25 januari 2008

Nieuwsbrief

Anders Nieuws

Voor U Anders gelezen/geschreven
Pieter De Crem: "Defensie ontkent of bevestigt het niet, maar iedereen weet dat er nucleaire capaciteit aanwezig is in Kleine Brogel". … "Mocht De Crem nog in de oppositie zitten, dan zou hij moord en brand schreeuwen en beweren dat het imago van ons land voor eeuwig en altijd geschaad is." Ondertussen is de aangekondigde intrekking van het fameuze 90 mm kanon ook al een losse flodder gebleken (GVA). Hiervoor volstaat geen mediatraining en is elk advies wellicht tijdverspilling, tenzij voor ja-knikkers.

Urbain Servranckx, alias Urbanus:
En dan staan ze stom dat er clichés ontstaan. ‘Belgen zijn dom!’. Ja haha, dat is folklore. ’Fransmannen zijn arrogant!’ haha zijt maar zeker. ‘Hollanders zijn gierig!’ en geen klein beetje haha. ‘ Japanners hebben een klein pietje!‘ Haha! Walen zijn lui!’ Quoi? Ha non! C’est une honte! Un vrai scandale!Het bewijs komt echter uit verrassende hoek, namelijk de videoindustrie. Er worden veel meer dvd’s verkocht in Wallonie dan in Vlaanderen. Wie heeft er het meeste tijd om daar naar te kijken denkt ge? Haha, maintenant toi!

Etienne Vermeersch: 'Ik heb een he­kel aan ver­wij­zingen naar intellectuelen als zouden dat men­sen zijn die de waarheid in pacht heb­­ben. Voor mij is ieder mens een intellectueel, ieder mens die nadenkt over de manier waarop hij sa­menleeft met andere mensen.'

Communautair dossier
Prof Eric Defoort (voorzitter Vlaamse volksbeweging):
Een confederatie van Vlaanderen, Wallonië en Nederland zorgt voor een spectaculaire schaalvergroting waarbinnen wij als zelfbewuste burgers leven, en van waaruit wij zelfbewust de wereld intrekken. In die confederatie zal de herinnering aan het provincialistische België van weleer snel vervagen. Een gelukkig nieuwjaar. Laten we Luxemburg ook meedoen?

Nieuwjaarswensen van de CD&V:
Op de nieuwjaarsreceptie had Etienne Schouppe het vooral over socio-economische problemen waarvoor CD&V zich moet inzetten. “CD&V is het sociale geweten van elke regering”. Over de staatshervorming geen onvertogen woord. Zelfs het woord “kartel” kwam niet éénmaal over zijn lippen tijdens zijn lang uitgesponnen rede. Ondanks de traditionele peptalk bij dergelijke gelegenheden was het applaus niet echt begeesterend. Wie wel een geestdriftig applaus kreeg was Yves Leterme. Hij liet overigens reeds in zijn tweede zin het woord kartel vallen. Zijn boodschap voor 2008 samengevat in drie punten: inzet, het woord gestand blijven en sociaal engagement voor Vlamingen, Walen en Brusselaars.
Tussen Schouppe die duidelijk zijn eerder verkondigde ACW richting benadrukte en daarmee ook Herman Van Rompuy bijtrad die voordien al waarschuwde dat CD&V géén ‘one issue’ partij mag worden en de jongere generatie met Leterme is er meer dan een nuance-verschil.
In DS van maandag laat Leterme optekenen: 'Ik heb het al vaak gezegd en blijf het herhalen: 'Onderschat de vastberadenheid van CD&V op dat vlak (communautair) toch niet.'
Over BHV zegt hij het volgende: 'Er is over BHV gestemd in de Kamer. Het is potentieel gesplitst, de Vlamingen hebben gedaan wat ze moesten doen. Doordat de Franstaligen hebben gekozen om het belangenconflict in te roepen, moet die procedure nu eerst doorlopen worden. Maar vroeg of laat zal BHV binnen Octopus besproken worden. Ik kan mij niet voorstellen dat de Franstaligen daar niet over willen praten'.
Wat toevallig(?) niet in DS stond maar wél in Le Soir (en overgenomen door DM) : "Brussel moet de mogelijkheid krijgen om op economisch vlak, inzake infrastructuur en arbeidsmarkt, maar ook financieel voor een stuk zijn grenzen te overstijgen. Dat is evident. Op een bepaald moment moet je durven een structuur of een beslissingsproces op poten zetten dat verder gaat dan de 19 gemeenten", verklaart Leterme in Le Soir. In het interview met De Standaard staat hierover niets vermeld.
Een toverformule om tweetalig Brussel (informeel) uit te breiden zonder dat de grenzen verschuiven? Toch maar eens goed nadenken over de consequenties!

De maskers beginnen te vallen
LLB – Moureaux (PS):
Etes-vous d'accord avec le raisonnement flamand qui est de dire : "Nous avons des besoins différents, donc donnez-nous les leviers pour mettre en oeuvre nos politiques." ?
C'est du bla-bla. Sur ce plan-là, ils ont de moins en moins raison vu le redressement de Bruxelles et de la Wallonie.
Etes-vous favorable à la circonscription fédérale ?
Je ne suis pas convaincu. Si elle est paritaire, c'est envisageable. Sans cela, il y aura quelques grandes vedettes francophones et puis, que des élus flamands. Les Flamands pourraient même avoir les 2/3 au Parlement... Dat in dit België Franstaligen meer politiek gewicht hebben dan democratisch te rechtvaardigen is, tot zelfs regeringspariteit, vindt hij wel normaal. Socialist én democraat, een contradictie?

Binnenland
Hoofdthema van de week: sociale onrust in de automobielsector en de minimale dienstverlening door openbare bedrijven.
Anders gezien: Het lijkt opnieuw een discussie die al zoveel maal werd gevoerd: arbeiders die overgaan tot staking om betere werkomstandigheden en meer inkomen terwijl de werkgevers wijzen op de precaire (concurrentiële) situatie van het bedrijf. Vooral in de automobielsector waar sluitingen wellicht op langere termijn niet te vermijden zijn, wordt elke aantasting van het goede imago uitgespeeld als argument om toch maar snel in te binden.
Met de minimale dienstverlening zitten we in een andere discussie die eigenlijk wel heel interessant is. Zo gevoelig dat Inge Vervotte, Minister van overheidsbedrijven, zelfs het woord niet durft in de mond te nemen. Een lezer wees mij op de moeilijkheid om zoiets als ‘minimale dienstverlening’ in de praktijk te organiseren. Vanuit vakbondszijde spreekt men van een aantasting van het stakingsrecht. En dan is er nog de discussie over de al of niet aanvaardbare verplichte solidariteit van de ‘onschuldige slachtoffers’.
Anders gezien toch ook wel een eigenaardige discussie, waarover heel wat minder animositeit zou zijn mocht men bereid zijn de randvoorwaarden van een staking te bespreken. Als nu eens voor elke staking een verplichte verwittigingstermijn zou worden opgelegd, zodat de onschuldige slachtoffers ten minste een kans hebben om ermee rekening te houden, zou ook deze discussie veel makkelijker verlopen. De vakbonden zouden toch moeten begrijpen dat ze met spontane stakingen niet moeten rekenen op veel begrip van de slachtoffers. Bij een spontane staking zijn de klanten geen ‘collateral damage’ maar de éérste en voornaamste slachtoffers! Zeker in zo’n situaties is voorkomen veel beter dan genezen.
Bij dat alles vergeet men echter dat het een luxe probleem is. Alleen een rijk land kan zich veeleisende vakbonden permitteren, terwijl het eigenlijk de armere landen zijn die vooral nood hebben aan sterke vakbonden. De wereld op zijn kop?
Het zou getuigen van kwade trouw mocht u, beste lezer, hieruit concluderen dat ik De Leeuw en Co liever in Afrika of Zuid Amerika zie. Ze zouden er wel méér vooruitgang kunnen realiseren. Soms denk ik dat stakingen dienen om de oorlogskas binnen de perken te houden. Zou een verlaging van de syndicale bijdrage geen gepaste sociale maatregel zijn?

DS Neal Raes is voorzitter van Jong Spirit: Cathy Berx , de laatste gouverneur?
In 2001 hield academica Berx op de Vlaamse Staatsrechtconferentie nog een interessante voordracht over hoe er kan worden vormgegeven aan het subregionale niveau, zeg maar het niveau tussen Vlaanderen en de gemeenten. Haar ideeën van toen blijven actueel. Het Vlaamse kerntakendebat, met als centrale vraag welke taken door welke overheid moeten worden uitgevoerd, is evenwel op niets uitgedraaid. De onzichtbare provinciale lobby was te sterk, met de traditionele partijen als voornaamste medeplichtigen. De hertekening van het subregionaal bestuursniveau is de beste staatshervorming die we nooit gehad hebben.De invoering van stadsgewesten en streekbesturen ligt voor de hand. Heel wat beleidsvraagstukken zouden beter worden aangepakt door een sterkere samenwerking tussen centrumsteden en hun randgemeenten. Denk aan mobiliteit, afvalverwerking, ruimtelijke ordening, enzovoort. De provincies functioneren daarentegen op een schaal die deze sociaal-economische realiteit niet weerspiegelt. Berx vraagt zich af of bijvoorbeeld in haar eigen provincie geen opdeling aangewezen is in een stadsgewest Antwerpen en een stadsgewest Mechelen. Daar heeft Leterme zijn mosterd gehaald als hij het heeft over grensoverschrijdende bevoegdheden voor Brussel!
Een belangrijke tegenwerping vanuit provinciale hoek is dat gemeenten ook nu al kunnen samenwerken. Inderdaad, de intercommunales vieren hoogtij. Maar wat is het democratisch gehalte van deze ondoorzichtige structuren? Ik wil geen Waalse toestanden insinueren … wie durft te zeggen dat jonge gasten geen zinvolle praat kunnen vertellen, over de partijgrenzen heen?

Marie Arena in het vizier (vertaling bijdrage forum LLB):
Ze heeft een conventie ondertekend waardoor krakers een pand van de Franse gemeenschap mogen gebruiken (inclusief water, elektriciteit en verwarming). De krakers zijn mensen zonder papieren die een regularisatie vragen. De lezer maakt zich boos omwille van het gebrek aan loyauteit met het federale beleid: ‘Comment une entité de l’état, et l’un des organes d’une de ses entités fédérées, peut-elle désavouer l’action d’une autre entité du même état, plaçant la communauté française en opposition directe avec l’action du ministère de l’intérieur ? Et la loyauté fédérale, dont les francophones – et le PS, en particulier, unitariste et royaliste depuis peu – se targuent de respecter, *eux*?’ Hij maakt zich ook druk over het feit dat er geen geld is voor de vervallen schoolgebouwen en een onderwijssysteem dat tot het slechtste van ‘Noord-Europa’ behoort. Blijkbaar een kwestie van prioriteiten.

Buitenland
Jorn De Cock redacteur Buitenland van DS. Hij schreef dit opiniestuk in eigen naam over Bulgaarse weeshuizen. In eigen naam omdat DS redactie dat niet durft?
Ik twijfel niet aan de oprechte verontwaardiging van initiatiefnemer Chris Dusauchoit, maar het tragische verhaal roept ook vragen op. Een BBC-reportage die in Groot-Brittannië al werd uitgezonden op 13 september - waarom werd die reportage dan vorige maandagavond op Canvas om middernacht uitgezonden? Is dit het nieuwe model van nieuwsverslaggeving? De waarde van een verhaal wordt bepaald door de vraag of een BV om middernacht nog wakker is en een campagne wil starten.
De indruk bestaat al langer dat vele Vlaamse media stiefmoederlijk omspringen met (vooral) buitenlands nieuws. … De trieste werkelijkheid is dat de situatie in de Bulgaarse weeshuizen vandaag beter is dan vijf jaar geleden en veel beter dan tien jaar geleden. Hardvochtig gezegd: op de muren staat geen schimmel meer en de kinderen zitten doorgaans niet meer in hun eigen uitwerpselen. Dat de situatie mensonwaardig blijft, zegt iets over het sociale slagveld waardoor Centraal- en Oost-Europa nu al decennia moet waden. …
Komt er een konvooi van politici van de federale regering, gewesten en partijen, vergezeld door een mediacircus … Of kan het correct, praktisch en met een oog op de lange termijn? Nu Vlaanderen toch naar het oosten kijkt: er zijn ook nog vreselijke bejaardentehuizen in Servië, verschrikkelijke gevangenissen in Roemenië, gammele ziekenhuizen overal op het platteland, opvangtehuizen voor vrouwen die in de prostitutie zijn gedwongen, en acht miljoen Roma-zigeuners onder de armoedegrens. … Lokale ngo's, opvallend vaak geleid door sterke vrouwen, zijn al jaren aan de slag om aan die wantoestanden iets te doen. Soms ook met een bewonderenswaardige maar kleinschalige hulp van kleine Vlaamse organisaties en instellingen. Hopelijk moeten zij niet allemaal wachten tot een BV en daarna de rest wakker schiet. Het bewijst nog maar eens dat wij hier op een eilandje leven.

DS: De laatste overlevenden van de Grote Oorlog (14 – 18)
Twee jaar geleden ontvouwde president Jacques Chirac een plan om de laatste poilu van 1918 met een staatsceremonie in het Panthéon te begraven. De pas gestorven Louis de Cazenave, liet toen beleefd weten 'dat er te veel gestorven zijn zonder zelfs maar een houten kruis.' De nieuwe Fransman Lazare Ponticelli, de laatste poilu, denkt daar niet anders over: 'Het zou een affront zijn aan al de anderen. On s'en est foutu un peu.'

Mop van de week
We moeten het land redden!Op de ring van Brussel rijdt een jongeman richting Waterloo. Als hij in de file staat, klopt er plots iemand op zijn venster. Hij doet zijn venster open en vraagt: "Wat is er aan de hand?"De ander antwoordt: "Terroristen hebben Laurette Onkelinckx, André Flahaut, Anne-Marie Lizin, Michel Daerden, Jean-Claude van Cau en Elio Di Rupo gegijzeld. Ze vragen 2 miljoen! Anders worden de gijzelaars overgoten met benzine en gooien ze er een lucifer naar.Dus, begrijpt u, we vragen aan elke wagen die voorbijkomt een bijdrage."De chauffeur vraagt: "En? Hoeveel geven de anderen?""Dat hangt er van af", zegt de ander, "5 tot 10 liter......"

Tot ziens,

Pjotr

Geen opmerkingen: