21 oktober 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 41 – 42

Voor U Anders gelezen/geschreven

Geert Noels : Als men de Bad Bank "Toxia" wil noemen, mag men de overblijvende magere Belgische tak "Anorexia" noemen.

DT (18/10) S Michielsen: De doodsstrijd van de Gemeentelijke Holding wordt gerekt. Er is een week tijd gekocht. De keuze blijft dezelfde: vraagt de holding het faillissement aan, of gaat ze vrijwillig in vereffening. De federale regering en de gewesten kunnen intussen nog even voort bakkeleien over wie opdraait voor de put die de ondergang van Dexia heeft geslagen in de financiën van de Gemeentelijke Holding.

De gemeenten kunnen hun rekening al maken. Hun investering in Dexia ter waarde van 2 miljard euro is grotendeels in rook opgegaan, de gemeentekas zal niet meer worden gespekt met rijkelijke Dexia-dividenden.

Daarmee is de kous niet af. De Gemeentelijke Holding heeft een schuld van 1,6 miljard euro, de resterende activa zijn nog zowat 700 miljoen euro waard. Er is dus 900 miljoen te kort. Als de Gemeentelijke Holding failliet gaat, kan Dexia Bank België een kruis zetten over de schuldvordering van 1,2 miljard euro die ze heeft op de Gemeentelijke Holding. En dan valt die last in de nek van de federale regering, sinds vorige week de trotse eigenaar van Dexia Bank België.

De federale regering kan die pil echter vergulden door de waarborg van 450 miljoen euro op te eisen die is verstrekt door de gewesten. Die staan echter op hun achterste poten wegens die dreigende federale hold-up op hun financiën.

De federale regering probeert de factuur door te schuiven naar de gewesten, en andersom, om de eigen beleidsruimte zo veel mogelijk te vrijwaren. Daarbij speelt mee dat de coalities op de verschillende beleidsniveaus anders zijn samengesteld: N-VA en sp.a zitten wel in de Vlaamse regering, niet in de federale; MR en Open VLD regeren federaal mee, maar niet in Wallonië of Vlaanderen.

Het resultaat is een ontluisterend en surrealistisch schouwspel. Waarom wordt niet uitgegaan van het belang van de belastingbetaler? Hij draait uiteindelijk op voor het debacle van de Gemeentelijke Holding. Voor de belastingbetaler maakt het niet uit of de gemeenten, de gewesten dan wel de federale regering het grootste stuk van de lasten op zich nemen. Voor hem maakt het geen verschil of hij de rekening gepresenteerd krijgt via de gemeentebelastingen, de gewestbelastingen of de federale belastingen. Er is in dit dossier maar één iemand die met de zwartepiet zal blijven zitten: de belastingbetaler.

dS 18/10 : Nieuwe bierbijbel bundelt alle 1.132 Belgische bieren

België telt zo maar even 1.132 unieke bieren. En dat aantal blijft maar groeien. 'In vier jaar tijd zijn er 500 nieuwe bijgekomen', zegt Hilde Deweer die ons bierpatrimonium bundelde in het boek 'Alle Belgische Bieren'. 'En ze worden almaar origineler. Of wat dacht je van oester- of saffraanbier?'


Communautair dossier

De splitsing van het gerechtelijk arrondissement wordt afgeschoten. Ook door de minister van Justitie Stefaan declercq (CD&V) in dS (21/10)Franstalige balie juicht, Vlaamse orde twijfelt aan gebruikte cijfers.

Minister De Clerck geeft toe dat er geblunderd is. ‘Het akkoord over de gerechtelijke splitsing kon er anders uitgezien hebben.'

De splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel (dat Brussel en Halle-Vilvoorde omvat) blijft voor beroering zorgen. Terwijl de Orde van Vlaamse Balies de gebruikte cijfers betwist, wordt er aan Franstalige kant gejubeld.

‘Aan alle eisen die door onze balie naar voren werden geschoven, wordt tegemoetgekomen. Het fundamentele recht van rechtspraak in de eigen taal en het recht op een billijk proces worden gerespecteerd', schrijft Jean-Pierre Buyle van de Franstalige balie in een nieuwsbrief. ‘Waar de Franstalige rechtzoekenden nu over geen enkele toevlucht beschikken wanneer hun juridische rechten geschonden worden, zal het respect voor hun rechten in de toekomst aan strikte controle onderworpen worden'. (…)
De verdeling van het aantal magistraten bij de rechtbanken in Brussel (80 procent Franstalig en 20 procent Nederlandstalig) is volgens de balie niet gemaakt op basis van de reële instroom van vonnissen en zaken. ‘De werklast van de Nederlandstalige magistraten zal zwaarder worden en dat is onaanvaardbaar. De Orde eist een onmiddellijke werklastmeting en niet binnen drie jaar zoals het akkoord vermeldt.'
Voor de rechtbank van eerste aanleg is de werkelijke verdeling 32% Nederlandstalig tegenover 67% Franstalig, voor de arbeidsrechtbank gaat het om een verhouding 27/73. En voor de rechtbank van koophandel, waar de onderhandelaars een 40/60-verdeling voor opstelden, zou het eerder 45/55 moeten zijn. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (
CD&V) – wiens kabinet verantwoordelijk is voor de cijfers die de onderhandelaars gebruikten – geeft in De Tijd toe dat ‘met de cijfers die nu bekend raken, het akkoord er anders zou hebben uitgezien'. Deze bekentenis van formaat doet vragen rijzen over de correcte lezing van het compromis zoals ook Prof Vuye schreef in De Morgen. Het volledig artikel is te lezen online, klik hier.

Uittreksel: Wat de gerechtelijke splitsing van B-H-V betreft, hebben de Vlaamse onderhandelaars de bal misgeslagen, meent Hendrik Vuye, professor staatsrecht aan de Universiteit Namen. Franstaligen zullen niet alleen in 'hun taal', maar ook door 'hun mensen' worden vervolgd. Neigt dit niet naar etnisch denken? (…) Er is nog meer aan de hand. Waarom moet het gerechtelijk arrondissement gesplitst worden? Wat is het beoogde doel? Het antwoord is eenvoudig. Franstaligen in de rand moeten beseffen dat ze niet in Vlaanderen kunnen wonen en berecht worden alsof ze in Wallonië of Brussel wonen. Dit is gewoon een kwestie van respect. Men kan niet in Vlaanderen wonen en tegelijk Vlaanderen de rug toekeren. In deze geest werd in 1984 de Brusselse Balie gesplitst. De Barreau de Bruxelles is beperkt tot de 19 gemeenten van het Brussels gewest. De Brusselse Nederlandse Orde daarentegen is aanwezig in dezelfde 19 gemeenten en in de 35 Vlaamse gemeenten van Halle-Vilvoorde. In bijvoorbeeld Gooik zijn er dus geen advocaten die lid zijn van de Barreau de Bruxelles. Het Vlinderakkoord bewandelt andere paden. De zetel wordt niet 'gesplitst', maar wel 'ontdubbeld'. Dit betekent dat er in de 54 gemeenten van B-H-V zowel Franstalige als Nederlandstalige rechtbanken komen. In Gooik zullen ook de Franstalige Brusselse rechtbanken bevoegd zijn, net zoals Olivier Maingain (FDF) dit steeds heeft gewild. In het wetsvoorstel Hugo Vandenberghe (CD&V), het model gehanteerd door de meeste Vlaamse partijen tot het afsluiten van het Vlinderakkoord, waren de Franstalige Brusselse rechtbanken maar bevoegd voor de 19 Brusselse gemeenten. (…) Franstaligen zullen niet alleen in 'hun taal', maar ook door 'hun mensen' worden vervolgd. Neigt dit niet naar etnisch denken? Neigt dit niet naar racisme? Ik las in Berichten uit Brussel van Groen!-politicus Luckas Vander Taelen dat welgestelde Brusselaars die naar het Zoute rijden de E40 de 'Trans-Ménapien' noemen. Nu blijkt dat die Franstalige Brusselaars wel graag komen wonen in het land van de Menapiërs, maar dat ze niet willen berecht worden door de procureurs van de Menapiërs, zelfs niet indien deze tweetalig zijn. Franstaligen in de Vlaamse rand mogen alleen vervolgd worden door de Franstalige Brusselse homo sapiens. (…) Zou het niet beter zijn om niet langer te spreken van het Vlinderakkoord, maar wel van het Pinocchio-akkoord?


Binnenland

Donderwolken boven regionale ontwikkeling

dS woensdag 19 oktober 2011

Vlaanderen dreigt een kwart miljard euro Europese subsidies te ontlopen als de federale onderhandelaars niet genoeg besparingen vinden. Een pervers mechanisme, vindt LIEVEN TACK: de regio's worden bestraft voor slecht bestuur waar ze geen verantwoordelijkheid voor dragen. Als het van de Europese Commissie afhangt, zullen regio's en deelstaten binnenkort worden beboet als hun nationale of federale overheid niet genoeg saneert of onvoldoende sociaal-economische hervormingen doorvoert. De Commissie wil de uitbetaling van de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling direct koppelen aan de prestaties van de nationale overheden op budgettair en macro-economisch vlak. Opnieuw voer voor een robbertje vechten om de centen in ons landje dat door de autonomie van de gewesten nauwelijks nog bestaat maar waar – en hier wordt het opnieuw duidelijk – de sleutel ligt in een lade van het federale bestuur.

(…) Concreet komt het erop neer dat wanneer de federale regeringsonderhandelaars er de komende dagen niet in slagen budgettair orde op zaken te stellen en de schuld structureel af te bouwen, de Vlaamse regering miljoenen aan Europese regionale fondsen kan verliezen. Zo schuif je de rekening van halfslachtige hervormingen of een falend saneringsbeleid op federaal niveau onverkort door naar de deelstaatregeringen.
(…) Vlaanderen graait ruim 120 miljoen euro per jaar uit deze Europese subsidiepot. Samen met de verplichte cofinanciering door lokale en regionale overheden en de aanzienlijke inbreng van privépartners loopt de steun in Vlaanderen op tot jaarlijks 250 miljoen euro. Die middelen worden hoofdzakelijk ingezet op innovatie en kennisvalorisatie, ondernemerschap, bedrijfshuisvesting, stedelijke ontwikkeling, de integratie van achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, begeleiding bij herstructureringen en samenwerking met Nederland, Frankrijk, Wallonië en de Noordzeeregio. (…) Als deze fondsen opdrogen zou Vlaanderen een cruciale hefboom verliezen voor zijn verdere sociaal-economische ontwikkeling. Projecten als een laboratoriuminfrastructuur voor biotechnologiebedrijven in Leuven, energiezuinige maatregelen voor sociale woningbouw in de Kempen, de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Lommel, een West-Vlaams jobcentrum voor werkzoekenden met een handicap en 100 km nieuwe fietspaden in Antwerpen zouden van vandaag op morgen worden gekortwiekt.

Over de gevangenisbevolking (meerdere kranten): Eén op de drie gedetineerden in onze gevangenissen is illegaal. 'Rechters moeten criminelen naar hun herkomstland kunnen terugsturen en hun de toegang tot België kunnen verbieden', zegt de N-VA. Na lang aandringen bij de bevoegde ministers kreeg senator Karl Vanlouwe (N-VA) van Melchior Wathelet (CDH), staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid, cijfers te pakken over het aantal illegalen dat in onze gevangenissen opgesloten is. 'Daaruit blijkt dat in onze zwaar overbevolkte gevangenissen - 11.000 mensen voor amper 9.000 plaatsen - bijna 3.300 mensen zitten opgesloten die illegaal in ons land zijn. Dat is toch wel heel veel. Een beter uitwijzingsbeleid van deze illegalen zou de enorme druk op onze gevangenissen dus al deels verlichten.' (nb: de cijfers waaruit blijkt dat bijna de helft van de gekende nationaliteiten uit Noord Afrika komen’ kan niet gedownload worden).

LLB (19/10): De Brusselse bijdrage tot de gezondmaking van de federale overheid blijkt beperkt. Dixit Charles Piqué (PS): Y aura-t-il une volonté d’assainissement budgétaire ? Nous allons réduire notre déficit annuel d’une soixantaine de millions (le déficit est officiellement fixé à 313 millions d’euros, NdlR). Je précise que c’est déjà une contribution à l’assainissement des finances du pays.

A votre avis, le risque de voir les impôts locaux augmenter existe-t-il ? Pas tellement. La perte des dividendes (Gemeentelijke Holding, nvdr) risque surtout de freiner les investissements. C’est pour ça qu’on a décidé de donner une nouvelle mission à notre fond de refinancement des communes pour qu’il puisse octroyer des prêts à des conditions extrêmement favorables. Nous avons mis 26 millions d’euros sur la table.

Tegenover een sluitende Vlaamse begroting is Brussel blijkbaar veel lakser. Het volstaat om nog geen 20 % van hun schuld (330 miljoen euro) te delgen als ‘contribution à l’assainissement’. Waarvoor dank.

Buitenland

DT (18/10) : Duitsland overweegt drie nieuwe cd-rom's met fiscale gegevens te kopen. Dat berichtte de zakenkrant Handelsblatt gisteren. 'De cd's zijn al geanalyseerd en de Duitse fiscus onderhandelt momenteel om ze te kopen', klonk het. Het is niet duidelijk vanwaar de gegevens afkomstig zijn. De Duitse regering bevestigde afgelopen week dat de deelstaat Noordrijnland-Westfalen een cd had gekocht met gegevens uit Luxemburg. De cd-rom zou de namen van 3.000 fraudeurs bevatten die hun geld bij de bank HSBC in Luxemburg hadden ondergebracht om belastingen te ontduiken.

Khadaffi dood. Nu begint het gevecht tussen de facties en clans om de vele oliedollars. Benieuwd hoe democratisch het resultaat zal zijn.


Mop van de week

Tout va très bien Madame la Marquise ! Tout va très bien, tout va très bien !

Un homme d'affaires doit partir quelques jours en voyage à l'étranger.
Il convoque le bon Said, son fidèle domestique, lui laisse quelques consignes et lui demande de l'appeler au moindre problème...

Oui Monsieur, toi pas faire de soucis.

Au bout de trois jours, n'ayant pas eu de nouvelles, il lui passe un coup de fil.
- Salut, Said, comment ça se passe ?
- Tout va très mal monsieur!!!

- Ah bon ? Comment ça mal ???
- Le manche de la pelle, il est cassé ...
- L'homme d'affaires pique un coup de sang :
- Bon Dieu, Said, tu m'as fichu la trouille !!! Tu me
dis que tout va mal parce que le manche de
pelle est cassé ???
- Mais, pris de remords, il se dit que le bon Saïd pourrait se froisser et il tente de calmer le jeu :
- Bon, alors, explique-moi, Said : c'est arrivé comment ???
- Quand moi enterrer chien.
- Mon chien, que j'aime comme un fils ???
Il est mort??? Mais comment ???
- Lui tombé dans la piscine !!!
- Mais Said, c'est un Terre-Neuve !!!
Ces chiens savent nager !!! Comment a-t-il pu se noyer dans la piscine ???
- Pas d'eau dans la piscine et lui tombé mort ...
- Pas d'eau dans la piscine ??? Mais on l'a nettoyée la semaine dernière et on a l'a remplie pour l'été???
- L'eau à été prise par pompiers pour éteindre incendie.
- L'incendie ???
Quel incendie, Said ???
- Incendie dans maison.
- Dans la maison ??? Mais c'est arrivé comment ???

- Une bougie était près tenture à côté du cercueil de madame Maman et tout a brûlé.
Comment ça, un cercueil ??? Ma mère est morte ??? On a fêté dimanche ses 70 ans et elle était en pleine forme !!!

- La nuit dernière, elle pas pouvoir dormir. Elle est alors allée demander pilule à votre femme et mais elle trouve votre femme dans lit avec votre meilleur ami. Elle faire un infarctus et elle morte...

- Quoi ???

Mais c'est insensé Said, je m'absente trois jours et c'est pour apprendre que mon chien est mort, ma mère est morte, ma maison a brûlé et ma femme me trompe avec mon meilleur ami ???

Tu as raison : tout va mal !!!


Il n'y a vraiment rien de positif aujourd'hui dans les nouvelles pour me remonter un peu le moral ???

- Si, si, patron. Vous souvenir que l'autre jour, vous faire test pour Sida ???

- Oui?


- Voilà... ça positif !!!

Tot ziens,

Pjotr

Geen opmerkingen: