestijging. Alleen Griekenland en Italië hebben een nog grotere financieringsbehoefte, blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse bank Goldman Sachs en De Tijd. Er zijn twee redenen waarom België evenveel moet lenen als de PIGS-landen (Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje). Ons land heeft een hoge overheidsschuld en moet daarom veel vervallende schulden herfinancieren. Voorts is de looptijd van de Belgische schuld iets korter dan het Europese gemiddelde. Daardoor vervalt elk jaar een relatief groot deel van de schuld. De grote financieringsbehoefte maakt België relatief kwetsbaar voor een rentestijging. Als de rente in 2011 met 1 procentpunt stijgt, nemen de rentelasten toe met 854 miljoen euro of ruim 0,2 procent van het bbp.

Waals weekblad
Krant zou het minst gemist worden
Welk soort media zou u het meest missen als dat verdween, was een vraag in een onderzoek voor de Franstalige overheid in België. 87% antwoordde: de tv, 82% de radio, 76% internet en 46% de dagbladpers. Dat meldt 7sur7. De kranten hier verloren in 10 jaar 20% van hun aanhang, maar fuseren doen ze niet graag. Wel praten de media met de overheid over subsidie.
Stadion Standard wordt vergroot: Het stadion van Standard Liège krijgt er 9.000 plaatsen bij en kan dan 35.000 voetbalfans ontvangen. Voor 2014 moet de uitbreiding gereed zijn, is afgesproken tussen de stad, Wallonië en een aantal financieel-economische semi-overheidsorganisaties. De kosten belopen 50 miljoen euro. Zou Belgacom (CEO Bellens) daar opnieuw bij zijn?

Mop van de week

The Banking Crisis simply explained...

Young Paddy bought a donkey from a farmer for £100. The farmer agreed to deliver the donkey the next day.

The next day he drove up and said, 'Sorry son, but I have some bad news. The donkey's died.' Paddy replied, 'Well then just give me my money back.'
The farmer said, 'Can't do that. I've already spent it.' Paddy said, 'OK, then, just bring me the dead donkey.'
The farmer asked, 'What are you going to do with him?' Paddy said, 'I'm going to raffle him off.'
The farmer said, 'You can't raffle a dead donkey!' Paddy said, 'Sure I can. Watch me.. I just won't tell anybody he's dead.'
A month later, the farmer met up with Paddy and asked, 'What happened with that dead donkey?'
Paddy said, 'I raffled him off. I sold 500 tickets at two pounds a piece and made a profit of £898'.
The farmer said, Didn't anyone complain?' Paddy said, 'Just the guy who won.So I gave him his two pounds back.'
Paddy now works for the Royal Bank of Scotland.
Ik voel het nog elke dag … :-)

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: