05 november 2010

Nieuwsbrief
Voor U Anders gelezen/geschreven

REQUIEM

Hier ligt het dorp van dertig jaar geleden
en dichter bij elkaar dan toen. In vrede.
De boer, de burger en de bon-vivant
de zilversmid de zachte zakenman
van ons gescheiden door de mist van heden.

Voorbij is wat zij nalieten of deden
de twisterijen en toevalligheden.
De bakkersvrouw, de baker de boerin
de gaardenierster en de schipperin
van ons gescheiden door de mist van heden.

Zij waren allen met of zonder reden
een leven lang opstandig of tevreden.
Het wicht dat in zijn lange slaap ontsliep
het joch dat ’s avonds in het water liep
van ons gescheiden door de mist van heden.

De mis van requiem, de grafgebeden
niet verder van elkaar dan veertig schreden.
De buren die, voor zij traag huistoe gaan,
bedroefd bedachtzaam bij elkander staan,
de woorden van vertroosting al vergeten.

Het brood dat wij verdienen breken eten,
de bitterzoete smaak van het bestaan.

Anton van Wilderode

Een lezer van dS is de krant beu (één uit de langer worden de rij):
Heb mijn domiciliering voor mijn D.S. abonnement al geschrapt. Mijn huidig abonnement loopt nog tot 15 maart, maar zal niet meer verlengd worden.
Ik maak me al een tijd lastig over wat er in deze "kwaliteitskrant" gepubliceerd wordt; het moet maar eens gedaan zijn.
Lid van een grof volkje bestempeld worden dient voor een kwaliteitskrant als D.S. zijn prijs te hebben.
Over kwaliteit gesproken: neem nu vandaag op blz. 9: Wallonië versnelt schuldafbouw is de titel.
- In het artikel zelf wordt uitgelegd dat er de komende jaren minder schulden zullen gemaakt worden; het tekort wordt vlugger verkleint. Voor mij is dat geen schuldafbouw zoals de titel aangeeft, maar een vertraging van schuldopbouw. Ik noem dat een belangrijk kwalitatief verschil; D.S. blijkbaar niet.
- Dat wordt ook als uitzonderlijk gezien; door wie??
- Geldt ook als een teken aan Vlaanderen dat men aan de andere kant van de taalgrens een inspanning wil doen.
En wij, grof volkje, zijn dan nog niet eens dankbaar, zeker.
Ik durf er op wedden dat dit een klakkeloze vertaling is van een artikel dat in de Franstalige pers is verschenen.

Dominique et Marc se disputent. Ils se flanquent quelques coups de poing après la classe.
1969 :
Les autres les encouragent,
Marc gagne.
Ils se serrent la main
et ils sont copains pour toute la vie.
2009 :
L'école ferme.
FR3 proclame la violence scolaire, relayé par TF1 au journal de 20 heures
Le lendemain, Le Parisien et France Soir en font leur première page et écrivent 5 colonnes sur l'affaire.

Arrive le 25 octobre.
1969 :
Il ne se passe rien.
2009 :
C'est le jour du changement d'horaire : les gens souffrent d'insomnie et de dépression.

DT Van Quickenborne: Splitsing vennootschapsbelasting pure noodzaak
Bart De Wever had gelijk toen hij in september stelde dat de afspraken die tot nog toe waren gemaakt ‘bric à brac’ waren, en dat men het best opnieuw een wit blad ter hand nam. Helaas getuigt ook zijn nota van weinig sociaaleconomische coherentie. Door er van alles en nog wat bij te sleuren - van een eigen Vlaamse brandweer tot eigen Vlaamse autocontroles - heeft men de hoofdzaak uit het oog verloren: het overhevelen van de sociaaleconomische hefbomen naar de gewesten. (…)De gewesten hebben vandaag ruime bevoegdheden inzake mobiliteit, tewerkstelling, wetenschap en innovatie. Ze beschikken echter niet over de cruciale fiscale en parafiscale hefbomen die toelaten een economisch beleid te voeren dat aangepast is aan de noden van elke regio. Daarom zijn de gewesten vandaag in een moeilijk keurslijf gedwongen. Als zij een bepaalde economische activiteit willen aantrekken of aanmoedigen, kunnen zij enkel subsidies geven. Subsidies zijn een bijzonder dure en inefficiënte manier om de economie te versterken. Alleen al de verwerkings- en opvolgingskosten zijn enorm.

Communautair dossier

DM: "Voorstel De Wever kost Wallonië slechts 63 miljoen euro"
Het nieuwe financieringsmechanisme voor de deelstaten, zoals voorgesteld in de nota van Bart De Wever (N-VA), zal Wallonië geen 92 miljoen euro kosten zoals eerst berekend, maar slechts 63 miljoen euro, zegt Guy Clémer, directeur van de studiedienst van N-VA, op basis van de kersverse cijfers (voor 2008) over het netto belastbaar inkomen van de gewesten. Ook het Brussels gewest is in de nieuwe berekening beter af, want de extra opbrengsten stijgen er van 80,5 naar 85,3 miljoen euro.

e-mail: We splitsen Brussel-Halle-Vilvoorde niet in het parlement." Dat zegden de SP.a, Groen! en de Open VLD gisteren tijdens een debat in het VRT-programma 'De Zevende Dag'. De partijen noemen het nieuwe splitsingsvoorstel "een provocatie" en zijn van mening dat het dossier enkel via onderhandelingen met de Franstaligen kan worden "opgelost". Tot voor enkele jaren waren de SP.a en de VLD nochtans van mening dat BHV onmiddellijk en zonder Vlaamse tegenprestatie moest worden gesplitst. "We zullen dit onthouden," zei toenmalig minister-president Bart Somers (VLD) toen de Franstalige partijen destijds het vreemdelingenstemrecht doordrukten. "Niets belet ons nog om op onze beurt onze meerderheid uit te spelen. Om bijvoorbeeld de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde af te dwingen." (Het Belang van Limburg, 07.02.2004) Toenmalig SP.a-voorzitter Steve Stevaert stelde meermaals met zoveel woorden dat hij niets wilde ruilen voor de splitsing, onder meer in Het Volk (11.06.2004): "Die splitsing moet er komen. Franstaligen moeten bij ons geen stemmen komen ronselen, dat is niet meer dan redelijk, en daarom wil ik voor de splitsing ook geen prijs betalen."

Binnenland

DT: 700 miljoen boete voor België?
Als de Europese top een akkoord bereikt over een nieuw economisch bestuur voor de Europese Unie kan die deal ons land flink wat duiten kosten. (…) Uit een gezamenlijke nota van Frankrijk en Duitsland blijkt dat het ook de grote lidstaten menens is. In die nota stelt de Frans-Duitse tandem dat de budgettaire inspanningen evenredig moeten zijn met de afwijking van de Europese doelstelling van 60 procent. Die bepaalt dat de overheidsschuld niet meer mag bedragen dan 60 procent van het bbp. Parijs en Berlijn verwachten dus vooral inspanningen van landen die een torenhoge schuld torsen, zoals België. (…) Uit een ontwerpverordening van de Commissie blijkt dat een boete ons land liefst 700 miljoen euro kan kosten. Pikant detail: het zijn precies onze eigen Herman Van Rompuy en huidig voorzitter Yves Leterme die dit lucratieve boetesysteem mee hebben uitgewerkt. Het behoeft geen betoog dat sancties van een dergelijke omvang de druk op de nationale schatkisten alleen maar opvoeren en daardoor hun doel voorbijschieten. Gewezen Commissievoorzitter Romano Prodi wist dat al in 2005 en noemde het boetesysteem van het Groei- en Stabiliteitspact ‘stupido’ en contraproductief. In die zin is het teleurstellend en onbegrijpelijk dat niet creatiever is nagedacht over een ‘positief’ sanctiemechanisme waarbij voortreffelijke landen worden beloond, bijvoorbeeld uit een performantiereserve van het Europese budget. Of in plaats van beboeten zou de Commissie slecht presterende overheden kunnen bestraffen door regionale steun of landbouwfondsen in te houden.

Aartsbisschop Léonard zorgt voor heel veel opschudding en de media hebben honderden pagina’s gewijd aan zijn ‘afschuwelijke’ uitspraken. Wellicht durft niemand nog een goed woord over hem zeggen. Zijn ex-woordvoerder Jürgen Mettepenningen, vond het nodig om zijn gal te spuwen en zoals hij zelf zei niet langer de overbodige gps te willen zijn. Tegen al dat verbaal geweld waaraan iedereen zich bezondigde, gelovigen en ongelovigen, politici en mediamensen, komt maar geen eind. Slechts één moedige stem die durft tegen te stribbelen en daarom alleen al verdient om vermeld te worden in AN: Gérard Bodifee die in dS de verdediging van Léonard opneemt. Een aanzet tot aandenken en dus op zijn plaats in AN. Het volledig artikel in bijlage aan e-mail.
Colonel Gennart, Franstalig Luchtmachtofficier beklaagt zich dat alle belangrijke posten bezet zijn door Vlamingen. Hij heeft gelijk. Et alors?

Buitenland

Angela Merkel erkent de mislukking van de multicul
Wellicht de belangrijkste uitspraak van een politicus sinds de jaren negentig komt van Angela Merkel, Duitse bondskanselier. De multiculturele samenleving heeft gefaald. Een bekentenis waarover nog veel zal gedebatteerd worden en op zijn minst aantoont dat de weerstand tegen het Europees gedoogbeleid toeneemt. De verloedering van de zeden, het opgeven van normen en waarden zonder een alternatief te bieden – tenzij een laisser aller, laisser faire – resulteerde in een maatschappij die uit balans is.
Obama verliest meerderheid in het Congres maar dat zal voor ons niets veranderen. Tekenend voor het verlies aan belang van de USA als wereldmacht. Het is volgens Herman Van Rompuy ook niet wenselijk dat Europa het gat zou vullen. Ooit voorstander van de verdieping van Europa en het communautair acquis is hij van bezielend voorstander geëvolueerd naar de pragmaticus die zich neerlegt bij de dominantie van Merkel en Sarkozy.

Mop van de week

Twee Vissers, de Charel en zatten Tuur, zitten te vissen bij een brug over het Albertkanaal. De Charel aan de rechterkant van de brug vangt de ene vis na de andere. Den Tuur aan linkerkant wordt jaloers en vraagt aan de Charel waarom hij zoveel vis vangt. Zegt de Charel : "Ik kijk altijd hoe mijn vrouw in heur bed ligt, als ik ga vissen. Ligt ze op haar rechterzij, dan ga ik rechts van de brug zitten, ligt ze links, dan ga ik links zitten." "OK," zegt den Tuur, "maar wat doe je dan als je vrouw ze op heure rug ligt?" "Beste vriend" antwoordt de Charel, welke zot gaat er dan vissen!"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: